Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3255. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kobarid, stran 8420.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 3. redni seji dne 26. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kobarid
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za subvencioniranje obrestne mere pri posojilih, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid.
2. člen
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere pri posojilih, namenjenih pospeševanju razvoja malega gospodarstva v Občini Kobarid, se pridobivajo v okviru rednih letnih sredstev občinskega proračuna in bančnih sredstev.
3. člen
Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo naslednji prosilci:
- samostojni podjetniki, ki opravljajo registrirano dejavnost,
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevek za pridobitev statusa samostojnega podjetnik oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja,
- mala podjetja (po Zakonu o gospodarskih družbah).
Prosilci morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa banka.
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v občini, in sicer za naslednje upravičene stroške:
- nakup zemljišča,
- nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
- nakup opreme - osnovnih sredstev.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovni prostor oziroma mesto investicije mora biti na območju Občine Kobarid.
4. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo sledeče kriterije:
1. zagotavljajo nova ali ohranjajo obstoječa delovna mesta,
2. so energetsko varčni in ne onesnažujejo okolja,
3. dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva,
4. dosegajo višjo kvaliteto proizvodov in storitev,
5. zagotavljajo visoko stopnjo donosnosti.
5. člen
Sredstva se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračanja do 5 let.
6. člen
Prosilec mora sam zagotoviti 25% upravičenih stroškov investicije.
Posojila s subvencionirano obrestno mero se dodelijo največ v višini 50% predračunske vrednosti investicije.
7. člen
Komisijo za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva (v nadaljevanju: Komisija) imenuje župan za dobo 4 let. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, ki se sestaja po potrebi.
Predsednik komisije je javni uslužbenec odgovoren za področje gospodarstva Občine Kobarid, člani pa so: predstavnik banke, član Občinskega sveta Občine Kobarid ter predstavnik Območne obrtne zbornice Tolmin.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravljata občinska uprava ter banka.
8. člen
Razpis za subvencioniranje obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva vsebuje naslednje podatke:
1. Navedbo pravilnika, na podlagi katerega je objavljen razpis.
2. Skupni znesek sredstev, namenjenih za posojila s subvencionirano obrestno mero.
3. Namen, za katerega se dodeljujejo sredstva.
4. Kdo lahko zaprosi za posojilo s subvencionirano obrestno mero.
5. Navedbo, kaj mora prošnja vsebovati. Prosilec mora v prošnji podati osnovne podatke o dejavnosti oziroma podjetju, višino zaprošenega posojila za subvencionirano obrestno mero, opis in vrednost investicije ter finančni načrt pokrivanja investicije.
6. Navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji. (Prosilec mora priložiti registracijske listine oziroma dokazila, da je v postopku pridobitve statusa samostojnega podjetnika ali ustanavljanja podjetja).
7. Pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo (doba vračanja, obrestna mera).
8. Rok za vložitev prošnje in naslov, na katerega se prošnje vložijo.
9. Rok, v katerem bo Komisija sprejela sklep o dodelitvi posojil. Rok ne sme biti daljši od 15 dni od dneva poteka roka za vložitev prošenj, vsem prosilcem pa morajo biti sklepi Komisije posredovani v 8 dneh po sprejemu.
9. člen
Vlogo za dodelitev sredstev prosilec vloži na občinsko upravo Občine Kobarid. Vlogo prouči Komisija ter odloči o prednostnem vrstnem redu prosilcev. V primeru, da je prosilcev več kot je na razpolago sredstev, se dodeljena sredstva sorazmerno zmanjša do višine razpoložljivih sredstev.
10. člen
Sredstva se plasirajo preko bančne organizacije ali druge ustanove, s katero Občina Kobarid sklene ustrezno pogodbo.
11. člen
Posojilna pogodba, sprejeta med banko in posojilojemalcem, mora biti v skladu s tem pravilnikom in sklepom Komisije. Poleg bančnih določb mora posojilna pogodba vsebovati še naslednje pogoje:
- obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
- rok za pričetek poslovanja, če obratovalnica oziroma podjetje ne posluje,
- rok, v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavce ter za kakšen čas, če mu je bilo posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih delovnih mest,
- čas ohranitve delovnega mesta, če je bilo posojilo dodeljeno zaradi ohranjanja obstoječih delovnih mest,
- obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne neodplačani del posojila z obrestmi,
- določbo, da se prosilcu, kolikor v treh mesecih od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev le-teh ne koristi, možnost koriščenja posojila s subvencionirano obrestno mero podaljša,
- rok za dokončanje investicije, za katero se uporabljajo posojilna sredstva.
12. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb se poveri banki. Namensko porabo posojilnih sredstev, za katere se subvencionira obrestna mero, ter izvajanje določil pogodbe preverja pristojni organ Občine Kobarid.
13. člen
Posojilojemalec začne porabljati posojilo s subvencionirano obrestno mero na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe. Posojilojemalec vrača posojilo skladno s podpisano posojilno pogodbo.
14. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007
Kobarid, dne 26. junija 2007
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.