Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3162.  Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek, stran 8216.

Na podlagi osmega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo vsebina, oblika, način in roki za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek v postopkih davčnega nadzora.
(2) Zavezanci za davek, ki elektronsko obdelujejo podatke, morajo na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega nadzora predložiti izpis podatkov iz svojih elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc v urejenih strukturiranih računalniških datotekah v vsebini, obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Zavezanci za davek, ki elektronsko obdelujejo podatke, morajo na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega nadzora predložiti tudi druge izpise podatkov iz svojih elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc v urejenih strukturiranih računalniških datotekah, katerih vsebina in oblika sicer nista določena s tem pravilnikom.
(4) Kadar davčni organ pridobiva podatke, potrebne za pobiranje davkov, na podlagi 39. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06), lahko od oseb, ki elektronsko vodijo poslovne knjige in evidence, zahteva predložitev podatkov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
2. člen
(1) Zavezanci za davek morajo davčnemu organu predložiti izpis podatkov iz 1. člena tega pravilnika v treh delovnih dneh po prejemu zahteve davčnega organa za predložitev izpisa podatkov.
(2) Rok za predložitev izpisa podatkov iz 1. člena tega pravilnika se na utemeljeno pisno zahtevo zavezanca za davek lahko podaljša za največ pet delovnih dni.
3. člen
(1) Zavezanci za davek, ki ne zagotavljajo izpisa podatkov v vsebini, obliki in na način, določen s tem pravilnikom, so dolžni ob zahtevi davčnega organa za predložitev izpisa podatkov po tem pravilniku, davčni organ pisno obvestiti o razlikah med predpisano vsebino in obliko s tem pravilnikom ter med izpisom podatkov, ki ga lahko predložijo davčnemu organu, ter so dolžni davčni organ obvestiti o natančni vsebini in obliki izpisa podatkov iz svojih elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc, ki ga lahko predložijo davčnemu organu.
(2) Izpis podatkov zavezanca za davek, ki ne ustreza vsebini, obliki in načinu, določenim v Prilogi tega pravilnika, se šteje za ustrezen, če tak izpis podatkov zagotavlja najmanj vse vsebinske podatke, predpisane s tem pravilnikom.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 2008.
Št. 007-403/2007/
Ljubljana, dne 18. junija 2007
EVA 2007-1611-0043
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
PRILOGA

  Vsebina, oblika in način izpisa podatkov iz elektronsko
vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek

  1. Vrste izpisa podatkov v urejenih strukturiranih
računalniških datotekah v standardni obliki
  Podatki iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc
zavezanca za davek se zapišejo v naslednje strukturirane
računalniške datoteke v standardni obliki, z naslednjimi imeni:
  IZPIS GLAVNE KNJIGE.TXT - podatki glavne knjige
  IZPIS ODBITKA DDV.TXT - podatki o odbitnem DDV
  IZPIS OBRAČUNANEGA DDV.TXT - podatki o obračunanem DDV
  Podatki morajo biti zapisani v formatu ASCII in uporabljena
mora biti kodna stran CP1250.
  Vsak zapis je predpisane dolžine in je podrobno opisan v
nadaljevanju v posameznem tabelaričnem prikazu za posamezno
datoteko. Ločilo med posameznimi polji (vrsticami) je podpičje.
Zadnje polje (vrstica) je zaključeno s podpičjem. Vsak zapis
končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF.
  1.2 Priprava in predložitev podatkov na hranilnem mediju
  Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete
velikosti 3,5« (1,44MB) ali na standardne zgoščenke (CD)
kapacitete 700 MB ali na standardne zgoščenke (DVD) kapacitete
4,7 GB.
  Na ovojnici hranilnega medija mora biti čitljivo izpisano:
  - naziv in davčna številka zavezanca za davek;
  - vrsta izpisa podatkov;
  - obdobje izpisa podatkov;
  - število zapisov v vsaki posamezni datoteki.
  Hranilnemu mediju se priloži papirni izpis prvih deset in
zadnjih deset zapisov posameznih datotek, ki so zapisane na
hranilnem mediju. Ta izpis mora biti popolna kopija
računalniških podatkov, zapisanih na tem hranilnem mediju, brez
posebnih oblikovnih dodatkov.
  Podatki se osebno predložijo uradni osebi davčnega organa,
ki opravlja davčni nadzor.

  2. Podrobna vsebina in oblika izpisov podatkov v datoteke
  2.1 Izpis podatkov glavne knjige (datoteka IZPIS GLAVNE
KNJIGE.TXT)
  V datoteko se zapisujejo podatki glavne knjige, kot je
opredeljena v Slovenskih računovodskih standardih, ki jih
sprejme Slovenski inštitut za revizijo in kot je opredeljena v
Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, določenih z
Uredbo (ES) št. 1606/2002 evropskega parlamenta in Sveta z dne
19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov
(UL L št. 243, z dne 11. 9. 2002, str. 1-4) in Uredba Komisije
(ES) št. 1725/2003 z dne 29. septembra 2003 o sprejetju
nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z
Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L
št. 261, 13. 10. 2003, str. 1-420).
  Izpis podatkov glavne knjige zajema izpis celotne podatkovne
zbirke s posamičnimi knjiženimi poslovnimi dogodki, ki
spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in
odhodke, izkazanimi po posameznih razčlenitvenih kontih. Izpis
podatkov glavne knjige zajema tudi izpis postavk
zunajbilančnega razvida. Izpis podatkov glavne knjige zajema
izpis celotne glavne knjige z vsemi razčlenitvenimi konti z
vsemi posamičnimi vpisi v glavno knjigo. Izpis podatkov glavne
knjige zajema posamezno koledarsko leto. Če davčni zavezanec
sestavlja davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za
davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je
enako poslovnemu letu, zajema izpis podatkov glavne knjige
posamezno poslovno leto.
  V prvi vrstici izpisa podatkov glavne knjige morajo biti
navedena imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega
prikaza - krajše ime polja). V posebnem polju morajo biti
enoznačno označena knjiženja, ki se nanašajo na odpiranje (OTV)
in zaključevanje glavne knjige (ZAK) za koledarsko oziroma
poslovno leto, v nasprotnem primeru je polje prazno.

  Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa
podatkov glavne knjige:

+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|Zap. |Pozicija |Pozicija|Dolžina |Tip  |Ime polja    |Krajše |
|št. |od    |do   |    |polja |z opisom    |ime   |
|   |     |    |    |   |        |polja  |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|1  |1    |10   |10   |N   |Številka konta |Konto  |
|   |     |    |    |   |(prvih 10    |    |
|   |     |    |    |   |znakov, leva  |    |
|   |     |    |    |   |poravnava)   |    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|2  |12    |61   |50   |AN  |Ime konta    |Ime   |
|   |     |    |    |   |(prvih 50    |konta  |
|   |     |    |    |   |znakov, leva  |    |
|   |     |    |    |   |poravnava)   |    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|3  |63    |70   |8    |N   |Datum      |Dat knj |
|   |     |    |    |   |knjiženja (v  |    |
|   |     |    |    |   |obliki     |    |
|   |     |    |    |   |DDMMLLLL)    |    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|4  |72    |79   |8    |N   |Datum      |Dat lis |
|   |     |    |    |   |knjigovodske  |    |
|   |     |    |    |   |listine (v   |    |
|   |     |    |    |   |obliki     |    |
|   |     |    |    |   |DDMMLLLL)    |    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|5  |81    |110   |30   |AN  |Oznaka/številka |Oznaka |
|   |     |    |    |   |knjigovodske  |listine |
|   |     |    |    |   |listine (prvih |    |
|   |     |    |    |   |30 znakov,   |    |
|   |     |    |    |   |leva      |    |
|   |     |    |    |   |poravnava)   |    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|6  |112   |114   |3    |AN  |Oznaka za    |Tip   |
|   |     |    |    |   |odpiranje    |    |
|   |     |    |    |   |(OTV) ali    |    |
|   |     |    |    |   |zaključevanje  |    |
|   |     |    |    |   |(ZAK) glavne  |    |
|   |     |    |    |   |knjige     |    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|7  |116   |165   |50   |AN  |Opis      |Opis  |
|   |     |    |    |   |poslovnega   |    |
|   |     |    |    |   |dogodka (prvih |    |
|   |     |    |    |   |50 znakov,   |    |
|   |     |    |    |   |leva      |    |
|   |     |    |    |   |poravnava)   |    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|8  |167   |182   |16   |N   |Znesek v breme |Breme  |
|   |     |    |    |   |(desna     |    |
|   |     |    |    |   |poravnava, v  |    |
|   |     |    |    |   |obliki     |    |
|   |     |    |    |   |-        |    |
|   |     |    |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|9  |184   |199   |16   |N   |Znesek v dobro |Dobro  |
|   |     |    |    |   |(desna     |    |
|   |     |    |    |   |poravnava, v  |    |
|   |     |    |    |   |obliki     |    |
|   |     |    |    |   |-        |    |
|   |     |    |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+
|10  |201   |360   |160   |AN  |Opombe (leva  |Opombe |
|   |     |    |    |   |poravnava);   |    |
|   |     |    |    |   |neobvezno    |    |
|   |     |    |    |   |polje -     |    |
|   |     |    |    |   |zavezanec se  |    |
|   |     |    |    |   |sam odloči,   |    |
|   |     |    |    |   |ali bo kaj   |    |
|   |     |    |    |   |vpisal v to   |    |
|   |     |    |    |   |polje, v    |    |
|   |     |    |    |   |nasprotnem   |    |
|   |     |    |    |   |primeru je   |    |
|   |     |    |    |   |polje prazno.  |    |
|   |     |    |    |   |Vpisujejo se  |    |
|   |     |    |    |   |morebitne    |    |
|   |     |    |    |   |druge oznake,  |    |
|   |     |    |    |   |ki podrobneje  |    |
|   |     |    |    |   |pojasnjujejo  |    |
|   |     |    |    |   |knjiženja    |    |
|   |     |    |    |   |poslovnih    |    |
|   |     |    |    |   |dogodkov,    |    |
|   |     |    |    |   |npr.: oznaka  |    |
|   |     |    |    |   |dnevnika,    |    |
|   |     |    |    |   |oznaka vrste  |    |
|   |     |    |    |   |listin, oznake |    |
|   |     |    |    |   |zbirnikov,   |    |
|   |     |    |    |   |oznake     |    |
|   |     |    |    |   |razdelilnikov, |    |
|   |     |    |    |   |imena      |    |
|   |     |    |    |   |knjigovodskih  |    |
|   |     |    |    |   |listin, oznake |    |
|   |     |    |    |   |stroškovnih   |    |
|   |     |    |    |   |mest, oznake  |    |
|   |     |    |    |   |skupin     |    |
|   |     |    |    |   |poslovnih    |    |
|   |     |    |    |   |dogodkov,    |    |
|   |     |    |    |   |oznake     |    |
|   |     |    |    |   |zapiranja    |    |
|   |     |    |    |   |kontov     |    |
|   |     |    |    |   |poslovnega   |    |
|   |     |    |    |   |izida, oznaka  |    |
|   |     |    |    |   |vkalkuliranja, |    |
|   |     |    |    |   |oznaka     |    |
|   |     |    |    |   |popravkov    |    |
|   |     |    |    |   |napak, navedba |    |
|   |     |    |    |   |protiknjižbe,  |    |
|   |     |    |    |   |oznaka     |    |
|   |     |    |    |   |knjigovodskih  |    |
|   |     |    |    |   |postopkov,   |    |
|   |     |    |    |   |oznaka     |    |
|   |     |    |    |   |obdobja,    |    |
|   |     |    |    |   |oznaka     |    |
|   |     |    |    |   |poslovne    |    |
|   |     |    |    |   |enote, oznaka  |    |
|   |     |    |    |   |partnerja,   |    |
|   |     |    |    |   |itd.. Znotraj  |    |
|   |     |    |    |   |tega polja se  |    |
|   |     |    |    |   |lahko oblikuje |    |
|   |     |    |    |   |več podpolj.  |    |
|   |     |    |    |   |Če se oblikuje |    |
|   |     |    |    |   |več podpolj,  |    |
|   |     |    |    |   |je potrebno   |    |
|   |     |    |    |   |pojasniti    |    |
|   |     |    |    |   |začetek in   |    |
|   |     |    |    |   |konec      |    |
|   |     |    |    |   |posameznega   |    |
|   |     |    |    |   |podpolja ter  |    |
|   |     |    |    |   |vsebino     |    |
|   |     |    |    |   |podpolja.    |    |
|   |     |    |    |   |Ločilo med   |    |
|   |     |    |    |   |podpolji je   |    |
|   |     |    |    |   |podpičje.    |    |
+-----+---------+--------+--------+------+----------------+--------+


  Pozicije 11, 62, 71, 80, 111, 115, 166, 183, 200, 361 so
rezervirane za ločilo med posameznimi polji (podpičje).
  V primeru, da davčni zavezanec ne more zagotoviti izpisa
podatkov glavne knjige, kot je prikazan v navedenem
tabelaričnem prikazu, lahko predloži tudi drugačen izpis
podatkov glavne knjige, ki pa mora vsebovati najmanj vsebinsko
enake podatke, kot so navedeni v tabelaričnem prikazu. V tem
primeru je skupaj z izpisom podatkov glavne knjige dolžan
predložiti tudi pripadajoč tabelarični prikaz drugačnega izpisa
podatkov glavne knjige.
  2.2 Izpis odbitka DDV (datoteka IZPIS ODBITKA DDV.TXT)
  V datoteko se zapisujejo podatki o odbitnem DDV, kot so
izkazani na ustreznih listinah: prejeti računi, knjigovodske
listine o plačilih in izplačilih, knjigovodske listine o
naknadnih popravkih odbitnega DDV, uvozne carinske deklaracije,
odločbe carinskega in davčnega organa ter druge listine, ki so
pomembne za odbitek DDV. Posamezna datoteka izpisa podatkov o
odbitnem DDV zajema posamezno koledarsko leto. V prvi vrstici
izpisa odbitnega DDV morajo biti navedena imena posameznih polj
(razvidna iz tabelaričnega prikaza - krajše ime polja).

  Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa odbitka
DDV:

+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|Zap.|Pozicija|Pozicija |Dolžina|Tip |Ime polja    |Krajše   |
|št. |od   |do    |    |polja|z opisom    |ime    |
|  |    |     |    |   |        |polja   |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|1  |1    |4    |4   |N  |Davčno obdobje |Obd    |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|2  |6    |13    |8   |N  |Datum      |Dat knj  |
|  |    |     |    |   |knjiženja    |      |
|  |    |     |    |   |listine (v   |      |
|  |    |     |    |   |obliki     |      |
|  |    |     |    |   |DDMMLLLL)    |      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|3  |15   |22    |8   |N  |Datum prejema  |Dat pre  |
|  |    |     |    |   |listine (v   |      |
|  |    |     |    |   |obliki     |      |
|  |    |     |    |   |DDMMLLLL)    |      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|4  |24   |53    |30   |AN  |Številka    |Številka  |
|  |    |     |    |   |listine (prvih |listine  |
|  |    |     |    |   |30 znakov,   |      |
|  |    |     |    |   |leva      |      |
|  |    |     |    |   |poravnava)   |      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|5  |55   |62    |8   |N  |Datum listine  |Dat lis  |
|  |    |     |    |   |(v obliki    |      |
|  |    |     |    |   |DDMMLLLL)    |      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|6  |64   |113   |50   |AN  |Firma/Ime in  |Dobavitelj |
|  |    |     |    |   |sedež      |      |
|  |    |     |    |   |dobavitelja   |      |
|  |    |     |    |   |(prvih 50    |      |
|  |    |     |    |   |znakov, leva  |      |
|  |    |     |    |   |poravnava)   |      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|7  |115   |134   |20   |AN  |Dobaviteljeva  |IŠ za   |
|  |    |     |    |   |identifikacijska|DDV    |
|  |    |     |    |   |številka za   |      |
|  |    |     |    |   |DDV (prvih 20  |      |
|  |    |     |    |   |znakov, leva  |      |
|  |    |     |    |   |poravnava)   |      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|8  |136   |151   |16   |N  |Vrednost z   |Vred    |
|  |    |     |    |   |listine brez  |brez DDV  |
|  |    |     |    |   |DDV (desna   |      |
|  |    |     |    |   |poravnava, v  |      |
|  |    |     |    |   |obliki -    |      |
|  |    |     |    |   |999999999999,99)|      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|9  |153   |168   |16   |N  |Oproščene    |Vrednost  |
|  |    |     |    |   |nabave in    |ON     |
|  |    |     |    |   |pridobitve   |      |
|  |    |     |    |   |(desna     |      |
|  |    |     |    |   |poravnava, v  |      |
|  |    |     |    |   |obliki -    |      |
|  |    |     |    |   |999999999999,99)|      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|10 |170   |185   |16   |N  |DDV, ki se ne  |Neodbitni |
|  |    |     |    |   |odbija (desna  |DDV    |
|  |    |     |    |   |poravnava, v  |      |
|  |    |     |    |   |obliki     |      |
|  |    |     |    |   |-        |      |
|  |    |     |    |   |999999999999,99)|      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|11 |187   |202   |16   |N  |Odbitni 8,5%  |VST 8,5%  |
|  |    |     |    |   |DDV od nabav  |DDV    |
|  |    |     |    |   |na domačem   |      |
|  |    |     |    |   |trgu (desna   |      |
|  |    |     |    |   |poravnava, v  |      |
|  |    |     |    |   |obliki -    |      |
|  |    |     |    |   |999999999999,99)|      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|12 |204   |219   |16   |N  |Odbitni 20%   |VST 20%  |
|  |    |     |    |   |DDV od nabav  |DDV    |
|  |    |     |    |   |na domačem   |      |
|  |    |     |    |   |trgu (desna   |      |
|  |    |     |    |   |poravnava, v  |      |
|  |    |     |    |   |obliki -    |      |
|  |    |     |    |   |999999999999,99)|      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|13 |221   |236   |16   |N  |Odbitni DDV od |VST DDV  |
|  |    |     |    |   |uvoza (desna  |uvoz    |
|  |    |     |    |   |poravnava, v  |      |
|  |    |     |    |   |obliki     |      |
|  |    |     |    |   |-        |      |
|  |    |     |    |   |999999999999,99)|      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|14 |238   |253   |16   |N  |Odbitni DDV od |VST DDV  |
|  |    |     |    |   |samoobdavčitve |samoobd  |
|  |    |     |    |   |kot prejemnik  |      |
|  |    |     |    |   |blaga in    |      |
|  |    |     |    |   |storitev    |      |
|  |    |     |    |   |(desna     |      |
|  |    |     |    |   |poravnava, v  |      |
|  |    |     |    |   |obliki     |      |
|  |    |     |    |   |-        |      |
|  |    |     |    |   |999999999999,99)|      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|15 |255   |270   |16   |N  |Odbitni DDV od |VST DDV  |
|  |    |     |    |   |pridobitev   |EU     |
|  |    |     |    |   |blaga znotraj  |      |
|  |    |     |    |   |skupnosti    |      |
|  |    |     |    |   |(desna     |      |
|  |    |     |    |   |poravnava, v  |      |
|  |    |     |    |   |obliki     |      |
|  |    |     |    |   |-        |      |
|  |    |     |    |   |999999999999,99)|      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|16 |272   |287   |16   |N  |Pavšalno    |Pav    |
|  |    |     |    |   |nadomestilo 4% |nadomestilo|
|  |    |     |    |   |(desna     |      |
|  |    |     |    |   |poravnava, v  |      |
|  |    |     |    |   |obliki -    |      |
|  |    |     |    |   |999999999999,99)|      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+
|17 |289   |448   |160  |AN  |Opombe (leva  |Opombe   |
|  |    |     |    |   |poravnava);   |      |
|  |    |     |    |   |neobvezno    |      |
|  |    |     |    |   |polje -     |      |
|  |    |     |    |   |zavezanec se  |      |
|  |    |     |    |   |sam odloči,   |      |
|  |    |     |    |   |ali bo kaj   |      |
|  |    |     |    |   |vpisal v to   |      |
|  |    |     |    |   |polje, v    |      |
|  |    |     |    |   |nasprotnem   |      |
|  |    |     |    |   |primeru je   |      |
|  |    |     |    |   |polje prazno.  |      |
|  |    |     |    |   |Vpisujejo se  |      |
|  |    |     |    |   |morebitne    |      |
|  |    |     |    |   |druge oznake,  |      |
|  |    |     |    |   |ki podrobneje  |      |
|  |    |     |    |   |pojasnjujejo  |      |
|  |    |     |    |   |knjiženja v   |      |
|  |    |     |    |   |zvezi z     |      |
|  |    |     |    |   |odbitkom DDV.  |      |
|  |    |     |    |   |Znotraj tega  |      |
|  |    |     |    |   |polja se lahko |      |
|  |    |     |    |   |oblikuje več  |      |
|  |    |     |    |   |podpolj. Če se |      |
|  |    |     |    |   |oblikuje več  |      |
|  |    |     |    |   |podpolj, je   |      |
|  |    |     |    |   |potrebno    |      |
|  |    |     |    |   |pojasniti    |      |
|  |    |     |    |   |začetek in   |      |
|  |    |     |    |   |konec      |      |
|  |    |     |    |   |posameznega   |      |
|  |    |     |    |   |podpolja ter  |      |
|  |    |     |    |   |vsebino     |      |
|  |    |     |    |   |podpolja.    |      |
|  |    |     |    |   |Ločilo med   |      |
|  |    |     |    |   |podpolji je   |      |
|  |    |     |    |   |podpičje.    |      |
+----+--------+---------+-------+-----+----------------+-----------+


  Pozicije 5, 14, 23, 54, 63, 114, 135, 152, 169, 186, 203,
220, 237, 254, 271, 288, 449 so rezervirane za ločilo med
posameznimi polji (podpičje).
  Pojasnilo:
  V posamezna polja (vrstice) se zapisujejo naslednji podatki:
  Zap. št. (vrstica) 1: Vpiše se davčno obdobje, v katerem je
bila listina evidentirana za sestavljanje obračuna DDV. Za
davčne zavezance, za katere je davčno obdobje koledarski mesec
se davčno obdobje zapiše na naslednji način: 0101 za mesec
januar, 0202 za mesec februar, 0303 za mesec marec, 0404 za
mesec april, 0505 za mesec maj, 0606 za mesec junij, 0707 za
mesec julij, 0808 za mesec avgust, 0909 za mesec september,
1010 za mesec oktober, 1111 za mesec november, 1212 za mesec
december. Za zavezance, za katere je davčno obdobje koledarsko
trimesečje se davčno obdobje zapiše na naslednji način: 0103 za
prvo trimesečje, 0406 za drugo trimesečje, 0709 za tretje
trimesečje, 1012 za četrto trimesečje.
  Zap. št. (vrstica) 2: Vpiše se datum knjiženja listine.
  Zap. št. (vrstica) 3: Vpiše se datum prejema listine.
  Zap. št. (vrstica) 4: Vpiše se številka listine.
  Zap. št. (vrstica) 5: Vpiše se datum listine.
  Zap. št. (vrstica) 6: V piše se ime in sedež oziroma stalno
oziroma običajno prebivališče dobavitelja.
  Zap. št. (vrstica) 7: V piše se identifikacijska številka za
DDV dobavitelja.
  Zap. št. (vrstica) 8: Vpisuje se vrednost obdavčljivih nabav
blaga in storitev, ki vključuje nabave blaga in storitev v
Sloveniji, od katerih je bil obračunan DDV, nabave blaga in
storitev od davčnih zavezancev iz tujine, za katere je nastala
obveznost za obračun in plačilo DDV v Sloveniji, in vrednost
uvoza blaga, od katerega je carinski organ ali davčni zavezanec
sam obračunal DDV.
  Zap. št. (vrstica) 9: Vpi  sujejo se vrednosti oproščenih
nabav na domačem trgu, oproščenih pridobitev znotraj Skupnosti
(na primer če bi bila dobava tega blaga, če bi ga opravil
davčni zavezanec v Sloveniji, v vsakem primeru oproščena
plačila DDV) in vrednost uvoza, ki je oproščen plačila DDV.
  Zap. št. (vrstica) 10: Vpi  suje se vrednost DDV, ki ga
zavezanec ni odbijal.
  Zap. št. (vrstica) 11: Vp isuje se vrednost odbitka DDV po
stopnji 8,5% od nabav blaga in storitev na ozemlju Slovenije,
ki so navedene v Prilogi I ZDDV-1.
  Zap. št. (vrstica) 12: Vp isuje se vrednost odbitka DDV po
stopnji 20% od vseh drugih obdavčenih nabav blaga in storitev
na ozemlju Slovenije.
  Zap. št. (vrstica) 13: Vp isuje se skupna vrednost odbitka
DDV po stopnjah 8,5% in 20% od uvoza.
  Zap. št. (vrstica) 14: Vp isuje se skupna vrednost odbitka
DDV od nabav blaga in storitev po stopnjah 8,5% in 20%, od
katerih je zavezanec opravil samoobdavčitev kot plačnik DDV.
  Zap. št. (vrstica) 15: Vp isuje se skupna vrednost odbitka
DDV po stopnjah 8,5% in 20% od pridobitev iz drugih držav
članic Skupnosti.
  Zap. št. (vrstica) 16: V pisuje se znesek odbitka pavšalnega
nadomestila v višini 4% odkupne vrednosti.
  V primeru, da davčni zavezanec ne more zagotoviti izpisa
odbitka DDV, kot je prikazan v navedenem tabelaričnem prikazu,
lahko predloži tudi drugačen izpis odbitka DDV, ki pa mora
vsebovati najmanj vsebinsko enake podatke, kot so navedeni v
tabelaričnem prikazu. V tem primeru je skupaj z izpisom odbitka
DDV dolžan predložiti tudi pripadajoč tabelarični prikaz
drugačnega izpisa odbitka DDV.
  2.3 Izpis obračunanega DDV (datoteka IZPIS OBRAČUNANEGA
DDV.TXT)
  V datoteko se zapisujejo podatki o obračunanem DDV, kot so
izkazani na ustreznih listinah: izdani in prejeti računi,
knjigovodske listine o plačilih in izplačilih, knjigovodske
listine o naknadnih popravkih obračunanega DDV, izvozne
carinske deklaracije, odločbe carinskega in davčnega organa ter
druge listine, s katerimi se dokazuje izvozna dobava kot tudi
vse druge listine, ki so pomembne za obračun in plačilo DDV.
Posamezna datoteka izpisa podatkov o obračunanem DDV zajema
posamezno koledarsko leto. V prvi vrstici izpisa obračunanega
DDV morajo biti navedena imena posameznih polj (razvidna iz
tabelaričnega prikaza - krajše ime polja).

  Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa
obračunanega DDV:
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|Zap. |Pozicija|Pozicija |Dolžina |Tip  |Ime polja    |Krajše |
|št. |od   |do    |    |polja |z opisom    |ime   |
|   |    |     |    |   |        |polja  |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|1  |1    |4    |4    |N   |Davčno obdobje |Obd   |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|2  |6    |13    |8    |N   |Datum      |Dat knj |
|   |    |     |    |   |knjiženja    |    |
|   |    |     |    |   |listine (v   |    |
|   |    |     |    |   |obliki     |    |
|   |    |     |    |   |DDMMLLLL)    |    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|3  |15   |44    |30   |AN  |Številka    |Številka|
|   |    |     |    |   |listine (prvih |listine |
|   |    |     |    |   |30 znakov,   |    |
|   |    |     |    |   |leva      |    |
|   |    |     |    |   |poravnava)   |    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|4  |46   |53    |8    |N   |Datum listine  |Dat lis |
|   |    |     |    |   |(v obliki    |    |
|   |    |     |    |   |DDMMLLLL)    |    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|5  |55   |104   |50   |AN  |Firma/Ime in  |Kupec  |
|   |    |     |    |   |sedež kupca   |    |
|   |    |     |    |   |(prvih 50    |    |
|   |    |     |    |   |znakov, leva  |    |
|   |    |     |    |   |poravnava)   |    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|6  |106   |125   |20   |AN  |Kupčeva     |IŠ za  |
|   |    |     |    |   |identifikacijska|DDV   |
|   |    |     |    |   |številka za   |    |
|   |    |     |    |   |DDV (prvih 20  |    |
|   |    |     |    |   |znakov, leva  |    |
|   |    |     |    |   |poravnava)   |    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|7  |127   |142   |16   |N   |Vrednost z   |Vred  |
|   |    |     |    |   |listine brez  |brez DDV|
|   |    |     |    |   |DDV (desna   |    |
|   |    |     |    |   |poravnava, v  |    |
|   |    |     |    |   |obliki -    |    |
|   |    |     |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|8  |144   |159   |16   |N   |Oproščen    |OP brez |
|   |    |     |    |   |promet brez   |pravice |
|   |    |     |    |   |pravice do   |    |
|   |    |     |    |   |odbitka DDV   |    |
|   |    |     |    |   |(desna     |    |
|   |    |     |    |   |poravnava, v  |    |
|   |    |     |    |   |obliki -    |    |
|   |    |     |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|9  |161   |176   |16   |N   |Izvoz blaga   |Izvoz  |
|   |    |     |    |   |(desna     |blaga  |
|   |    |     |    |   |poravnava, v  |    |
|   |    |     |    |   |obliki     |    |
|   |    |     |    |   |-        |    |
|   |    |     |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|10  |178   |193   |16   |N   |Oproščena    |Op dob |
|   |    |     |    |   |dobava blaga  |skupnost|
|   |    |     |    |   |znotraj     |    |
|   |    |     |    |   |skupnosti    |    |
|   |    |     |    |   |(desna     |    |
|   |    |     |    |   |poravnava, v  |    |
|   |    |     |    |   |obliki -    |    |
|   |    |     |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|11  |195   |210   |16   |N   |Prodaja blaga  |Prod  |
|   |    |     |    |   |na daljavo in  |dalj mon|
|   |    |     |    |   |montaža ali   |    |
|   |    |     |    |   |inštaliranje  |    |
|   |    |     |    |   |blaga (desna  |    |
|   |    |     |    |   |poravnava, v  |    |
|   |    |     |    |   |obliki     |    |
|   |    |     |    |   |-        |    |
|   |    |     |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|12  |212   |227   |16   |N   |Obračunan DDV  |OBR 8,5%|
|   |    |     |    |   |po 8,5% (desna |DDV   |
|   |    |     |    |   |poravnava, v  |    |
|   |    |     |    |   |obliki -    |    |
|   |    |     |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|13  |229   |244   |16   |N   |Obračunan DDV  |OBR 20% |
|   |    |     |    |   |po 20% (desna  |DDV   |
|   |    |     |    |   |poravnava, v  |    |
|   |    |     |    |   |obliki -    |    |
|   |    |     |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|14  |246   |261   |16   |N   |Obračunan DDV  |OBR DDV |
|   |    |     |    |   |za pridobitve  |EU   |
|   |    |     |    |   |blaga znotraj  |    |
|   |    |     |    |   |skupnosti    |    |
|   |    |     |    |   |(desna     |    |
|   |    |     |    |   |poravnava, v  |    |
|   |    |     |    |   |obliki     |    |
|   |    |     |    |   |-        |    |
|   |    |     |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|15  |263   |278   |16   |N   |Obračunan DDV  |OBR DDV |
|   |    |     |    |   |na podlagi   |samoobd |
|   |    |     |    |   |samoobdavčitve |    |
|   |    |     |    |   |kot prejemnik  |    |
|   |    |     |    |   |blaga in    |    |
|   |    |     |    |   |storitev    |    |
|   |    |     |    |   |(desna     |    |
|   |    |     |    |   |poravnava, v  |    |
|   |    |     |    |   |obliki -    |    |
|   |    |     |    |   |999999999999,99)|    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+
|16  |280   |439   |160   |AN  |Opombe (leva  |Opombe |
|   |    |     |    |   |poravnava);   |    |
|   |    |     |    |   |neobvezno    |    |
|   |    |     |    |   |polje -     |    |
|   |    |     |    |   |zavezanec se  |    |
|   |    |     |    |   |sam odloči,   |    |
|   |    |     |    |   |ali bo kaj   |    |
|   |    |     |    |   |vpisal v to   |    |
|   |    |     |    |   |polje, v    |    |
|   |    |     |    |   |nasprotnem   |    |
|   |    |     |    |   |primeru je   |    |
|   |    |     |    |   |polje prazno.  |    |
|   |    |     |    |   |Vpisujejo se  |    |
|   |    |     |    |   |morebitne    |    |
|   |    |     |    |   |druge oznake,  |    |
|   |    |     |    |   |ki podrobneje  |    |
|   |    |     |    |   |pojasnjujejo  |    |
|   |    |     |    |   |knjiženja v   |    |
|   |    |     |    |   |zvezi z     |    |
|   |    |     |    |   |obračunanim   |    |
|   |    |     |    |   |DDV. Znotraj  |    |
|   |    |     |    |   |tega polja se  |    |
|   |    |     |    |   |lahko oblikuje |    |
|   |    |     |    |   |več podpolj.  |    |
|   |    |     |    |   |Če se oblikuje |    |
|   |    |     |    |   |več podpolj,  |    |
|   |    |     |    |   |je potrebno   |    |
|   |    |     |    |   |pojasniti    |    |
|   |    |     |    |   |začetek in   |    |
|   |    |     |    |   |konec      |    |
|   |    |     |    |   |posameznega   |    |
|   |    |     |    |   |podpolja ter  |    |
|   |    |     |    |   |vsebino     |    |
|   |    |     |    |   |podpolja.    |    |
|   |    |     |    |   |Ločilo med   |    |
|   |    |     |    |   |podpolji je   |    |
|   |    |     |    |   |podpičje.    |    |
+-----+--------+---------+--------+------+----------------+--------+


  Pozicije 5, 14, 45, 54, 105, 126, 143, 160, 177, 194, 211,
228, 245, 262, 279, 440 so rezervirane za ločilo med
posameznimi polji (podpičje).
  Pojasnilo:
  V posamezna polja (vrstice) se zapisujejo naslednji podatki:
  Zap. št. (vrstica) 1: Vpiše se davčno obdobje, v katerem je
bila listina evidentirana za sestavljanje obračuna DDV. Za
davčne zavezance, za katere je davčno obdobje koledarski mesec
se davčno obdobje zapiše na naslednji način: 0101 za mesec
januar, 0202 za mesec februar, 0303 za mesec marec, 0404 za
mesec april, 0505 za mesec maj, 0606 za mesec junij, 0707 za
mesec julij, 0808 za mesec avgust, 0909 za mesec september,
1010 za mesec oktober, 1111 za mesec november, 1212 za mesec
december. Za zavezance, za katere je davčno obdobje koledarsko
trimesečje se davčno obdobje zapiše na naslednji način: 0103 za
prvo trimesečje, 0406 za drugo trimesečje, 0709 za tretje
trimesečje, 1012 za četrto trimesečje.
  Zap. št. (vrstica) 2: Vpiše se datum knjiženja listine.
  Zap. št. (vrstica) 3: Vpiše se številka listine.
  Zap. št. (vrstica) 4: Vpiše se datum izstavitve listine.
  Zap. št. (vrstica) 5: Vp išejo se podatki o kupcu, ime in
sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče.
  Zap. št. (vrstica) 6: V piše se identifikacijska številka za
DDV kupca oziroma prejemnika blaga oziroma storitev.
  Zap. št. (vrstica) 7: Vpis  uje se vrednost v Sloveniji
obdavčljivih dobav blaga in storitev brez DDV, ki vključuje:
obdavčene dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije,
opravljene osebam, ne glede na njihov status; uporabo blaga za
neposlovne namene, za namene opravljanja dejavnosti, spremembo
namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja
dejavnosti in opravljanje storitev za neposlovne namene; dobave
blaga na podlagi posebne ureditve za potovalne agencije, za
rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine in za
investicijsko zlato.
  Zap. št. (vrstica) 8: Vp isuje se vrednost oproščenih dobav
blaga in storitev brez pravice do odbitka DDV.
  Zap. št. (vrstica) 9: Vpi   suje se vrednost oproščenih
izvoznih dobav blaga.
  Zap. št. (vrstica) 10: Vp isuje se vrednost dobav blaga v
druge države članice Skupnosti, ki vključuje: oproščene dobave
blaga, opravljene davčnim zavezancem, identificiranim za DDV v
drugih državah članicah, o katerih se poroča v
rekapitulacijskem poročilu; oproščene tristranske dobave blaga
znotraj Skupnosti ter prenos blaga, ki je del poslovnih
sredstev davčnega zavezanca v drugo državo članico.
  Zap. št. (vrstica) 11: Vpi  suje se vrednost blaga, ki ga
odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun
iz Slovenije v drugo državo članico in je tam nastala obveznost
za obračun DDV, ker je bil presežen vrednostni limit, do
katerega ni potrebno obračunati DDV v tej državi članici
oziroma se je davčni zavezanec prostovoljno identificiral za
DDV v tej državi članici ter vrednost blaga, ki je bilo
montirani ali inštalirano v drugi državi članici in je tam
nastala obveznost za obračun DDV.
  Zap. št. (vrstica) 12: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
od dobav blaga in storitev, pri katerih je obveznost za DDV
nastala v Sloveniji po stopnji 8,5% od dobav blaga in storitev,
ki so navedene v Prilogi I ZDDV-1.
  Zap. št. (vrstica) 13: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
od dobav blaga in storitev, pri katerih je obveznost za DDV
nastala v Sloveniji po stopnji 20% od vseh drugih obdavčenih
dobav blaga in storitev.
  Zap. št. (vrstica) 14: Vpisuje     se skupna vrednost
obračunanega DDV po stopnjah 8,5% in 20%, ki ga davčni
zavezanec obračuna od pridobitev blaga iz drugih držav članic
EU.
  Zap. št. (vrstica) 15: Vpisuje     se skupna vrednost
obračunanega DDV po stopnjah 8,5% in 20%, ki ga obračuna davčni
zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev, če
te dobave blaga ali storitev opravi davčni zavezanec, ki nima
sedeža v Sloveniji.
  V primeru, da davčni zavezanec ne more zagotoviti izpisa
obračunanega DDV, kot je prikazan v navedenem tabelaričnem
prikazu, lahko predloži tudi drugačen izpis obračunanega DDV,
ki pa mora vsebovati najmanj vsebinsko enake podatke, kot so
navedeni v tabelaričnem prikazu. V tem primeru je skupaj z
izpisom obračunanega DDV dolžan predložiti tudi pripadajoč
tabelarični prikaz drugačnega izpisa obračunanega DDV.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti