Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3157. Zakon o štipendiranju (ZŠtip)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3158.  Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin
3159.  Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko–ptujskega polja
3160.  Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja
3161.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

MINISTRSTVA

3162.  Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
3163.  Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
3164.  Pravilnik o spremembi Pravilnika o hrambi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3165.  Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Ajdovščina

3166.  Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007

Celje

3167.  Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje

Gorenja vas-Poljane

3168.  Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Gospodarske cone Todraž
3169.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane

Hajdina

3170.  Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Hajdina
3171.  Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Hajdina
3172.  Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra

Ivančna Gorica

3173.  Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica

Koper

3174.  Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja “ZN stanovanjska soseska Olmo in LN za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru”
3175.  Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
3176.  Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – Območje B

Krško

3177.  Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
3178.  Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007–2013
3179.  Sklep o lastninjenju nepremičnin parc. št. 396/1, parc. št. 396/3, parc. št. 395, parc. št. 343/1 in parc. št. 343/2, k.o. Videm

Litija

3180.  Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2007–2013

Ljubljana

3181.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo
3182.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3183.  Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Mirna Peč

3184.  Statut Občine Mirna Peč
3185.  Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mirna Peč
3186.  Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka Občine Mirna Peč

Murska Sobota

3187.  Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3188.  Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Murska Sobota
3189.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3190.  Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Prebold

3191.  Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve
3192.  Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj

Sevnica

3193.  Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja “OLN za poslovno cono Boštanj – TC Mercator”

Sežana

3194.  Odlok o poimenovanju ulic v Zazidalnem načrtu na območju ZS 11 – Lehte v Sežani
3195.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana

Slovenska Bistrica

3196.  Odlok o načinu izvajanja in o podelitve koncesije lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Slovenske Bistrica
3197.  Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
3198.  Odlok o lokacijskem načrtu za apartmajsko naselje na Treh kraljih na Pohorju
3199.  Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica

Šmartno pri Litiji

3200.  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006
3201.  Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda mestne lekarne
3202.  Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2
3203.  Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2
3204.  Pravilnik o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji
AAA Zlata odličnost