Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-0124/2007-43/06 Ob-19572/07 , Stran 5255
I. Predmet prodaje so 1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883, v izmeri 578 m2, vpisana v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 2. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1885, v izmeri 563 m2, vpisana v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 3. Nepremičnina – zemljišče parc. št. 195/9, njiva v izmeri 256 m2, dvorišče v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba v izmeri 76 m2 in parc. št. 195/2, njiva v izmeri 256 m2, dvorišče v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba v izmeri 76 m2, vpisane v vl. št. 148, k.o. Huje, parc. št. 195/25, sadovnjak v izmeri 284 m2, dvorišče v izmeri 118 m2, stanovanjska stavba v izmeri 89 m2 in parc. št. 195/10, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisane v vl. št. 176, k.o. Huje, za izklicno ceno 229.084,00 EUR (brez DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupcu bo objekt predan posest v roku 30 dni po preselitvi dejavnosti, ki se trenutno opravlja v objektu. 4. Nepremičnina – poslovni prostor, v skupni izmeri 58,30 m2, v pritličju trinadstropnega poslovno-stanovanjskega objekta, na naslovu Koroška cesta 26 v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 881/5, stavba v izmeri 1198 m2, vpisane v vložni številki 2138, k.o. Kranj, ki obsega naslednje prostore: lokal v izmeri 53,82 m2 in wc v izmeri 4,48 m2, za izklicno ceno 77.539,00 EUR. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem. 5. Nepremičnina – del zemljišča, parcelna številka 55/1, travnik v izmeri 432 m2, vpisanega v vložni številki 340, k.o. Drulovka, in sicer zemljišče v približni izmeri 160 m2, del zemljišča parcelna številka 56/2, travnik v izmeri 117 m2, vpisanega v vložni številki 522, k.o. Drulovka, in sicer zemljišče v približni izmeri 50 m2 ter del zemljišča, parcelna številka 104/30, gozd v izmeri 878 m2, vpisanega v vložni številki 788, k.o. Drulovka, in sicer zemljišče v približni izmeri 120 m2, za izklicno ceno 85 EUR/m2. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč parcelna številka 55/1, travnik v izmeri 432 m2, vpisanem v vložni številki 340, k.o. Drulovka, parcelna številka 56/2, travnik v izmeri 117 m2, vpisanem v vložni številki 522, k.o. Drulovka in na delu zemljišča parcelna številka 104/30, vpisanem v vložno številko 788, k. o. Drulovka, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 6. Nepremičnina – zemljišče, parcelna številka 58/1, sadovnjak v izmeri 155 m2, vpisano v vložni številki 97, k.o. Drulovka, za izklicno ceno 80,00 EUR/m2. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 58/1, sadovnjak v izmeri 155 m2, vpisane v vložni številki 97, k.o. Drulovka, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 7. Nepremičnina – stanovanje št. 32, v skupni izmeri 89 m2, v 7. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 16, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka 168/1, vpisanem v vložni številki 354, k.o. Huje, za izklicno ceno 111.403,00 EUR. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem. II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, 25. 7. 2007, ob 10. uri v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka 24. 7. 2007 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo emšo, samostojni podjetnik pa priglasitveni list Dursa, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do petka, 20. 7. 2007 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060007 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina.« – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo. V. Kupnino za nepremičnino oziroma premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj v roku, določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino oziroma premične stvari, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 5 EUR, 5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR, 6. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 4.000 EUR do 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR, 7. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena do 4.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 50 EUR, 8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 10. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 11. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 12. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do dne 20. 7. 2007 do 12. ure. XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve. XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja, sklep sveta Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe, lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost