Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1070/2007 Ob-19752/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1070/2007 z dne 21. 6. 2007, je bila nepremičnina, štiri sobno stanovanje št. 18, v tretji etaži v izmeri 88,80 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na ulici Staneta Severja 6 v Mariboru, ki stoji na parceli št. 1620, vpisano pri vložku št. 1169, k.o. Spodnje Radvanje, last zastaviteljev Bertoncelj Andreje, EMŠO 1608971505313, stanujoče Maribor, Ulica Staneta Severja 006 in Simerl Aleša, EMŠO 2110973500284, stanujočega Maribor, Ulica Staneta Severja 6, za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi pogodbe št. 01 z dne 13. 3. 2000 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 7. 6. 2007, sklenjene med Horvatič Hedviko, Ulica Staneta Severja 6, 2000 Maribor ter Bertoncelj Andrejo, Goriška 23, 2000 Maribor in Simerl Alešem, Prušnikova 16, 2000 Maribor, zastavljena v korist upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 215.293,00 CHF s pripadki v euro protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 5. 2027.

AAA Zlata odličnost