Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3175.  Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 8248.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
Št. 354-180/2007
Koper, dne 15. junija 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. junija 2007 sprejel
S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede:
- na parkirišču ob ˝Severni obvoznici˝ pod Vergerijevim trgom in Izolskimi vrati (nasproti potniškega terminala), ki obsega parcele št. 13/1, 13,3 in 14 vse k.o. Koper,
- na parkirišču ob ˝Severni obvoznici˝ pod Dijaško ulico (nasproti skladišča blagovnih rezerv), ki obsega parcele št. 138/1, 138/2, 235/1 in del 110/12 vse k.o. Koper,
- na parkirišču ob ˝Severni obvoznici˝ pri samostanu Sv. Ane, ki obsega parcelo št. 109/8 k.o. Koper in povezovalni cesti med ˝Severno obvoznico˝ in Vojkovim nabrežjem, ki poteka po parceli št. 1364/1 k.o. Koper,
- na parkirišču ob Ljubljanski cesti pri stadionu (nasproti poslovne stavbe Lesnine), ki obsega parcelo št. 1502 k.o. Koper,
- na parkirišču ob Prečni ulici nasproti Zdravstvenega doma ob balinarski dvorani, ki obsega parcelo št. 1503/1 k.o. Koper in
- na asfaltiranemu delu parkirišča za mestno tržnico, kjer se javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« še ne izvaja.
2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v bližini parkirišča.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
- način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
- možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov in fizičnih oseb.
Usklajevanje parkirnine se izvaja na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-180/2007
Koper, dne 14. junija 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
L A D E L I B E R A
sull'introduzione del servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici«
N. 354-180/2007
Capodistria, 15 giugno 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 29/03, G.U. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 giugno 2007, ha approvato la
D E L I B E R A
sull'introduzione del servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici«
1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa
- Il parcheggio presso la “Tangenziale nord” sotto Piazza Vergerio e Porta Isolana (prospiciente il terminal passeggeri), comprendente le particelle catastali n. 13/1, 13,3 e 14, c.c. di Capodsitria,
- Il parcheggio presso la “Tangenziale nord” sotto la Calle degli Studenti (di fronte al magazzino delle scorte di merci), comprendente le particelle catastali n. 138/1, 138/2, 235/1 e parte della p.c. 110/12, c.c. di Capodistria,
- Il parcheggio presso la “Tangenziale nord” accanto al monastero di S. Anna, comprendente la p.c. n. 109/8, c.c. di Capodistria, e quello lungo la strada di collegamento tra la “Tangenziale nord” e la “Riva Vojko, situato sulla particella catastale n.1364/1, c.c. di Capodistria,
- Il parcheggio lungo la Strada di Ljubljana presso lo stadio (antistante l’edificio commerciale della Lesnina), situato sulla p.c. n. 1502, c.c. di Capodistria,
- Il parcheggio lungo la Strada trasversale, accanto al bocciodromo di fronte alla Casa di sanitàna, situato sulla p.c. n. 1503/1, c.c. di Capodistria e
- La superficie asfaltata del parcheggio dietro il mercato cittadino, dove il servizio in oggetto non è stato ancora attivato.
2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed amministrativi la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei veicoli adibiti all’uso per scopi di servizio dei soggetti aventi sede in prossimità del parcheggio.
3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
- il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle macchine
- Possibilità di abbonamento parcheggio per i soggetti economici e persone fisiche.
La definizione della tariffa di parcheggio avviene nelle modalità finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al precedente punto 3, entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
5.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-180/2007
Capodistria, 14 giugno 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost