Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19576/07 , Stran 5256
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec za leti 2007. Sredstva se namenijo za: 1. Pomoči, namenjene primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge I, Pogodbe o ustanovitvi ES 1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006). 1.2. Ohranitev podeželske dediščine (5. člen uredbe komisije (ES) št.: 1857/2006). 1.3. Usposabljanje in informiranje članov kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006). 2. Pomoči, namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov 1.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrep de minimis). 1.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de minimis). 1.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis). 3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči 3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol. II. Upravičenci do sredstev Upravičenci do sredstev so podjetja, v katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi Komisije (ES) št.: 70/01) se uvrščajo tudi kmetijska gospodarstva. Upravičenci so natančneje opredeljeni pri posameznem ukrepu. Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so v težavah. III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči 1. Pomoči, namenjene primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge I, Pogodbe o ustanovitvi ES 1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006) Namen: Sredstva se namenijo za modernizacijo kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti in izboljšanju velikostne in posestne strukture, zlasti kmetij, ki jim je kmetijska dejavnost edini vir preživetja. Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za boljše počutje živali. Višina pomoči: – do 40% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 30% na območjih izven OMD), – do 50% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z omejenimi dejavniki, kadar je upravičenec mlad kmet (ali do 40% na območjih izven OMD). Pomoč se odobri, kolikor so naložbe opredeljene v poslovnem načrtu in se izvaja v petih letih od vzpostavitve ali prevzema kmetijskega gospodarstva. – nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov naložbe, – najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo je 2500 EUR, – najvišji znesek naložbe za dostope do kmetijskih gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 5000 EUR. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – končana naložba mora izpolnjevati novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali, – naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki so sestavni del novogradnje hleva, morajo dosegati standarde nitratne direktive, – naložba mora izpolnjevati enega izmed ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri kmetijskih poslopjih, če gre za nadomestitev objekta starejšega od 30 let oziroma popolna prenova poslopja, – upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom. Vrste pomoči: A. – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke, rejo), – naložbe v skladišča za krmo, vključno s pripadajočo opremo, – naložbe v objekte in opremo za pridelavo, – nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo, B. nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije, C. prva postavitev ali obnova travniških sadovnjakov, D. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore, E. naložbe v agromelioracijska dela na kmetijskih zemljiščih (stroški drenažnih del in čiščenja vodnih jarkov niso opravičljivi stroški), F. naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti). Opravičljivi stroški: – stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine, – stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske opreme, vključno z računalniško opremo, – stroški postavitve in obnove travniških sadovnjakov, – stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo živali z vodo (nakup pašnega aparata, ograd, obor in opreme za oskrbo živali z vodo na pašniku), – stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v višini 10% upravičljivih stroškov celotne investicije, – stroški ureditve privatnih cest do kmetije, – stroški agromelioracijskih del, povezanih z ravnanjem terena in vzpostavitvijo travinj, – drugi stroški, povezani s pripravo in izvedbo projektov (honorarji arhitektov, študij izvedljivosti). Omejitve Podpore se ne dodelijo za: – naložbe zunaj območja občine, – nakup in zasaditev letnih rastlin, – nakup živali, – stroški za drenažna dela, opremo za namakanje in namakalna dela, – preproste naložbe (naložba, ki le nadomesti starejši objekt ali opremo, brez povečanja proizvodnje zmogljivosti), – DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec, – pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo pričel pred odobritvijo sredstev, – samostojne naložbe ali obnove gnojne jame in gnojišča niso upravičeni stroški. Ti stroški so upravičeni le, če so sestavni del novogradnje hleva, – samostojen nakup kmetije in kmetijskih zemljišč, – naložba ni upravičena, če je namenjena proizvodnji proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, – ne glede na vir dodeljene pomoči (lokalni, državni ali evropski viri), najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi (OMD). Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec. 1.2 Ohranitev podeželske dediščine (5. člen uredbe komisije (ES) št.: 1857/2006) Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb na območjih, določenih v Strokovnih zasnovah s področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec. Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in krajino na podeželju. Višina pomoči: – do 50% upravičenih stroškov pri naložbah, namenjenih ohranjanju neproizvodne dediščine na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 40% na območjih izven OMD), – do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih kmetijskih poslopjih na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 60% na območjih izven OMD), če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti, – do 60% dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na območjih z omejenimi dejavniki, – najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 EUR. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – naložba mora biti skladna z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji, – objekt ali območje kjer stoji objekt, mora biti vključen v Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec, – upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki objekta proizvodne ali neproizvodne dediščine. Vrste pomoči: A. zunanja obnova kmetijskih poslopij, B. zunanja obnova pomožnih kmetijskih objektov, C. zunanja obnova ostalih objektov neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti). Opravičljivi stroški: – stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij, – stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih objektov, – stroški zunanje obnove ostalih neproizvodnih objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti), – drugi stroški, povezani s pripravo in izvedbo obnove (vključno s stroški honorarjev arhitektov, študij izvedljivosti). Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – naložbe zunaj območja občine, – DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec, Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva, s sedežem Občini Dobrova - Polhov Gradec. 1.3 Usposabljanje in informiranje članov kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006) Namen: Pri programu izobraževanja kmetov se sofinancirajo programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja kmetov in organizacija strokovnih seminarjev prek pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja. Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami informiranja in usposabljanja ter izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Višina pomoči: – do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec, ki izvaja usposabljanje kmetov, mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja, – upravičenec, ki izvaja izobraževanje, mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem upravičencem na območju občine, – če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vrste pomoči: – organizacija in udeležba izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih delavcev, – organizacija in udeležba na forumih, – organizacija tekmovanj in razstav in sodelovanje na njih, – organizacija sejmov in sodelovanje na sejmih, – svetovalne storitve kmetom, – priprava publikacij, brošur, letakov, – vzpostavitev spletnih strani. Opravičljivi stroški: – stroški usposabljanja ali izobraževanja, – stroški organiziranja izobraževanja ali usposabljanja, – stroški organizacije tekmovanj, sejmov, strokovnih ekskurzij, – stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih, – stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na običajne operativne stroške podjetja, kot so računovodske storitve, davčno svetovanje ipd.), – stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi, – stroški simboličnih nagrad, podeljenih v okviru tekmovanj do 100 EUR na nagrado na zmagovalca. Omejitve: – stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški, – stroški pogostitev niso upravičeni stroški. Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so izvajalci storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti namenov točke 1.3 in katerih storitve so namenjene članom kmetijskih gospodarstev območja občine. 2. Pomoči, namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov 2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ukrep de minimis) Namen: Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v občini je razmeroma slaba, hkrati je veliko osamljenih kmetij. Dodaten vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski položaj in ohranjaje poseljenosti podeželja. Cilji: Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova delovna mesta ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskega gospodarstva. Ukrep je namenjen naložbam, potrebnim za začetek opravljanja nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe. Višina pomoči: – do 50% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 40% na območjih izven OMD), – do 60% upravičenih stroškov pri naložbah, kadar je upravičenec mlad kmet (ali do 50% na območjih izven OMD), – najvišji znesek dodeljene pomoči je 5000 EUR. Vrste pomoči: – predelava kmetijskih pridelkov, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob, – prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov, – turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost), – dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem, – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, – ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib, – aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija proizvodnega obrata, izobrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti,…), – upravičenec oziroma člani kmetijskega gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom. Opravičljivi stroški: – stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen opravljanju dopolnilne dejavnosti, – stroški nakupa nove ali rabljene opreme, vključno z računalniško opremo, namenjeno opravljanju dopolnilne dejavnosti, – drugi stroški, povezani s pripravo in izvedbo projektov. Omejitve: – naložbe zunaj območja občine, – DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec, – honorarji arhitektov, študije izvedljivosti, – preproste naložbe (naložba v objekt ali opremo ne sme le nadomestiti starega objekta opreme, brez povečanja proizvodnje zmogljivosti), – skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let. Ciljna skupina (upravičenci): – člani družine, ki so fizične osebe in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnost, – podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so registrirana za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti, – skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno dejavnost. 2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de minimis) Namen: Nezadostna odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške, povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na nekonkurenčnost gozdarstva. Cilj: – izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva, – izboljšanje dohodkovnega položaja pri lastnikih gozdov, – razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvodnih tehnologij, – izboljšanje varnosti pri delu, – modernizacija proizvodnje, – večja odprtost gozdov. Višina pomoči: – do 40% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 30% na območjih izven OMD), – do 50% upravičenih stroškov pri naložbah, kadar je upravičenec mlad kmet (ali do 40% na območjih izven OMD), – najvišji znesek dodeljene pomoči je 2500 EUR. Vrste pomoči: – naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih vlak, – naložbe v nakup novih ali rabljenih strojev in opreme za delo v gozdu. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – sofinancirajo se naložbe v zasebne gozdove, – upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda, – upravičenost gradnje gozdne vlake mora potrditi Zavod za gozdove Republike Slovenije, – naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena, – stroški nakupa in dobave opreme, stroški usposabljanja, – za nakup strojev ali opreme za delo v gozdu mora imeti vlagatelj v lasti najmanj 5 ha gozda. Opravičljivi stroški: – stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake, – splošni stroški, povezani s pripravo projekta, – stroški nakupa in dobave opreme. Omejitve: – naložbe zunaj območja občine, – pri naložbi v nakup novih ali rabljenih strojev in opreme niso upravičeni stroški za nakup mehanizacije za strojno sečnjo, – DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec, – skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let. Ciljna skupina: Upravičenci do sredstev so zasebna kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo skladno z načeli dobre prakse. 2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis) Namen: Pri programu usposabljanja in izobraževanja se financirajo programi usposabljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno dopolnilni dejavnosti, udeležbi na seminarjih in organizacija strokovnih seminarjev prek pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja, namenjenih dopolnilnim dejavnostim na kmetiji. Cilj: Povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s spodbujanjem registracije dopolnilnih dejavnosti. Višina pomoči: do 100% upravičenih stroškov. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali usposabljanja, mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja, – upravičenec, ki izvaja izobraževanje, mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem upravičencem na območju občine, – upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev sredstev različnih usposabljanj in izobraževanj, to dokazujejo z dokazilom o udeležbi na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o uspešnem zaključku usposabljanja. Vrste pomoči: – organizacija in udeležba izobraževanje in usposabljanje odraslih, – organizacija in udeležba na forumih, – organizacija strokovnih eksurzij, – organizacija tekmovanj in razstav in sodelovanje na njih, – organizacija sejmov in sodelovanju na sejmih, – svetovalne storitve kmetom, – priprava publikacij, brošur, letakov, – vzpostavitev spletnih strani. Opravičljivi stroški: – stroški usposabljanja ali izobraževanja, – stroški organiziranja izobraževanja ali usposabljanja, – stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih, – stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na običajne operativne stroške podjetja, kot so računovodske storitve, davčno svetovanje ipd.), – stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi, – stroški informiranja prek medijev in drugih dejavnosti, povezanih z informiranjem, – stroški simboličnih nagrad, podeljenih v okviru tekmovanj do 100 EUR na nagrado na zmagovalca, Omejitve: – stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški, – stroški pogostitev niso upravičeni stroški, – stroške izobraževanj za pridobivanje certifikatov nove dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna dejavnost ni bila registrirana v treh letih po prejemu sredstev. Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so vsi člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali jo nameravajo registrirati v treh letih, organizatorji izobraževanj in usposabljanj,ki delujejo na območju občine, lahko tudi izven občine. 3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči 3.1 Štipendiranje dijakov in študentov kmetijskih šol Namen: Finančna pomoč je namenjena popularizaciji poklicnega, srednješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega študija na kmetijskih programih poklicnih srednjih šol in univerz. Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bodoče nosilce kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo na kmetijah. Višina pomoči: Do višine 450 EUR na dijaka in študenta v tekočem šolskem letu. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu, – redno vpisan v srednješolski program, v univerzitetni študij v tekočem šolskem letu. Vrste pomoči: – enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol in univerz. Omejitve: – enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študentom, ki niso vpisani v kmetijske šole, – dijaki in študentje, ponovno vpisani v isti letnik, in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni. Ciljna skupina (upravičenci) Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva. IV Merila Merila so natančneje opisana v razpisni dokumentaciji. V. Višina razpisanih sredstev Sredstva bremenijo proračunsko postavko 11003 proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007. Okvirna višina razpisanih sredstev je za leto 2007 62.594 EUR. Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so nastali po datumu odobritve sredstev in so bili plačani do predložitve zahtevka. Pomoč se odobri le za načrtovane dejavnosti v tekočem letu. Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu, je 50 EUR. Javni razpis je odprt do porabe sredstev. Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih, na podlagi računa in potrdila o plačilu računa. Kolikor bodo proračunska sredstva porabljena pred iztekom razpisanih rokov, se razpis zapre. Informacijo o zaprtju razpisa se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani občine in v občinskem glasilu Naš časopis. VI Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internetnem naslovu: http://www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu občine. Lahko pa jo, na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski pošti. VII. Način prijave in roki Prijave na razpis morajo prispeti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge. Roki za oddajo vlog: 20. 8. 2007, 17. 9. 2007, 8. 10. 2007 in 5. 11. 2007. VIII. Odpiranje vlog Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranja vlog: Leto 2007: 22. 8. 2007, 19. 9. 2007, 10. 10. 2007, 5. 11. 2007 Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. Vloge predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo, kakor tudi vsebinsko neustrezne vloge, bodo s sklepom župana ali pooblaščene osebe zavrnjene. IX. Obveščanje o izboru O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan. V obrazložitvi odločbe mora utemeljiti svojo odločitev, navesti namen in upravičene stroške, na podlagi katerih je upravičenec prejel sredstva. V obrazložitvi odločbe bo utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve bo opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni stroški, za katere so sredstva namenjena. Zoper odločitev v odločbi lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8. dni od prejema odločbe. Na podlagi odločbe se z upravičencem sklene pogodba, ki bo podrobneje opredelila medsebojne obveznosti. X. Spremljane namenske porabe sredstev Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. Če se ugotovi: – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, – da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, – da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu, – da je upravičenec odtujil (prodal) nepremično in opremo, sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom 5 let, – če investicije, za katero je pridobil sredstva, ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu, kot je predvideval v prijavi na razpis, – druge nepravilnosti pri uporabi sredstev, je upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sredstev za dobo petih let. XI. Informacije Dodatne informacije po tel.: 01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.