Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3167.  Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje, stran 8230.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, UPB2), 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 19. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
1. člen
Cene dnevnih programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
- skupini prvega starostnega obdobja
(od enega do treh let)              405,65 EUR
- skupini drugega starostnega obdobja
(od treh let do vstopa v šolo)           293,37 EUR
- starostno kombinirani skupini in
oddelkih                      328,60 EUR
od 3. do 4. leta
- razvojnem oddelku                893,83 EUR
Cena poldnevnih programov za otroka v prvem starostnem obdobju znaša 322,31 EUR in za otroka v drugi starostni skupini 232,29 EUR.
2. člen
Vrtci, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje, morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti občino ustanoviteljico.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se plačilo zniža za 9,09%.
4. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz prvega člena tega sklepa je 1,55 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti.
5. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni neprekinjeni odsotnosti v času od 1. junija do 30. septembra, rezervirati mesto v izbrani enoti, plačajo za dogovorjeno odsotnost 50% njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
6. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, v celoti opravičeni plačila. To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 98/05) in Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 29/06).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2007 dalje.
Št 602-00002/2007
Celje, dne 19. junija 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost