Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3165.  Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 8228.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in spremembe, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 119/06) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00 in spremembe) sta Senat Univerze v Ljubljani dne 29. 5. 2007 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani dne 14. 6. 2007 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 in spremembe) se v 13. členu v drugem odstavku pri Fakulteti za farmacijo dopolni študijsko področje, tako da se po novem glasi:
»(72) zdravstvo (farmacija) in (42) vede o živi naravi (klinična biokemija, biomedicina);«.
2. člen
V 13. členu se v drugem odstavku pri Pedagoški fakulteti študijsko področje dopolni s študijskim programom Gospodinjstvo, program Defektologija se preimenuje v Specialna in rehabilitacijska pedagogika, tako da se študijsko področje pri tej članici po novem glasi:
»(14) Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, likovna pedagogika, matematika, kemija, fizika, biologija, računalništvo, tehnika, gospodinjstvo, predšolska vzgoja, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika);«.
3. člen
V sedmi alineji 36. člena se na koncu dodajo besede »za področje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela«, tako da se alineja po novem glasi:
»izmed kandidatov, ki jih potrdi senat univerze, izbere prorektorje za področje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela,«.
4. člen
Črta se 36.a člen.
5. člen
V 39. členu se:
v prvem odstavku za besedo »prorektorje« doda naslednji tekst:
»za področje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela.«,
v drugem odstavku za besedo »prorektorje« doda naslednji tekst:
»za področje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela«,
v tretjem odstavku za besedo »prorektor« doda naslednji tekst:
»za področje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela«.
Doda se novi, četrti odstavek, ki se glasi:
»Univerza ima lahko tudi prorektorja za finančno gospodarske zadeve.«.
6. člen
Za 39. členom se dodajo novi členi 39.a, 39.b in 39.c, ki se glasijo:
»39.a člen
Prorektor za finančno gospodarske zadeve opravlja naloge s področja finančnega in gospodarskega poslovanja univerze, opredeljene s tem statutom. Rektor lahko s pooblastilom prenese na prorektorja za finančno gospodarske zadeve dodatne pristojnosti na področju finančno gospodarskega poslovanja.
Prorektorja za finančno gospodarske zadeve imenuje upravni odbor univerze na predlog rektorja in na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Prorektor za finančno gospodarske zadeve univerze je vodstveni delavec, s katerim sklene univerza pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše rektor.
39.b člen
Za prorektorja za finančno gospodarske zadeve univerze je lahko imenovan, kdor ima:
1) najmanj univerzitetno izobrazbo (VII/2),
2) izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
3) vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
4) aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
39.c člen
Naloge prorektorja za finančno gospodarske zadeve so:
- oblikovanje predlogov pravnih aktov in sistemskih rešitev potrebnih za nemoteno finančno in gospodarsko poslovanje univerze,
- koordinacija skupnih nalog univerze na finančnem, gospodarskem, informacijskem in investicijskem področju,
- priprava predloga finančno-gospodarskih vidikov letnega programa dela univerze,
- priprava predloga letnega finančnega načrta,
- priprava predloga letnega poročila o finančno-gospodarskem poslovanju univerze,
- izvajanje drugih nalog s finančno gospodarskega področja poslovanja UL.
Rektor lahko prorektorja za gospodarsko finančne zadeve pooblasti za sklepanje pravnih poslov v okviru nalog iz prejšnjega odstavka. V okviru navedenih nalog prorektor za finančno gospodarske zadeve zastopa univerzo v pravnem prometu. Za sklepanje poslov, katerih vrednost presega 2.000 evrov, mora prorektor za finančno gospodarske zadeve pridobiti predhodno soglasje upravnega odbora.«.
7. člen
V 51. členu se:
v 11. alineji črtata besedi »in priznanja«,
za zadnjo alinejo prvega odstavka se doda nova alineja, ki se glasi:
»17) za inovacije.«.
Pika na koncu 16. alineje se spremeni v vejico.
8. člen
V 210. členu se:
spremeni tretji odstavek, tako da se po novem glasi:
»V naziv visokošolskega učitelja umetniških disciplin je lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje, ima priznana umetniška dela in preverjene pedagoške sposobnosti.«,
spremeni šesti odstavek, tako da se po novem glasi:
»V naziv visokošolskega sodelavca je lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje.«.
9. člen
Na koncu tretjega odstavka 215. člena se doda nova poved, ki se glasi: »Senat članice sprejme ugotovitveni sklep o ustavitvi postopka.«.
10. člen
244. člen se dopolni, tako da se po novem glasi:
»Študent ima indeks, ki je v papirni ali elektronski obliki, v katerega se vpisujejo študijske obveznosti in ocene uspešno opravljenih izpitov.«.
11. člen
V 254. členu se za besedo »tajnik« doda besedo »univerze«.
12. člen
Črta se drugi odstavek 255. člena.
13. člen
V 257. členu se v prvem odstavku za besedama »Glavni tajnik« doda besedo »univerze«.
Črta se drugi odstavek 257. člena.
14. člen
Trenutno veljavno besedilo 259. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»V primeru daljše odsotnosti nadomešča glavnega tajnika univerze pomočnik, ki ga za to pisno pooblasti glavni tajnik.«.
15. člen
V besedilo Statuta Univerze v Ljubljani se vnese nekaj popravkov, ki so izključno redakcijske narave (popravek tipkarskih napak ipd.).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Te spremembe se uporabljajo od 14. 6. 2007, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 209-02/07
Ljubljana, dne 29. maja 2007 in 14. junija 2007
Univerza v Ljubljani
 
Predsednik UO
prof. dr. Janez Hribar l.r.
 
Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.

AAA Zlata odličnost