Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19573/07 , Stran 5245
1. Predmet razpisa Podelitev pooblastila centrom, ki bodo izvajali postopke za pridobitev temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja za voznike v cestnem prometu. Pričakovani cilji: – zagotoviti ustrezno število pooblaščenih centrov ter kvalitetno in racionalno izvedbo postopkov za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike ter rednega teoretičnega in praktičnega usposabljanja voznikov v cestnem prometu, – zagotoviti elektronsko poslovanje in vodenje ter povezave ustreznih registrov, – vzpodbujati in povezovati interes delodajalcev za kvalitetno usposabljanje in funkcionalno izobraževanje voznikov v cestnem prometu. 2. Upravičenci Prijavijo se lahko: – vzgojno-izobraževalni zavodi, – organizacije za strokovno izobraževanje in usposabljanje, – gospodarske družbe. 3. Izpolnjevanje pogojev – Podrobno predstavljena vsebina programa za pridobivanje temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja, kot je opredeljen v Prilogi 1, Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, s katerim center za usposabljanje podrobno določa učne vsebine, izvedbeni načrt in učne metode, – ustrezna usposobljenost kadrov, z najmanj visoko strokovno izobrazbo smeri promet, strojništvo ali pravo; iz usposobljenosti oziroma referenc teh kadrov mora biti razvidno, da bodo pri usposabljanju pokrita vsa tematska področja iz Priloge 1, Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, – najmanj en učitelj vožnje z veljavnim dovoljenjem ustrezne kategorije, ki izvaja praktične preizkuse znanja in usposabljanje, pozna predpise s področij, navedenih v Prilogi 1, Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, izkazuje poznavanje pedagoških in didaktičnih metod ter ima praktične izkušnje iz vožnje motornih vozil zadevne kategorije, za katero opravljata praktični preizkus znanja, – razpolaganje z motornimi vozili kategorij C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E oziroma z vozili tiste kategorije, za katere bo izvajal program za pridobivanja temeljnih kvalifikacij in redno usposabljanje za praktični del preizkusa znanja oziroma individualne vožnje. Vozila morajo izpolnjevati zahteve za testna vozila, določene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (Ur. l. RS, št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), – učilnica, ki omogoča izvajanje teoretičnega preizkusa znanja oziroma tečajev za vsaj 30 kandidatov, pri čemer ima posamezen kandidat na razpolago najmanj 1,5 m2 delovne površine in predavatelj oziroma člani izpitne komisije vsaj 3,0 m2 delovne površine, – učni pripomočki za izvajanje teoretičnega preizkusa znanja, tečajev in rednih usposabljanj (računalnik in projektor v učilnici, šolska tabla ali tabla z listi, originalni ali pomanjšani modeli sklopov vozila (npr. menjalnik, motor ipd.), strokovna literatura s področja cestnega prometa), – razpolaganje s površino, ki omogoča izvedbo praktičnega preizkusa znanja iz druge alineje tretjega odstavka 7. člena Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, v velikosti najmanj 1500 m2, ki mora biti utrjena ter preplastena z obstojno prevleko (beton ali asfalt). 4. Prijava in priloge k prijavi Zainteresirani prijavitelji morajo v vlogi navesti naslednje podatke in ji priložiti naslednja dokazila, izjave ali druge dokumente: Točka 1 razpisne dokumentacije: 1. podatke o prijavitelju; Točka 2 razpisne dokumentacije: 2. podatke o pravno organizacijski obliki poslovnega subjekta; 3. podatki o dejavnosti in velikostnem razredu v skladu s predpisi, če je prijavitelj gospodarska družba; Točka 3 razpisne dokumentacije: 4. dokazilo o organiziranosti, ki lahko zagotovi učinkovito opravljanje nalog na sedežu in poslovnih enotah; 5. dokazila o zaposlenih, ki bodo opravljali naloge iz tega razpisa, in njihovi strokovni usposobljenosti; 6. dokazila s pogodbami o strokovnjakih, ki bodo pogodbeno opravljali naloge iz tega razpisa, in njihovi strokovni usposobljenosti; 7. dokazila o lastništvu ali najemu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa; 8. dokazila o razpolaganju z ustreznimi motornimi vozili; 9. dokazila o razpolaganju s površino, ki omogoča izvedbo praktičnega preizkusa znanja 10. predstavitev opreme, ki bo omogočila varno in zanesljivo prijavo in izmenjavo informacij s kandidati, ki bodo pridobivali temeljno kvalifikacijo in se redno usposabljali, ter pristojnim ministrstvom, v skladu s predpisi; 11. predviden letni obseg izvajanja nalog (letno število kandidatov za pridobitev temeljne kvalifikacije, letno število kandidatov za redno usposabljanje). 5. Predložitev vloge Vlogo mora vlagatelj predložiti najkasneje do 17. 8. 2007 do 10. ure na naslov: Ministrstvo za promet, Ljubljana, Langusova 4. Vlagatelji predložijo vlogo po pošti v zaprti ovojnici, z navedbo prejemnika ter oznako » Ne odpiraj – Vloga za podelitev pooblastila centrom, ki izvajajo postopke za pridobitev temeljne kvalifikacije in rednega usposabljanja za voznike v cestnem prometu«. Vse ovojnice morajo biti zapečatene ali zaprte tako, da je na odpiranju možno preveriti, da so zaprte tako, kot so bile predane. Na hrbtni strani ovojnic mora biti označen naslov pošiljatelja. 6. Odpiranje vlog Odpiranje prispelih prijav bo v ponedeljek, 20. 8. 2007 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za promet, Ljubljana, Langusova 4. Odpiranje, pregled in oceno prijav izvede komisija, ki jo je imenoval minister za promet. Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najkasneje v 20 dneh od dneva, ki je določen za odpiranje prijav. 7. Merila za izbor Izbrano bo največ 10 prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje in dosegli največje število točk v skladu z naslednjimi merili: – vsebina programa za pridobivanje temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja: – 0 do 20 točk, – kadri, ki bodo izvajali izobraževanje usposabljanje in preizkuse znanja na področju, ki je predmet razpisa: zaposleni vsak 2 točki; pogodbeni vsak 1 točka, – vsebina gradiva za pripravo na preizkus znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije in gradiva za redno usposabljanje voznikov; 0 do 20 točk, – ustrezno programsko in računalniško opremo, ki omogoča elektronsko prijavo na vključitev v tečaj usposabljanja, na redno usposabljanje, prijavo na preizkus znanja, beleženje podatkov o kandidatih in opravljenih preizkusih znanja, izdajanje ustreznih spričeval. Programska oprema mora zagotavljati celotno zgodovino kandidata od njegove vključitve, opravljenih preizkusih znanja, rednem usposabljanju (vodenje evidence) in podobno; 15 točk, – cena preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije,*; 0 do 10 točk, – cena tečaja s preizkusom znanja za pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij,*; 0 do 20 točk, – cena rednega usposabljanja za voznike,*; 0 do 10 točk, – ustrezne delovne izkušnje na področju, ki je predmet javnega razpisa: 0 do 10 točk. * Ponudbena cena Ponudbe bodo točkovane od 0 do 20 točk in od 0 do 10 točk, in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, najmanjše število točk pa najdražji ponudnik. Naročnik bo pri izračunu cene uporabil naslednjo formulo: T = Y * Cm / C Y ...maksimalno število točk, Cm ...minimalna cena, C ...cena posameznega ponudnika (oziroma ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel tehnično ustrezno ponudbo), T ...število točk. 8. Pritožbeni postopek: prijavitelj ima v osmih dneh po prejemu obvestila o izidu razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločalo v roku 15 dni od prejema pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je dokončna. 9. Podelitev javnega pooblastila: na predlog komisije bo minister pooblastil za izvajanje nalog, ki so predmet tega razpisa, enega ali več izvajalcev. Ponudniki morajo morebitna vprašanja oziroma zahteve po pojasnilih dostaviti izključno v pisni obliki, z oznako " Javni razpis za podelitev pooblastila centrom, ki bodo izvajali postopke za pridobitev temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja za voznike v cestnem prometu – vprašanja", in sicer najkasneje do 14. 7. 2007 do 14. ure, na enega izmed naslednjih naslovov: faks 01/478-81-41, e-naslov: mzp.promet@gov.si, po pošti Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.