Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, stran 8418.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/96 - popr.), 101/99 Odl.US: U-I-215/96, 22/00-ZJS, 64/01, 101/01 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06), 85. členom Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97, 90/98 in 43/00) (v nadaljevanju Odlok) se spremeni prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»- štirje predstavniki ustanovitelja
- štirje predstavniki delavcev vrtca
- štirje predstavniki staršev
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in staršev vseh organizacijskih enot.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena Odloka se doda dejavnost:
»H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)«.
3. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
V primeru razpoložljivih kapacitet, lahko javni zavod Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice kot del javne službe, po predhodnem soglasju ustanovitelja, opravlja tudi pripravo prehrane za druge javne zavode. Vsa medsebojna razmerja javni zavodi uredijo s posebno pogodbo.«.
4. člen
Besedilo 11. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec pridobiva sredstva za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo, in sicer iz:
- javnih sredstev
- sredstev ustanovitelja
- plačila staršev
- sredstev od prodaje blaga in storitev ter izdelkov
- donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
5. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje javnemu zavodu v upravljanje:
- objekt Vzgojnovarstvene organizacije Jesenice, Vrtec Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice s pripadajočim zemljiščem, ki stoji na zemljiščih s parc. št. 123/2, 124, 125, 127, 128, 129, 131/2, 144, 145, 147/2, 148, 149 in 150;
- objekt podružnice Frančiške Ambrožič, s pripadajočim zemljiščem, ki stoji na zemljišču s parc. št. 6/3 k.o. Hrušica;
- del objekta podružnice Vrtec Angelce Ocepek v velikosti 559,94 m2, s pripadajočim zemljiščem, ki stoji na zemljišču s parc. št. 523 k.o. Jesenice;
- objekt podružnice - vrtec Julke Pibernik, s pripadajočim zemljiščem, ki stoji na zemljišču s parc. št. 284 k.o. Jesenice;
- objekt podružnice oddelek Mare Šivic, s pripadajočim zemljiščem, ki stoji na zemljišču s parc. št. 765 k.o. Jesenice;
- objekt vrtca Cilke Zupančič, s pripadajočim zemljiščem, ki stoji na zemljišču s parc. št. 282/1 k.o. Koroška Bela;
- objekt oddelka Ivanke Krničar, s pripadajočim zemljiščem, ki stoji na zemljišču s parc. št. 1889 k.o. Blejska Dobrava.
Javni zavod upravlja tudi z vso opremo in predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih prostorih in pripadajočih depojih.
Premoženje s katerim upravlja javni zavod je last Občine Jesenice.
Javni zavod razpolaga s premoženjem danim v upravljanje v skladu s pogodbo na s katero je bilo premoženje preneseno v upravljanje javnemu zavodu.«.
6. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občina Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost