Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 802/07 Ob-19740/07 , Stran 5297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 802/07 z dne 28. 6. 2007, sta bili nepremičnini, skladiščni poslovni prostori v pritličju v izmeri 348 m2 in neizkoriščeno podstrešje v izmeri 348 m2, v delu poslovnega objekta Ptujska cesta 1, Rače, zgrajenega na parceli številka 3166/1 katastrska občina Rače, last dolžnika – zastavitelja Degusto d.o.o., s sedežem Ob potoku 29, 2327 Rače, matična številka 1810189, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 12. 2005 in garaža v izmeri 21,73 m2, kar se nahaja v pritličju poslovno – stanovanjskega objekta na naslovu Ptujska cesta 3, 2327 Rače, zgrajenega na parceli številka 3166/4 katastrska občina Rače, last dolžnika – zastavitelja Degusto d.o.o., s sedežem Ob potoku 29, 2327 Rače, matična številka 1810189, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 5. 2007; zastavljeni v korist upnice PB Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična številka 5620112, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Degusto d.o.o., in sicer v višini 30.000,00 EUR s pripadki, ki zapade v dokončno plačilo 1. 5. 2017, oziroma na dan odpoklica upnice.