Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3178.  Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007–2013, stran 8254.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - ZKme-UPB1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - ZLS-UPB-1, 21/06 - odločba US RS in 14/07 - ZSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2007-2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 - za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« - za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
(2) Za mala in srednja velika podjetja se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja.
(3) Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu za tekoče leto ob upoštevanju razvojnih načrtov in njihovih prioritet.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 87. člena (1) Pogodbe,
(2) »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87,
(3) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
(4) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,
(5) »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa,
(6) »mala in srednje velika podjetja« so podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR,
(7) »mladi kmetje« so mlajši od 40 let in prvič kot nosilci kmetijskega gospodarstva prevzemajo kmetijsko gospodarstvo in imajo ustrezna poklicna strokovna znanja in izpolnjujejo pravila, opredeljena v členu 22 Uredbe (ES) št. 1698/2005,
(8) »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov,
(9) »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu z 32 členom Uredbe (ES) št. 1698/2005,
(10) »1 ha primerljivih kmetijskih površin« pomeni: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali 0,2 ha drevesnic, trsnic ali 8 ha gozdov ali 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih površin.
5. člen
(splošna določila za ukrepe pravilnika)
(1) Upravičenci do pomoči so mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Krško.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec - majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugij javnih sredstev (državnih ali EU).
II. NAČIN, KRITERIJI IN MERILA DODELJEVANJA POMOČI
6. člen
(način dodeljevanja pomoči)
(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, skladno s pogoji in po postopkih določenih v veljavnih predpisih.
(2) V javnem razpisu se opredeli letni program ukrepov z višino razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe, določene v odloku o proračunu občine za tekoče leto.
7. člen
(dodelitev sredstev)
(1) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(2) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
8. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določeni v javnem razpisu.
III. UKREPI
Skupinske izjeme za kmetijstvo
9. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Sredstva bodo namenjena naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi.
II. Cilji ukrepa so:
- zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
- izboljšanje kakovosti in
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
- pomoč se ne sme omejiti na določene kmetijske proizvode,
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
- pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
- v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
IV. Pomoč se ne odobri za:
- nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
- tekoče stroške proizvodnje,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- nakup enoletnih rastlin,
- investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so sofinancirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
V. Bruto intenzivnost pomoči so:
- do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
- do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
- v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi lastniški prevzem, ima stalno prebivališče na naslovu kmetije, se obvezuje, da bo opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije ter, da bo nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva še najmanj 5 let po prejemu pomoči, je delež javnega financiranja višji za 10%.
Najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR oziroma 500.000 EUR na območjih OMD v treh letih.
VI. Upravičenci so:
- mikropodjetja in kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Krško;
- člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju Občine Krško.
VII. Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za:
1. Posodabljanje kmetij
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
1.1 Upravičeni stroški so:
- stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
- stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
- stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),
- stroški za nakup opreme hlevov,
- stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...),
- stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
- stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka,
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
- izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti.
1.2 K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
- v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo.
2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
2.1 Specifični pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba,
- izdelan načrt ureditve zemljišča (agromelioracije),
- predloženi predračuni za izvedbo naložbe (strojno delo in material).
2.2 Upravičeni stroški so:
2.2.1 stroški urejanja pašnikov:
- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
2.2.2 stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč
- stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor,
- stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev.
10. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti - objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo, in sicer za:
a) naložbe ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
b) naložbe ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
II. Cilji ukrepa so:
- izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,
- ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
- ureditev skupnih površin in objektov za različne namene.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
- naložba mora biti na območju Občine Krško,
- predložen mora biti načrt obnove,
- predložena mora biti vsa potrebna dovoljenja,
- predloženi morajo biti predračuni.
IV. Upravičeni stroški so:
- stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove,
- stroški nakupa materiala in izvedbe del.
V. Pomoč se ne odobri za:
- davke, takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refinanciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
VI. Bruto intenzivnost pomoči so:
- za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
- za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma do 75% na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
- za dodatno pomoč, ki se odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
VII. Upravičenci so:
- mikropodjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta v Občini Krško.
11. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa
Namen ukrepa je, da se z doplačilom zavarovalnih premij zmanjša tveganje za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, kot so spomladanska pozeba, toča, vihar, poplave ter živali v primeru bolezni.
II. Cilji ukrepa je:
- vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev v sistem zavarovanja posevkov in plodov ter domačih živali.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- pogoji uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za leto 2007 Uradni list RS, št. 138/06),
- zavarovalna polica,
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
IV. Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
- zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
- zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
- zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
V. Pomoč se ne odobri za:
- tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
- kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
- kmetijska gospodarstva, ki imajo površine, katere predmet so zavarovanja, izven območja Občine Krško.
VI. Bruto intenzivnost pomoči
Finančna pomoč se dodeli do 10% zavarovalne premije v obliki nepovratnih sredstev za posevke in plodove in razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja živali zaradi bolezni.
VII. Upravičenci so:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so mala in srednje velika podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
12. člen
Pomoč za arondacije (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture.
II. Cilji ukrepa:
Z izvedbo arondacij kmetijskih zemljišč se bo razdrobljenost površin zmanjšala in tako povečala povprečna velikost parcel.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Nosilec kmetijskega gospodarstva predloži dokumentacijo iz katere je razvidno, da je bila izvedena arondacija (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč).
IV. Upravičeni stroški so:
- stroški pravnih in upravnih postopkov pri arondaciji kmetijskih zemljišč.
V. Pomoč se ne odobri za:
- aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
- aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
VI. Bruto intenzivnost pomoči so:
- do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
VII. Upravičenci so:
- kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo kmetijske površine na območju Občine Krško.
13. člen
Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.
Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
- usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
II. Cilji ukrepa:
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- če tehnično pomoč zagotavljajo društva morajo k vlogi predložiti letni program dela,
- pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
- če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
IV. Upravičeni stroški so:
(1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje: stroškov organiziranja programov usposabljanja.
(2) Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje).
(3) Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se štejejo: stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij in najemnine.
(4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjema proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006- in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani.
(5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
(6) Pod promocijo se štejejo stroški priprave in tiska publikacij, katalogov in stroški oblikovanja in priprave spletišč.
V. Pomoč se ne odobri za:
- že izvedene aktivnosti,
- aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
- aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
- stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
VI. Bruto intenzivnost pomoči:
- pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
- pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
- članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev,
- kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo.
VII. Upravičenci so:
- pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na področju kmetijstva za kmetovalce iz občine,
- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in regije in območja Slovenije.
14. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
II. Cilji ukrepa so:
- doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode,
- utrjevanje tržnega položaja kmetov,
- izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
- povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
IV. Upravičeni stroški so:
- stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda,
- stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta seriji ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja,
- stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
V. Pomoč se ne odobri za:
- aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
- aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
- stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
VI. Bruto intenzivnost pomoči
Pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
VII. Upravičenci do sredstev:
- izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov.
15. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih od 9 do 14 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006 ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo »de minimis« v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
IV. SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
16. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
I. Namen ukrepa
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Sredstva bodo namenjena za:
- predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki),
- prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
- prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
- turizem na kmetiji,
- dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt.
II. Cilji ukrepa so:
- izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji,
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški so:
- stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
- nakup nove opreme,
- splošni stroški, kot so upravni in pravni.
V. K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
- finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
- račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
- fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
- mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
VI. Bruto intenzivnost pomoči zanaša:
- do 50% upravičenih stroškov.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
VII. Upravičenci so:
- nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Krško,
- člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.
17. člen
Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
I. Namen sofinanciranja so naložbe za:
- neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah in izven kmetije,
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodij.
II. Cilji ukrepa so:
- utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev,
- povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški so:
- stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo prostorov za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
- nakup nove opreme in naprav za prodajo in predelavo kmetijskih proizvodov,
- promocija,
- ostali splošni stroški, kot so upravni in pravni.
V. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
- finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo ali dograditev objekta),
- račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
- fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
- mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
VI. Bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov;
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
VII. Upravičenci so:
- nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Krško,
- člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev.
18. člen
Kumulacija (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998//2006)
Skupaj s pomočjo »de minimis« se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
V. DRUGE VRSTE POMOČI
19. člen
(Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij)
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Krško, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji.
II. Cilji ukrepa so:
- povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Krško in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
IV Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
- kopijo zadnjega šolskega spričevala,
- potrdilo o rednem vpisu,
- potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
- potrdilo Zavoda za zaposlovanje o ne prejemanju sredstev do republiške štipendije.
V. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
VI. Bruto intenzivnost pomoči je:
- do 450 EUR/učenca v tekočem letu.
VII. Upravičenci do sredstev so:
- udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Krško.
20. člen
(sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov)
(1) Ta člen opredeljuje pogoje za sofinanciranje prestrukturiranja vinogradov kot to določa nacionalni letni predpis o uravnavanju obsega vinogradniških površin (za leto 2007: Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin, Uradni list RS, št. 23/07).
(2) Namen ukrepa je prestrukturiranje vinogradniških površin, ki so glede na naravne pogoje tehnološko neprimerni glede izbire sorte vinske trte, lege ali drugih tehnoloških zahtev, ali posajeni s sortami vinske trte, za katerega ni ustreznega povpraševanja na trgu.
(3) Upravičenci so pridelovalci, vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, ki prestrukturirajo vinograd v skladu s potrjenim programom prestrukturiranja.
(4) Splošni pogoji upravičenosti so določeni v 17. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
(5) Upravičeni stroški so opredeljeni v 20. členu Uredbe iz prvega odstavka tega člena.
(6) Občina sofinancira prestrukturiranje v višini razlike med vrednostjo, financirano iz državnega proračuna in 75% priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka ter hkrati le do zneska na ha prestrukturirane površine, izračunanega na podlagi podatka o višini dodeljenih sredstev in podatka o površini, ki ju za Republiko Slovenijo vsako leto določi Evropska komisija z odločbo.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
21. člen
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa preverja namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan.
(2) V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VII. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva v okviru proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 48/03).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007-2013.
Št. 330-1/2007-O401
Krško, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost