Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3158.  Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin, stran 8096.

Na podlagi petega odstavka 6. člena in za izvrševanje 17. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) ter tretjega odstavka 100. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejše podskupine znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in podrobnejše podatke za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin.
II. PODSKUPINE SKUPIN ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN
2. člen
(podskupine skupine stanovanjske nepremičnine)
(1) Podskupine skupine stanovanjske nepremičnine so:
- stanovanja,
- eno in dvostanovanjske stavbe,
- garaže.
(2) Kot stanovanja po tej uredbi se štejejo deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1122101, 1122102, 1122103, 1122104, 1122201, 1130001, 1274001.
(3) Kot eno in dvostanovanjske stavbe po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1110001, 1110002, 1110003, 1121001, 1121002, 1121003.
(4) Kot garaže po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1242001, 1242002, 1242003.
3. člen
(podskupine skupine poslovne nepremičnine)
(1) Podskupine skupine poslovne nepremičnine so:
- lokali,
- pisarne.
(2) Kot lokali po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1211201, 1211202, 1230101, 1230102, 1230103, 1230104, 1230105, 1230106, 1230107, 1230401, 1230402, 1261002.
(3) Kot pisarne po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1211101, 1212001, 1220101, 1220201, 1220301, 1220302, 1230404, 1262001, 1263001, 1263002, 1263003, 1263004, 1264001, 1264002, 1264003, 1264004, 1264005, 1272103.
4. člen
(podskupine skupine industrijske nepremičnine)
(1) Podskupine skupine industrijske nepremičnine so:
- nepremičnine za industrijsko proizvodnjo.
(2) Kot nepremičnine za industrijsko proizvodnjo po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1230201, 1241002, 1241003, 1241004, 1241005, 1241006, 1251001, 1251003, 1251004, 1251005, 1251006, 1251007, 1251008, 1251009, 1252001, 1252002, 1252003.
5. člen
(podskupine skupine zemljišča brez sestavin)
(1) Podskupine skupine zemljišča brez sestavin so:
- stavbna zemljišča,
- kmetijska zemljišča,
- gozdna zemljišča,
- druga zemljišča.
(2) Kot stavbna zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so z občinskim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov.
(3) Kot kmetijska zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena kot kmetijska zemljišča.
(4) Kot gozdna zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena kot gozdna zemljišča.
(5) Kot druga zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki se ne uvrščajo med zemljišča iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena oziroma zemljišča brez sestavin iz 6. člena te uredbe.
6. člen
(podskupine skupine posebne nepremičnine)
(1) Podskupine skupine posebne nepremičnine so:
- nepremičnine za proizvodnjo električne energije,
- nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin,
- pristanišča in marine,
- bencinski servisi,
- nepremičnine za rabo v kmetijstvu,
- druge posebne nepremičnine.
(2) Kot nepremičnine za proizvodnjo električne energije po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred 1251002, in vodna, priobalna in druga zemljišča, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije ali so za tako uporabo namenjena.
(3) Kot nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred 1274011, in vodna, priobalna in druga zemljišča, ki se uporabljajo za izkoriščanje mineralnih surovin ali so za tako uporabo namenjena.
(4) Kot pristanišča in marine po tej uredbi se štejejo vodna in priobalna zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred 1241001, in zemljišča, ki so namenjena za pristanišča in marine.
(5) Kot bencinski servisi po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred 1230301, in zemljišča brez sestavin, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti prodaje naftnih derivatov na bencinskih servisih.
(6) Kot nepremičnine za rabo v kmetijstvu po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1271101, 1271201, 1271202, 1271302, 1271203, 1271301, 1271302, 1271401.
(7) Kot druge posebne nepremičnine po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1230403, 1242004, 1242005, 1261001, 1261003, 1265001, 1265002, 1272101, 1272102, 1272201, 1273001, 1273002, 1274002, 1274003, 1274004, 1274005, 1274006, 1274007, 1274008, 1274009, 1274010, 1274012.
III. PODATKI ZA PRIPIS VREDNOSTI PO PODSKUPINAH SKUPIN ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN IN PRIDOBIVANJE PODATKOV
7. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine stanovanjske nepremičnine)
(1) Za pripis vrednosti stanovanj se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, priključek na vodovod, priključek na elektriko, vrsta ogrevanja, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe;
- o delu stavbe: lega v stavbi, uporabna površina, neto tlorisna površina, površina prostorov po namenu, leto obnove oken, leto obnove inštalacij;
- o zemljišču: lokacija in površina.
(2) Za pripis vrednosti eno in dvostanovanjskih stavb se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, vrsta ogrevanja, priključek na vodovod, priključek na elektriko;
- o delu stavbe: uporabna površina, neto tlorisna površina, uporabna površina prostorov po namenu, površina, namenjena za opravljanja dejavnosti, leto obnove oken, leto obnove inštalacij;
- o zemljišču: lokacija in površina.
(3) Za pripis vrednosti garaž se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo;
- o delu stavbe: površina;
- o zemljišču: lokacija in površina.
8. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine poslovne nepremičnine)
(1) Za pripis vrednosti lokalov se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, vrsta ogrevanja, priključek na računalniško mrežo, priključek za telefon, priključek na kabelsko omrežje;
- o delu stavbe: lega v stavbi, uporabna površina, neto tlorisna površina, površina prostorov po namenu, vhod iz ulice, izložbeno okno, leto obnove oken, leto obnove instalacij, obstoj klima naprav;
- o zemljišču: lokacija in površina.
(2) Za pripis vrednosti pisarn se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, priključek za telefon, priključek na kabelsko omrežje, priključek na računalniško mrežo, vrsta ogrevanja;
- o delu stavbe: uporabna površina, neto tlorisna površina, površina prostorov po namenu, leto obnove oken, leto obnove instalacij, obstoj klima naprav;
- o zemljišču: lokacija in površina.
9. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine industrijskih nepremičnine)
Za pripis vrednosti nepremičnin za industrijsko proizvodnjo se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, material nosilne konstrukcije, način temeljenja, priključek na vodovod, priključek na plin, priključek na elektriko, posebna kanalizacija, priključek na tehnološki plin, priključek na komprimiran zrak, priključek na industrijski tok, vrsta ogrevanja;
- o delu stavbe: neto tlorisna površina, razdalja med nosilnimi elementi, dodatne izolacije, svetla višina, obstoj klima naprav, talne obloge, stenske obloge, obdelava stropa;
- o zemljišču: lokacija in površina.
10. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine zemljišča brez sestavin)
(1) Za pripis vrednosti stavbnih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina, delež površine posamezne namenske rabe.
(2) Za pripis vrednosti kmetijskih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina, delež površine posamezne namenske rabe in boniteta.
(3) Za pripis vrednosti gozdnih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina, delež površine posamezne namenske rabe, boniteta in podatek o pogojih spravila lesa.
(4) Za pripis vrednosti drugih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina in delež površine posamezne namenske oziroma dejanske rabe.
11. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine posebne nepremičnine)
(1) Za pripis vrednosti nepremičnin za proizvodnjo električne energije se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, leto zgraditve;
- o zemljišču: lokacija in površina;
- o proizvodnji: instalirana moč, količina proizvedene električne energije na pragu, cena električne energije, stroški, povezani s proizvodnjo električne energije, stroški dajatev.
(2) Za pripis vrednosti nepremičnin za izkoriščanje mineralnih surovin se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, leto zgraditve;
- o zemljišču: lokacija in površina;
- o proizvodnji: količina izkoriščene posamezne vrste mineralnih surovin, doba možnosti izkoriščanja posamezne vrste mineralnih surovin, cena posamezne vrste mineralnih surovin, stroški, povezani z izkoriščanjem mineralnih surovin, stroški dajatev.
(3) Za pripis vrednosti pristanišč in marin se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, leto zgraditve;
- o zemljišču: lokacija in površina;
- o proizvodnji: prihodki in stroški, povezani z izvajanjem pristaniške dejavnosti in dejavnosti marin.
(4) Za pripis vrednosti bencinskih servisov se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, leto zgraditve;
- o zemljišču: lokacija in površina;
- o proizvodnji: količina prodanih naftnih derivatov, nakupna cena naftnih derivatov, prodajna cena naftnih derivatov, stroški, povezani s prodajo naftnih derivatov, stroški dajatev.
(5) Za pripis vrednosti nepremičnin za rabo v kmetijstvu se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, leto obnove instalacij, priključek na vodovod, priključek na elektriko;
- o zemljišču: lokacija in površina.
(6) Za pripis vrednosti drugih posebnih nepremičnin se uporabijo naslednji podatki:
- o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, uporabna površina, neto tlorisna površina, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, leto obnove instalacij, dodatne izolacije, priključek na vodovod, priključek na elektriko, priključek na plin, vrsta ogrevanja, obstoj klima naprav, talne obloge, stenske obloge, obdelava stropa;
- o zemljišču: lokacija in površina.
12. člen
(opis podatkov za pripis vrednosti)
(1) Podatek o lokaciji stavbe ali dela stavbe oziroma podatek o lokaciji zemljišča iz tretjega odstavka 7. člena, iz 8. in 9. člena, iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 10. člena te uredbe in iz prejšnjega člena je podatek centroida stavbe ali dela stavbe oziroma podatek centroida parcele.
(2) Podatek o lokaciji stavbe ali dela stavbe oziroma podatek o lokaciji zemljišča iz prvega in drugega odstavka 7. člena ter iz prvega odstavka 10. člena te uredbe je podatek centroida stavbe ali dela stavbe oziroma podatek centroida parcele in podatek o oddaljenosti centroida stavbe ali dela stavbe oziroma podatek o oddaljenosti centroida parcele od osi električnih daljnovodov nad 110 KV, od železnic, avtocest, hitrih cest in od glavnih cest I. in II. reda.
(3) Podatek o deležu površine posamezne namenske rabe iz 10. člena te uredbe je podatek o deležu površine parcele na območju posamezne vrste namenske rabe.
(4) Podatki o stroških dajatev iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena so podatki o vodnih povračilih in o plačilih za koncesijo. Podatki o stroških dajatev iz četrtega odstavka prejšnjega člena so podatki o trošarinah, ki jih plačuje lastnik, najemnik, uporabnik ali upravljavec nepremičnin za proizvodnjo električne energije oziroma za izkoriščanje mineralnih surovin za izvajanje dejavnosti.
(5) Podatek o ceni električne energije iz tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena je za kvalificirane proizvajalce električne energije podatek o ceni električne energije, določeni s predpisi, ki urejajo energetiko, za nekvalificirane proizvajalce električne energije pa podatek o ceni električne energije, ki jo nekvalificirani proizvajalci električne energije dosegajo na trgu.
(6) Podrobnejše opise podatkov in šifrante podatkov iz 7. do 11. člena te uredbe objavi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh.
13. člen
(pridobivanje podatkov za pripis vrednosti)
(1) Samoupravne lokalne skupnosti morajo geodetski upravi omogočiti prevzem podatkov o namenski rabi in o deležu površine posamezne namenske rabe iz 10. člena te uredbe, vsako leto najpozneje do 28. februarja, po stanju podatkov na dan 31. decembra leta pred letom prevzema podatkov, v izmenjevalnem formatu, po katastrskih občinah in parcelah.
(2) Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, mora geodetski upravi omogočiti prevzem podatkov o pogojih spravila lesa iz tretjega odstavka 10. člena te uredbe, vsako leto najpozneje do 28. februarja, po stanju podatkov na dan 31. decembra leta pred letom prevzema podatkov, v izmenjevalnem formatu, po katastrskih občinah in parcelah.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo, in ministrstvo, pristojno za vode, morata geodetski upravi omogočiti prevzem podatkov o imenu oziroma firmi, naslovu oziroma sedežu in o statusu proizvajalcev električne energije, in podatkov o stroških dajatev iz tretje alinee prvega odstavka 11. člena te uredbe, vsako leto najpozneje do 28. februarja, po stanju podatkov na dan 31. decembra leta pred letom prevzema podatkov.
(4) Ministrstvo, pristojno za energijo, in ministrstvo, pristojno za vode, morata geodetski upravi omogočiti prevzem podatkov o imenu oziroma firmi ter o naslovu oziroma sedežu nosilcev pravic izkoriščanja mineralnih surovin, podatkov o količinah izkoriščenih posameznih vrst mineralnih surovin, podatkov o dobi možnosti izkoriščanja posameznih vrst mineralnih surovin in podatkov o stroških dajatev iz tretje alinee drugega odstavka 11. člena te uredbe, vsako leto najpozneje do 28. februarja, po stanju podatkov na dan 31. decembra leta pred letom prevzema podatkov.
(5) Podatke o lokaciji zemljišč, instalirani moči, količini proizvedene električne energije na pragu in o cenah električne energije, ki so jo dosegli nekvalificirani proizvajalci električne energije na trgu, iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, podatke o lokaciji zemljišč, cenah posameznih vrst mineralnih surovin iz drugega odstavka 11. člena te uredbe, podatke o lokaciji zemljišč iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe, podatke o količini prodanih naftnih derivatov na posameznem bencinskem servisu iz tretje alinee četrtega odstavka 11. člena te uredbe in podatke o stroških iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena te uredbe, za posamezne podskupine posebnih nepremičnin, razen podatkov o stroških dajatev, pridobiva geodetska uprava z vprašalnikom v skladu s 100. in 103. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06).
(6) Vprašalnik iz prejšnjega odstavka posreduje geodetska uprava lastnikom, upravljavcem, uporabnikom oziroma najemnikom posebnih nepremičnin vsako leto najpozneje do 31. marca, po stanju podatkov na dan 31. decembra leta pred letom posredovanja vprašalnika.
(7) Geodetska uprava objavi izmenjevalni format iz prvega in drugega odstavka tega člena na svojih spletnih straneh.
IV. PREHODNE DOLOČBE
14. člen
(zemljišča brez sestavin za prvi pripis vrednosti)
Do uveljavitve prostorskih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, se šteje, da so:
- stavbna zemljišča nezazidana stavbna zemljišča, za katera je v občinskih prostorskih aktih določeno, da je na njih dopustna gradnja novih stavb in so vključena v območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ter druga zemljišča brez sestavin, ki so z občinskimi prostorskimi akti namenjena za graditev;
- kmetijska in gozdna zemljišča tista zemljišča brez sestavin, ki so po dejanski rabi v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, določena kot kmetijska in gozdna zemljišča in po namenski rabi niso stavbna zemljišča iz prejšnje alinee.
15. člen
(pridobitev podatkov za prvi pripis vrednosti)
(1) Samoupravne lokalne skupnosti in ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, morajo najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe geodetski upravi posredovati podatke iz prvega in drugega odstavka 13. člena te uredbe oziroma iz prejšnjega člena, po stanju podatkov na dan 31. decembra leta 2006, v izmenjevalnem formatu, po katastrskih občinah in parcelah.
(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, in ministrstvo, pristojno za vode, morata najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe geodetski upravi posredovati podatke iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe, za zadnjih pet let delovanja nepremičnin za proizvodnjo električne energije, pri čemer se za vsako leto delovanja posredujejo podatki po stanju na dan 31. december.
(3) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, in ministrstvo, pristojno za vode, morata najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe geodetski upravi posredovati podatke iz četrtega odstavka 13. člena te uredbe, za zadnjih pet let delovanja nepremičnin za izkoriščanje mineralnih surovin, pri čemer se za vsako leto delovanja posredujejo podatki po stanju na dan 31. december.
(4) Podatke o lokaciji zemljišč, instalirani moči, količini proizvedene električne energije na pragu za zadnjih pet let, cenah električne energije, ki so jo dosegli nekvalificirani proizvajalci električne energije na trgu v letu 2006, in o stroških za posamezne vrste nepremičnin za proizvodnjo električne energije geodetska uprava pridobi z vprašalnikom iz petega odstavka 13. člena te uredbe od lastnikov, upravljavcev, uporabnikov oziroma najemnikov nepremičnin za proizvodnjo električne energije najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(5) Podatke o lokaciji zemljišč, cenah posameznih vrst mineralnih surovin v letu 2006 in o stroških za posamezne vrste nepremičnin za izkoriščanje mineralnih surovin geodetska uprava pridobi z vprašalnikom iz petega odstavka 13. člena te uredbe od lastnikov, upravljavcev, uporabnikov oziroma najemnikov nepremičnin za izkoriščanje mineralnih surovin najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(6) Podatke o količini prodanih naftnih derivatov na posameznem bencinskem servisu za zadnjih pet let in o stroških za posamezne vrste bencinskih servisov geodetska uprava pridobi z vprašalnikom iz petega odstavka 13. člena te uredbe od lastnikov, upravljavcev, uporabnikov oziroma najemnikov bencinskih servisov najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
16. člen
(razvrstitev v podskupine za prvi pripis vrednosti)
Stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča in gozdna zemljišča, za katera samoupravne lokalne skupnosti in ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, ne posredujejo podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena na način iz prvega odstavka prejšnjega člena, ali posredujejo pomanjkljive podatke o teh zemljiščih, se za prvi pripis vrednosti razvrstijo v podskupino druga zemljišča, pri čemer se za ta zemljišča uporabijo le podatki o lokaciji in površini.
17. člen
(podatki za prvi pripis vrednosti v primeru neposredovanja podatkov)
Če geodetska uprava ne pridobi podatkov iz četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena te uredbe, se za prvi pripis vrednosti nepremičnin za proizvodnjo električne energije, nepremičnin za izkoriščanje mineralnih surovin in bencinske servise uporabijo podatki, ki jih določa predpis, ki ureja določitev modelov vrednotenja nepremičnin.
18. člen
(objava na spletnih straneh)
Izmenjevalni format iz prvega odstavka 15. člena te uredbe objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe, podrobnejše opise podatkov in šifrantov podatkov iz šestega odstavka 12. člena te uredbe ter izmenjevalni format iz sedmega odstavka 13. člena te uredbe pa najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.
V. KONČNA DOLOČBA
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-67/2007/6
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2006-2511-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost