Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3174.  Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja “ZN stanovanjska soseska Olmo in LN za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru”, stran 8241.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja “ZN stanovanjska soseska Olmo in LN za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru”
Št. 350-2/2007
Koper, dne 15. junija 2007
Župan
Mestna Občina Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 21/06 - odločba US), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. junija 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja “ZN stanovanjska soseska Olmo in LN za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture za območje “ZN stanovanjska soseska Olmo in LN za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru” (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v maju 2007.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja
- prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture
- prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo
- terminski plan izgradnje
- podlage za odmero komunalnega prispevka
- grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
- podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu,
- podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
- program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Mestno občino Koper in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka temelji na Odloku o zazidalnem načrtu stanovanjska soseska Olmo (Uradni list RS, št. 85/04) in Odloku o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru. (Uradni list RS, št. 84/06) ter strokovnih podlagah za oba odloka.
Območje, obravnavano v programu opremljanja, obsega celotno ureditveno območje po ZN stanovanjska soseska Olmo in LN za rekonstrukcijo Dolinske ceste.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Na območju se nahaja naslednja že obstoječa komunalna infrastruktura:
Ceste: Dolinska cesta se navezuje na Ul. Istrskega odreda s katerim tvori pomembno prometno križišče. Del ceste od križišča naprej je trenutno le dostopna cesta in zbirna prometnica na katero se navezujejo le dostopne ulice, ki so v večini tudi slepe ulice. Izvedeni sta tudi Oljča pot na severu in Cesta generala Levičnika na območju obstoječe zazidave Olmo.
Kanalizacija: Fekalna kanalizacija vrtca je vezana na mešano kanalizacijo območja Olma. Meteorna kanalizacija tega objekta je vezana na obstoječi prestrezni kanal z izlivom v potok Olmo. V prestrezni kanal je vezana tudi meteorna kanalizacija območja zgornjega dela Semedele. Ostale padavinske vode se zbirajo v prestreznem jarku in se jih odvaja direktno v potok Olmo.
Telefonske instalacije: Na robu obravnavanega območja že obstaja kabelsko telefonsko omrežje zgrajeno v kabelski kanalizaciji, ki pa nima dovoljne kapacitete še za dodatne priključke, je pa na razpolago ustrezna kabelska kanalizacija.
Vodovod: Na območju poteka obstoječi AC DN 200 mm, po slabo dostopnih vrtovih in predstavlja nevarnost večjih škod na bližnjih stanovanjskih objektih, v primeru puščanj na tem cevovodu.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
Predvidena je naslednja komunalna infrastruktura:
Prometna ureditev Dolinske ceste, Oljčne poti, Ulice Generala Levičnika ter Ulice Istrskega odreda.
Na območju ZN stanovanjska soseska Olmo so predvidene naslednje ceste:
- Olmska cesta z navezavo na Oljčno pot na severni strani in Dolinsko cesto na južni strani. Cesta se navezuje v podaljšku Ulice generala Levičnika tudi na to cesto.
- Garažna ulica z navezavo na Ulico generala Levičnika na južni strani in Oljčno pot na severni strani.
- Navezava Olmske ceste na obstoječo Ulico generala Levičnika.
- Dolinska cesta na območju ZN Olmo.
Ureditev fekalna kanalizacije
Ureditev meteorne kanalizacije
Izgradnja nove transformatorske postaje.
Ureditev javne razsvetljave.
Izgradnja nove kabelske kanalizacije za telekomunikacije.
Ureditev plinovodnega omrežja in plinske postaje.
Ureditev vodovodnega omrežja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicij v cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter javno razsvetljavo in ostalo komunalno infrastrukturo je enako skupnemu ureditvenemu območju po ZN stanovanjska soseska Olmo in LN za rekonstrukcijo Dolinske ceste.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje ZN stanovanjska soseska Olmo, znašajo po cenah 1. maj 2007 v višini 4.517.301 EUR in obsegajo stroške: prostorske, projektne in investicijske dokumentacije, programa opremljanja, pripravljalnih del, odkupa nepremičnin in odškodnin za zemljišče za ureditev infrastrukture, izgradnje cestne in komunalne infrastrukture ter vodenja in nadzora investicije.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča z novo infrastrukturo znašajo po cenah 1. maj 2007 3.948.279 EUR in so glede na skupne stroške znižani za stroške izgradnje telekomunikacijskega omrežja in CATV omrežja, plinovodnega omrežja ter deloma glede na udeležbo upravljalcev tudi stroške vodovodnega in elektroenergetskega omrežja.
Skupni stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo po cenah 1. maj 2007 3.195.086 EUR in zajemajo vso že obstoječo infrastrukturo na območju. Obračunski nadomestitveni stroški so ocenjeni na podlagi prispevnih stopenj posameznih vodov in znašajo 469.974 EUR.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture zagotavlja Mestna občina Koper iz proračuna, komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, za svoj račun ter v dogovoru z upravljalci infrastrukturnih omrežij.
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture zagotavljajo naslednji zavezanci: Investitor v izgradnjo profitnih stanovanj v višini 1.982.268 EUR, iz komunalnega prispevka. Investitor v izgradnjo tržnice v višini 266.659 EUR, iz komunalnega prispevka.
Ostali objekti (neprofitna stanovanja, oskrbovana stanovanja, dom starejših občanov, vrtec, balinišče) so v skladu s 15. členom Odloka o komunalnem prispevku (Uradne objave, št. 42/00 in Uradni list, št. 66/05) oproščeni plačila komunalnega prispevka v višini 2.138.548 EUR. Navedena sredstva zagotavlja Mestna občina Koper v svojem letnem proračunu in v skladu z načrti razvojnih programov.
Finančna sredstva se zagotavljajo v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse infrastrukture določene v ZN stanovanjska soseska Olmo in rekonstrukcija Dolinske ceste v skladu z LN rekonstrukcija Dolinske ceste v Kopru, tako da zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja pri čemer se izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka. Preostali del finančnih sredstev za ureditev infrastrukture investitorju pa zagotavlja Mestna občina Koper v skladu s terminskim planom izgradnje, kot ga določa program opremljanja.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeč:
- izdelava prostorske in projektne
dokumentacije:                že izdelano
- pridobitev dovoljenj
in začetek gradnje              v izvajanju
- I. faza                  v letu 2007
- II. faza                  v letu 2007
- III. faza                 v letu 2008.
- Investitor mora zgraditi oziroma uredil tudi vso infrastrukturo, ki je potrebna, da se območje ZN Olmo priključi na obstoječo komunalno infrastrukturo oziroma da bo območje opremljeno v skladu z izvedbenim aktom. Obveznost zajema celovito ureditev Dolinske ceste.
- Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture za obravnavano območje, ki ni predmet skupnih stroškov po tem programu opremljanja (ni namenjena uporabnikom v območju ZN Olmo, je pa na tem območju) se opredeli v načrtu razvojnih programov Mesten občine Koper za leto 2008-2012, ravno tako tudi finančna sredstva, katera so potrebna za zagotavljanje izvedbe pogodbe o opremljanju.
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek. Vsaka faza oziroma etapa mora biti zaključena celota, tako da je omogočena njena nemotena izgradnja in uporaba.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
- da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,3: 0,7
- da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|Postavka             Cpi (EUR/m2)  Cti (EUR/m2)|
|                               |
|1. Ceste in parkirišča      116,09      80,40   |
|                               |
|2. Vodovod            17,37       12,03   |
|                               |
|3. Fekalna kanalizacija      31,90       22,09   |
|                               |
|4. Meteorna kanalizacija     39,22       27,16   |
|                               |
|5. Propust mostovi        29,41       20,36   |
|                               |
|6. Javna razsvetljava       13,64       9,45   |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj              247,62      171,49   |
+--------------------------------------------------------------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi nadomestitvenih stroškov. Podlaga za odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja za določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
 
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
+---------------------------+------------------+---------------+
|Infrastruktura       |  Cpi (EUR/m2)  | Cti (EUR/m2) |
+---------------------------+------------------+---------------+
|1. Cestno omrežje     |   15,19    |   12,36   |
+---------------------------+------------------+---------------+
|2. Vodovodno omrežje    |    3,64    |   2,97   |
+---------------------------+------------------+---------------+
|3. Kanalizacija (vse    |    4,57    |   3,72   |
|vrste)           |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
|4. Elektro omrežje     |    0,88    |   0,72   |
+---------------------------+------------------+---------------+
|5. Telekomunikacijsko   |    0,24    |   0,20   |
|omrežje          |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Skupaj           |   24,54    |   19,97   |
+---------------------------+------------------+---------------+
15. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na dan 1. 5. 2007.
16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja določa za investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja objektov na območju opremljanja kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za predvideno in obstoječo komunalno infrastrukturo ter znaša skupaj 4.387.475 EUR oziroma 81,65 EUR/m2 gradbene parcele oziroma 134,02 EUR/m2 neto tlorisne površine.
 
Po posameznih objektih je komunalni prispevek naslednji:
+------------------------------------------+-------------------+
|Rekapitulacija              |  Skupaj euro  |
+------------------------------------------+-------------------+
|Vrtec                   |   120.080   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Profitna stanovanja - celoten kompleks  |   1.982.268   |
|objekta 9                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Neprofitna stanovanja           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Objekt 8 (K+P+2+M)            |   355.785   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Objekt 7 (K+P+2+M)            |   239.066   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Objekt 6 (P+1+M)             |   265.793   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Objekt 5 (P+1+M)             |   255.913   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Dom starejših občanov           |   244.000   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Oskrbovana stanovanja           |   520.281   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Tržnica                  |   266.659   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Balinišče                 |   137.630   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj                  |   4.387.475   |
+------------------------------------------+-------------------+
Neprofitna stanovanja, oskrbovana stanovanja, dom starejših občanov, vrtec in balinišče so v skladu s 15. členom Odloka o komunalnem prispevku (Uradne objave, št. 42/00 in Uradni list RS, št. 66/05) oproščeni plačila komunalnega prispevka v višini 2.138.548 euro. Navedena sredstva zagotavlja Mestna občina Koper v svojem letnem proračunu in v skladu z načrti razvojnih programov.
17. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini. Preostali del finančnih sredstev za ureditev infrastrukture investitorju pa zagotavlja Mestna občina Koper v skladu s terminskim planom izgradnje, kot ga določa program opremljanja.
S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil komunalno infrastrukturo v predračunski vrednosti 4.735.468 EUR, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. Na podlagi pogodbe bo investitor opremil območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.«
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Po izgradnji komunalne infrastrukture bo investitor le to brezplačno predal upravljalcem v njihova osnovna sredstva.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom komunalne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev bo občina lahko uveljavila svoje pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.
Z namenom realizacije izgradnje manjkajoče komunalne infrastrukture se investitorju dodeli stavbna pravica za gradnjo garažnega objekta ter javnega parkirišča na območju tržnice in oskrbovanih stanovanj na parcelnih številkah 484/13, 484/14, 481,/32, 481/31, 484/8, 484/15 vse k.o. Semedela.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta stanovanjska soseska Olmo (Uradni list RS, št. 85/04), ki se nadomesti s tem odlokom.
20. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2007
Koper, dne 14. junija 2007
Župan
Mestna Občina Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito al “Comprensorio residenziale di Olmo e dal Piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria’’
N. 350-2/2007
Capodistria, 15 giugno 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 100/2005 - testo unico ufficiale), dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 giugno 2007, ha approvato il
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito al “Comprensorio residenziale di Olmo e dal Piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria”
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal “Piano particolareggiato riferito al comprensorio residenziale di Olmo e dal Piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria” (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana, in maggio del 2007.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento.
Il Program di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
- Di una parte generale
- Della rappresentazione dell’infrastruttura preesistente e di quella prevista
- Degli investimenti nella costruzione delle infrastrutture a rete,
- Del prospetto degli oneri d’urbanizzazione conteggiati per le opere esistenti
- Dei tempi di realizzazione
- Delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
- Degli elaborati grafici.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce
- la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nel piano di sito ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso.
- la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle esistenti.
- il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione definisce altresì gli interventi la cui realizzazione potrà fare oggetto del relativo contratto di costruzione tra il Comune città di Capodistria ed il committente dei fabbricati dei quali si prevede l’allacciamento alle infrastrutture a rete ed a quelle viarie, come previsto dall’articolo 78 della Legge sulla pianificazione territoriale. In virtù di tale contratto, il committente potrà realizzare le opere d’urbanizzazione previste nell’entità ed entro i termini previsti dal presente programma.
Articolo 4
(basi per la predisposizione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui all’articolo 1 del presente decreto poggia sui seguenti strumenti urbanistici:
- Decreto sul Piano particolareggiato riferito al “Comprensorio residenziale di Olmo”(Gazz. uff. della RS, n. 85/04),
- Decreto sul piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria (Gazz. uff. della RS, n. 84/06)
- e sugli approfondimenti tecnici riferiti ad entrambi gli strumenti urbanistici.
L’area contemplata dal presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione comprende la zona d’intervento prevista dal PP riferito al “Comprensorio residenziale di Olmo” e dal PS riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria.
II. INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
La zona d’intervento è dotata delle seguenti infrastrutture a rete:
Strade: la Strada della Valle e la Via del Distaccamento istriano formano un importante incrocio stradale. Al momento, il tratto dopo l’incrocio funge da strada di raggruppamento degli accessi alle proprietà laterali, per lo più senza sbocco. A nord, si trova il Vicolo degli Ulivi, mentre il comprensorio residenziale di Olmo è attraversato dalla Via generale Levičnik.
Rete fognaria: la rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue si ricollega alla rete fognaria mista a servizio della frazione di Olmo. La rete fognaria per lo smaltimento delle acque piovane è collegata al canale di raccolta con scolo nel torrente Olmo. Nello stesso canale sono recapitate anche le acque bianche provenienti dalla zona superiore di Semedella. Le rimanenti acque piovane sono smaltite attraverso il fossato di raccolta direttamente nel torrente Olmo.
Rete telefonica: la zona d’intervento è servita da una rete telefonica canalizzata, in grado di ricevere altre utenze, per le quali è a disposizione un’adeguata rete canalizzata.
Acquedotto: l’esistente condotta idrica AC DN 200 mm attraversa superfici adibite a giardini e difficilmente accessibili, con il rischio di danni ai fabbricati residenziali contigui causati da possibili perdite.
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
È prevista la realizzazione delle seguenti infrastrutture a rete:
Rifacimenti della Strada della Valle, del Vicolo degli Ulivi, della Via Generale Levičnik e della Via del Distaccamento istriano.
La nuova viabilità nell’area interessata dal PP riferito al comprensorio residenziale di Olmo è concepita come segue:
- La “Strada di Olmo” con il raccordo, a nord, al Vicolo degli Ulivi, ed a sud, alla Strada della Valle, come pure alla Via generale Levičnik, alla quale essa si collega attraverso un prolungamento.
- La “Via delle autorimesse” si collega a sud con la Via generale Levičnik ed a nord con il Vicolo degli Ulivi.
- Raccordo della “Strada di Olmo” all’attuale Via generale Levičnik.
- Strada della Valle nell’area del PP di Olmo.
Sistemazione della rete fognaria delle acque reflue
Sistemazione della rete fognaria delle acque piovane
Costruzione della nuova cabina di trasformazione
Sistemazione dell’illuminazione pubblica
Realizzazione della nuova canalizzazione per le telecomunicazioni
Sistemazione della rete di distribuzione e della stazione del gas
Sistemazione della rete idrica.
III. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si riferisce ad un’unica zona tariffaria che combacia con la zona d’intervento contemplata dal PP del comprensorio residenziale di Olmo e dal PS per la ricostruzione della Strada della Valle.
Articolo 8
(costi totali dell'intervento)
I costi complessivi dell’intervento da effettuarsi nella zona interessata dal PP del comprensorio residenziale di Olmo, calcolati in base ai prezzi in vigore al 1 maggio 2007, ammontano a Euro 4.517.301 e comprendono le spese di predisposizione della documentazione urbanistica, progettuale ed economico- finanziaria, quelle del programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, dei lavori preparatori, dell’acquisto di beni immobili e degli indennizzi per i terreni necessari, le spese di costruzione delle infrastrutture stradali ed a rete, e quelle di conduzione e sorveglianza dei lavori.
I costi di calcolo dell’intervento previsto, conteggiati in base ai prezzi in vigore il 1 maggio 2007, ammontano a Euro 3.948.279, e sono diminuiti, rispetto ai costi complessivi, dei costi di realizzazione della rete delle telecomunicazione e CATV, della rete di distribuzione del gas ed in funzione della partecipazione dei gestori, anche delle spese di costruzione della rete idrica ed elettrica.
I costi complessivi relativi alle opere di urbanizzazione esistenti ammontano, ai prezzi in vigore il 1 maggio 2007, a Euro 3.195.086 EUR, e comprendono l’infrastruttura esistente nella zona d’intervento. I costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti sono valutati in base agli oneri afferenti ai singoli impianti infrastrutturali ed ammontano a Euro 469.974 EUR.
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
L'intervento di cui al presente decreto è finanziato dai fondi del bilancio del Comune città di Capodistria, dal pagamento, da parte dei soggetti passivi, delle quote di contributo afferenti l'onere di urbanizzazione realizzate nella zona d'intervento, per il proprio conto e d’intesa con i relativi gestori.
I finanziamenti delle opere di urbanizzazione sono garantiti dai seguenti soggetti: il committente della costruzione degli alloggi di mercato, nell’importo pari a Euro 1.982.268, dalle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione, il committente della costruzione del mercato, nell’importo di Euro 266.659, dalle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione.
I rimanenti manufatti (alloggi a canone agevolato, abitazioni assistite, la casa dell’anziano, l’asilo infantile, il campo di bocce) sono esonerati dal pagamento dell’onere d’urbanizzazione nell’importo di Euro 2.138.548, come previsto dall’articolo 15 del Decreto sugli oneri d’urbanizzazione (Bollettino ufficiale, n. 42/00 e la Gazzetta ufficiale, n. 66/05). I detti fondi sono stanziati nel bilancio del Comune città di Capodistria, in conformità dei relativi programmi di sviluppo.
I finanziamenti sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
Il committente si impegna a realizzare tutte le opere di urbanizzazione previste nel PP del comprensorio residenziale di Olmo e della ricostruzione della Strada della Valle, come previsto nel PS di ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria, come previsto nel relativo programma, con il pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della commisurazione dell’onere d’urbanizzazione. La rimanente quota dei finanziamenti è garantita dal Comune città di Capodistria, nel rispetto del piano cronologico di attuazione dei lavori, previsto nel succitato programma.
Articolo 10
(piano cronologico)
I lavori saranno eseguiti secondo il seguente piano cronologico:
- Predisposizione della
documentazione urbanistica
e progettuale:           già elaborata
- acquisizione delle
autorizzazione
e inizio lavori      in fase di attuazione
- I fase                nel 2007
- II fase                nel 2007
- III fase               nel 2008.
- Il committente ha l’obbligo di realizzare le opere infrastrutturali necessarie all’allacciamento della zona contemplata dal PP di Olmo ai servizi pubblici a rete esistenti ovvero occorrenti per garantire il rispetto del relativo strumento urbanistico attuativo. L’obbligo prevede altresì la sistemazione integrale della Strada della Valle.
- Il piano cronologico di costruzione delle opere d’urbanizzazione che non rientrano nei costi complessivi ai sensi del presente programma (non sono a servizio della zona interessata dal PP di Olmo, sebbene si trovino in tale zona) è definito nel piano dei programmi di sviluppo del Comune città di Capodistria per il periodo 2008-2012, come pure i finanziamenti necessari all’adempimento del contratto di realizzazione delle suddette opere.
Articolo 11
(fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione)
Il presente Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione. Le singole fasi ovvero stralci devono essere realizzati in maniera da costituire unità funzionali circoscritte.
IV. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
- che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi: Dti = 0,3: 0,7
- che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1.
Articolo 13
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri in funzione dell’investimento nelle infrastrutture di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 8 del decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, e riguardanti le singole tipologie di impianti infrastrutturali, ammonta a:
 
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
+------------------------------+----------------+--------------+
|Impianto           | Cpi (Euro/m2) |Cti (Euro/m2) |
+------------------------------+----------------+--------------+
|1. Strade e parcheggi     |   116,09   |  80,40   |
+------------------------------+----------------+--------------+
|2. Rete idrica        |   17,37   |  12,03   |
+------------------------------+----------------+--------------+
|3. Rete di smaltimento dei  |   31,90   |  22,09   |
|reflui urbani         |        |       |
+------------------------------+----------------+--------------+
|4. Rete di smaltimento delle |   39,22   |  27,16   |
|acque meteoriche       |        |       |
+------------------------------+----------------+--------------+
|5. Opere di attraversamento  |   29,41   |  20,36   |
+------------------------------+----------------+--------------+
|6. Illuminazione pubblica   |   13,64   |   9,45   |
+------------------------------+----------------+--------------+
|Totale            |   247,62   |  171,49  |
+------------------------------+----------------+--------------+
Articolo 14
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri riguardanti le infrastrutture esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli impianti infrastrutturali esistenti avverrà laddove il programma di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale commisurazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la rispettiva realizzazione. Costituiscono la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
 
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali esistenti
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Impianto infrastrutturale |  Cpi (EUR/m2)  | Cti (EUR/m2) |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|1. Rete stradale     |    15,19    |   12,36   |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|2. Rete idrica      |    3,64    |   2,97   |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|3. Rete fognaria (tutta) |    4,57    |   3,72   |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|4. Rete elettrica     |    0,88    |   0,72   |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|5. Rete delle       |    0,24    |   0,20   |
|telecomunicazioni     |          |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Totale          |    24,54    |   19,97   |
+--------------------------+-------------------+---------------+
Articolo 15
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2 di lotto edificabile ricadente nella zona tariffaria in oggetto sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, »Lavori edili - opere civili e infrastrutturali«.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in vigore il 1 maggio del 2007.
Articolo 16
(calcolo degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri di urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete. I committenti sono esonerati dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione per i garage sotterranei.
Tenuto conto dei criteri prestabiliti e dei dati di cui al programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, come pure nel rispetto della normativa vigente in materia, viene calcolato l’onere di urbanizzazione complessivo a carico del committente dei lavori previsti nella zona d’intervento, quale somma dei detti oneri relativi agli impianti infrastrutturali previsti ed a quelli preesistenti, per un totale di Euro 4.387.475 EUR, ovvero di 81,65 EUR/m2 della particella edificale o 134,02 EUR/m2 di superficie planimetrica netta.
L’onere di urbanizzazione riferito ai singoli manufatti:
+------------------------------------------+-------------------+
|Onere complessivo             |  Totale Euro  |
+------------------------------------------+-------------------+
|Asilo infantile              |   120.080   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Alloggi destinati al mercato - complesso |   1.982.268   |
|del fabbricato 9             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Alloggi a canone agevolato        |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Fabbricato 8 (C+P+2+M)          |   355.785    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Fabbricato 7 (C+P+2+M)          |   239.066    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Fabbricato 6 (P+1+M)           |   265.793    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Fabbricato 5 (P+1+M)           |   255.913    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Casa dell’anziano             |   244.000   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Abitazioni assistite           |   520.281   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Mercato                  |   266.659   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Campo di bocce              |   137.630   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Totale                  |   4.387.475   |
+------------------------------------------+-------------------+
Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto sugli oneri di urbanizzazione (Bollettino uff. n. 42/00 e la Gazzetta uff., n. 66/05), gli alloggi a canone agevolato, le abitazioni assistite, la casa dell’anziano, l’asilo infantile ed il campo di bocce sono esonerato dal pagamento dei detti oneri nell’importo di Euro 2.138.548. I suddetti fondi sono stanziati nel bilancio del Comune città di Capodistria, in conformità con i piani dei programmi di sviluppo.
Articolo 17
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del “ZPNačrt”, il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto. I rimanenti mezzi finanziari sono stanziati dal Comune città di Capodistria, nel rispetto del piano cronologico stabilito nel programma di cui sopra.
Nel contratto concluso tra il comune ed il comittente ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere di urbanizzazione, che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune, il cui valore preventivato ammonta a Euro 4.735.468 EUR. In base al suddetto contratto, tali opere saranno eseguite dal committente, a sue spese e nell’estensione stabilita nel prorgamma di realizzazione degli impianti infrastrutturali.
Gli oneri finanziari per le opere appaltate che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto dal committente. A lavori ultimati, le infrastrutture realizzate saranno cedute a titolo non oneroso ai rispettivi gestori.
Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali, del rasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni previste ne contratto, il comune avrà la facoltà di far valere i propri diritti, come previsto dalla normativa in materia della pianificazione territoriale.
Ai fini di realizzazione degli impianti infrastrutturali mancanti, si costituisce a favore del committente il diritto di superficie per la costruzione del garage e del parcheggio pubblico nell’area del mercato e delle abitazioni assistite, sulle particelle edificiali n. 484/13, 484/14, 481,/32, 481/31, 484/8, 484/15, c.c. di Semedella.
V. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 19
(cessazione di validità)
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia la delibera sull’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, riferito alla zona interessata dal piano particolareggiato per il comprensorio residenziale di OLMO, numero (G.U. n. 85/2004).
Articolo 20
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-2/2007
Capodistria, 14 giugno2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost