Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3170.  Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Hajdina, stran 8236.

Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 - Uradno prečiščeno besedilo), 2. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - Uradno prečiščeno besedil in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni Vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 8. redni seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Hajdina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način, pogoji in oblika opravljanja lekarniške dejavnosti na območju Občine Hajdina.
2. člen
Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in na podlagi koncesije zasebniki (izvajalci javne službe).
II. JAVNI ZAVOD
3. člen
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovi občina za opravljanje te dejavnosti na svojem območju v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
III. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
4. člen
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
5. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 7. in 8. člena Zakona o lekarniški dejavnosti in 35. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti,
- da pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti na območju občine za čas trajanja koncesije,
- da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov.
Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
6. člen
Koncesionar, kot izvajalec dejavnosti na območju Občine Hajdina izvaja dejavnost pod naslednjimi pogoji:
- da opravlja dejavnost za katero mu je podeljena koncesija na podlagi tega odloka in pogodbe o koncesiji,
- da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za izvajanje koncesijske javne službe.
- da zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
- da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
7. člen
Koncesionar mora izvajati javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno.
Koncesionar mora v okviru opravljanja lekarniške dejavnosti zagotoviti izdajo zdravil na recept in brez recepta ter pripravo zdravil.
8. člen
Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potreb po preskrbi z zdravili, tako, da ne sme biti krajši od 40 ur na teden.
Poslovni čas zasebnih lekarn na predlog koncesionarja potrdi pristojni občinski organ.
9. člen
Poslovne prostore lekarne zagotovi koncesionar.
IV. TRAJANJE KONCESIJE
10. člen
Koncesija se podeli za dobo dvajsetih let in se lahko po preteku tega časa podaljša za nedoločen čas. Izvajati se lahko prične po podpisu pogodbe o koncesiji.
11. člen
Rok in način pričetka izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije se določi s koncesijsko pogodbo in s tem odlokom.
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha na način določen s koncesijsko pogodbo.
V. FINANCIRANJE
12. člen
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma s prodajo svojih storitev.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se izvaja v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
14. člen
Koncesionar mora pričeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v čim krajšem možnem času po podelitvi koncesije.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 140-1/07
Hajdina, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

AAA Zlata odličnost