Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3176.  Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna – Območje B, stran 8249.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt, 58/03 - ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Markovec Žusterna - Območje B
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (ureditveno območje) se nahaja na zemljišču severno od Kvedrove ulice in zahodno od Kozlovičeve ulice oziroma predvidene prečne ceste 1. Predlagana urbanistična ureditev predvideva stanovanjsko zazidavo območja.
Prostorski akti, ki veljajo na območju obravnave:
- Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01).
- Prostorski ureditveni pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/01).
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Koper - Izola (Uradni list RS, št. 112/04).
Dolgoročni plan Občine Koper
Pri zasnovi sistema poselitve in zagotovitvi prostorskih možnosti za stanovanjsko graditev izhajamo iz naslednjih usmeritev:
- stanovanjsko gradnjo usmerjati pretežno v strnjena naselja s težnjo po intenzifikaciji rabe prostora in varovanju kmetijskega zemljišča,
- zaključevati začeta in plansko opredeljena območja na ureditvenem območju mesta Koper z dokompletiranjem komunalne in družbene infrastrukture, predvsem območij Žusterna III, Ankaran, Semedela in Prade v obsegu, ki je potreben za oblikovanje območja v zaključeno celoto v smislu komunalne opremljenosti in družbene infrastrukture,
- večji poudarek dati sanaciji in rekonstrukciji stanovanjskega fonda v historičnem mestnem jedru s prenovo Vojkovega nabrežja in posameznih objektov v jedru,
- stanovanjsko gradnjo temeljiti na programih kompletne gradnje z gradnjo družbenih večetažnih objektov; individualno gradnjo bomo usmerjali izven območja mesta Koper v primestna naselja in lokalna oskrbna središča ter vasi,
- v manjših, pretežno ruralnih naseljih težiti k ohranjevanju vsaj današnje populacijske zmogljivosti ter z obnovo stanovanjskega fonda, novogradnjami in boljšim komunalnim standardom vplivati na zadrževanje delovno sposobnega prebivalstva v teh krajih.
Osnovna usmeritev za gradnjo terja racionalno koriščenje zazidalnih površin ter varovanja kmetijskih površin, kar se lahko doseže z večjo gostoto novih stanovanjskih območij, zgoščevanjem obstoječih in eventualno rekonstrukcijo nesmotrno pozidanih mestnih območij.
Planirano skupno število stanovanjskih enot v planskem obdobju bo pretežno usmerjeno na naslednje območje;
- novogradnja: Ankaran, Žusterna, Prade, Semedela, Škofije, Hrvatini, Vanganelska dolina (Hliban)
- prenova: historično mestno jedro ter v njegovem vplivnem območju, predvsem v Vanganelski dolini (Hliban)
- plombe: Dekani, Škofije, ostala ruralna območja
- novogradnja in prenova kot individualna stanovanjska gradnja na primestnem in podeželskem prostoru.
Obravnavna lokacija je na območju poselitvenih območji, ki se bodo razvijala v okviru obstoječih, plansko že opredeljenih površin in na začetih poselitvenih območjih.
Pri namenski rabi površin je nova stanovanjska gradnja v planu opredeljena na območjih Žusterne, Prad in Ankarana, obravnavano območje se nahaja v območju Žusterne.
V skladu s 55. členom ZPNačrt občina za podrobnejše prostorske ureditve pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN).
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet OPPN je izgradnja večstanovanjskih objektov s spremljajočimi funkcionalnimi površinami (prometne, zelene površine, itd.) in vsemi potrebnimi objekti komunalne infrastrukture
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja in temu prilagoditi gostoto zazidave, kar je potrebno obrazložiti in prikazati v strokovnih podlagah. Z načrtovano prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave v obstoječe prometno in komunalno omrežje.
Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št. 701/18, 704/3, 709/4, 705/2, 4585/1, vse k.o. 2606 Semedela. Velikost ureditvenega območja je cca 0.90 ha.
Natančna meja obravnave OPPN se bo določila ob zaključku strokovnih podlag. V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
Predlagana zasnova nadaljuje zazidavo v Žusterni. V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
- gradnja objektov;
- urejanje prometnih površin;
- urejanje energetske in komunalne infrastrukture;
- urejanje zelenih površin.
Ureditveno območje je namenjeno stanovanjski funkciji. Pri oblikovanju objektov je upoštevana členjenost stavbnih mas. Gabariti objektov upoštevajo zasnovo komunikacijskih smeri in javnih površin, naravno osvetlitev in osončenje bivalnih prostorov glede na lego objektov in prostorske danosti ter racionalno izrabo prostora. Ob tem je potrebno pri načrtovanju uporabiti kvalitetne oblikovne, funkcionalne in tehnološke rešitve, ki upoštevajo klimatske razmere, mediteransko tradicijo krajevne gradnje (volumen, proporci, izbor materialov, gradbenih in oblikovnih detajlov, barv…) in gospodarnost glede vzdrževanja.
Objekti so zasnovani kot sistem terasnih stanovanj, ki se spuščajo upoštevajoč terenske danosti od juga proti severu. Konfiguracija terena in stopničasta zasnova objekta omogočata vzpostavitev vedute proti morju za vse bivalne enote v sklopu zazidave. Zasnova omogoča izrabo horizontalnih površin streh za terase. Vsaka bivalna enota ima neposreden dostop do garažne etaže preko stopnišča in dvigala. Servisni prostori, kleti in spremljajoči prostori so predvideni v sklopu podzemnih garaž.
Po sredini zazidave je predvidena peš komunikacija od jugozahoda proti severovzhodu. V osrednjem delu zazidave ob je predvidena ureditev parka z otroškim igriščem.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage vsebujejo:
- analizo naravnih danosti: geomorfološke, hidrološke, seizmične in vegetacijske razmere, biotopi, klima, naravna dediščina, krajinske značilnosti odprtega prostora ter druge naravne značilnosti prostora;
- analizo ustvarjenih razmer: namembnost površin in objektov, prometna, vodna komunalna, energetska infrastruktura, motnje v okolju (opredelitev obstoječega stanja), lastništvo zemljišč;
- idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve, kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve, ki v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve vključujejo tudi:
- idejno zasnovo prometne ureditve,
- idejno zasnovo novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
- idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik OPPN. Pobudnik OPPN zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Faza             |Nosilec   |Rok        |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Sklep o začetku priprave   |UOP, Župan, |junij 2007    |
|občinskega podrobnega    |       |         |
|prostorskega načrta (OPPN)  |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Objava sklepa v uradnem   |župan    |julij 2007    |
|glasilu in svetovnem spletu, |       |         |
|MOP             |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Priprava osnutka OPPN    |Načrtovalec |30 dni      |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Poziv nosilcem urejanja   |UOP     |30 dni      |
|prostora za pridobitev    |       |         |
|smernic in pridobitev    |       |         |
|obvestila MOP za varstvo   |       |         |
|okolja o izvedbi celovite  |       |         |
|presoje vplivov na okolje  |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Analiza smernic, izdelava  |načrtovalec |3 mesece po    |
|strokovnih podlag in     |       |pridobitvi    |
|dopolnitev osnutka OPPN   |       |smernic      |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Na podlagi obvestila MOP   |       |         |
|izdelava okoljskega     |       |         |
|poročila na podlagi osnutka |       |         |
|OPPN in presoja MOP-a    |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|- Poziv MOP, pristojno za  |UOP, MOP ,  |15 dni      |
|varstvo okolja za presojo  |Izdelovalec |         |
|kakovosti in skladnosti   |OP,     |         |
|okoljskega poročila in    |Načrtovalec |         |
|dopolnjenega osnutka OPPN  |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Javno naznanilo o javni   |Župan, UOP  |7 dni pred    |
|razgrnitvi in javni     |       |pričetkom javne  |
|obravnavi dopolnjenega    |       |razgrnitve    |
|osnutka OPPN ; objava v   |       |         |
|svetovnem spletu in na    |       |         |
|krajevno običajen način   |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Javna razgrnitev in     |UOP,     |30 dni      |
|obravnava dopolnjenega    |načrtovalec |         |
|predloga OPPN z       |       |         |
|evidentiranjem vseh pisnih  |       |         |
|pripomb           |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Prva obravnava na OS     |občinski svet|         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Priprava stališča do pripomb |načrtovalec, |15 dni po     |
|in predlogov iz javne    |UOP, župan  |zaključku javne  |
|razgrnitve in javne     |       |obravnave     |
|obravnave          |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Objava stališč do pripomb na |UOP     |         |
|krajevno običajen način ,  |       |         |
|pisna seznanitev lastnikov  |       |         |
|parcel na območju OPPN    |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega   |načrtovalec |15 dni po     |
|predloga OLN na podlagi   |       |potrditvi stališč |
|stališč do pripomb ter    |       |         |
|predlogov javnosti      |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev |UOP,     |30 dni      |
|urejanja prostora na     |načrtovalec |         |
|dopolnjen predlog OPPN in  |       |         |
|opredelitev pristojnih    |       |         |
|ministrstev o        |       |         |
|sprejemljivosti OPPN, v   |       |         |
|kolikor je potrebna celovita |       |         |
|presoja vplivov na okolje  |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Pridobitev potrdila od    |       |         |
|ministrstva, pristojno za  |       |         |
|okolje o sprejemljivosti  |       |         |
|OOPN             |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Priprava usklajenega     |Načrtovalec |         |
|predloga OPPN        |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Druga obravnava in sprejem  |župan,    |         |
|odloka na občinskem svetu  |občinski svet|         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
|Objava odloka v Uradnem   |       |         |
|listu RS           |       |         |
+-----------------------------+-------------+------------------+
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora; ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k dopolnjenemu predlogu OPPN pa mnenje, so:
- Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
- Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
- MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
- Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
- Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
- Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Vojkova 1b, Ljubljana, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trg bratstva 1, Piran,
- DARS, Dunajska 7, Ljubljana,
- Urad za gospodarske javne službe in promet, MOK, Verdijeva 6, 6000 Koper,
- Ministrstvo pristojno za varstvo okolja.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik izdelave, naročnik in investitor OPPN je TC inženiring d.o.o., Šmartinska cesta 152g, Ljubljana.
Pripravljavec OPPN je Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu: MOK/pripravljavec).
Izdelovalca OPPN (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec) izbere naročnik in investitor OPPN.
7. Objava sklepa
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-6/2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 46 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt) (Gazzetta uff. della RS, n. 33/2007, 58/03 - ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione
del piano regolatore particolareggiato dell’Edificato residenziale Monte Marco Giusterna - Comparto B
1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica per la predisposizione del piano regolatore particolareggiato
La zona d’intervento comprende l’area a nord della Via Kveder e ad ovest della Via Kozlovič ovvero della prevista strada trasversale 1. La proposta riqualificazione urbanistica prevede la realizzazione di un insediamento residenziale.
Strumenti urbanistici in vigore per la zona d’intervento:
- Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 10/88, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) ed il Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/99 e 33/01).
- Norme tecniche d’attuazione riferite alla frazione di Giusterna (Bollettino ufficiale, n. 29/01).
- Ordinanza sul piano nazionale di sito riferito alla strada a scorrimento veloce nel tratto Capodistria - Isola (Gazzetta uff. della RS, n. 112/2004).
Piano a lungo termine del Comune di Capodistria
Nell’impostare il sistema insediativo garantendo il soddisfacimento della domanda insediativa, si tiene conto dei seguenti indirizzi:
- privilegiare l’edilizia residenziale compatta tenendo a intensificare l’uso del suolo ed a tutelare i terreni agricoli,
- completare gli interventi pianificati nelle zone ricadenti nel piano regolatore della città di Capodistria, con il completamento delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare nelle aree quali Giusterna III, Ancarano, Semedella e Prade, stabilizzandone gli attuali limiti urbani,
- privilegiare le azioni di riordino e di riqualificazione del fondo abitativo nel centro storico cittadino con la ricostruzione della Riva Vojko e dei singoli fabbricati preesistenti,
- dare la priorità all’erezione di edifici condominiali ed orientare gli interventi di edilizia individuale verso le aree suburbane, i centri locali e rurali,
- nei piccoli abitati a carattere prevalentemente rurale, adoperarsi per preservare la popolazione residente, promuovendo interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di costruzioni nuove e di realizzazione delle opere d’urbanizzazione al fine di evitare lo spopolamento di queste aree.
L’indirizzo fondamentale richiede lo sfruttamento razionale dello spazio disponibile e la tutela delle superfici agricole, obiettivo raggiungibile attraverso una maggiore densità edilizia delle nuove zone residenziali e di quelle esistenti, ma anche con la riqualificazione delle aree cittadine caratterizzate da un’edificazione definita non razionale.
Il numero complessivo di unità abitative, previsto per il singolo periodo di pianificazione, sarà realizzato in prevalenza nelle seguenti zone:
- nuove costruzioni: Ancarano, Giusterna, Prade, Semedella, Škofije, Valle di Vanganel (Hliban)
- riqualificazione: centro storico cittadino e la rispettiva zona d’influenza, in particolare nella Valle di Vanganel (Hliban)
- interventi a completamento: Dekani, Škofije, altre zone rurali
- nuove costruzioni e ricostruzioni delle case individuali nelle aree di frangia urbana ed in zone rurali.
La zona d’intervento si colloca nella zona residenziale di espansione già soggetta alla pianificazione.
La nuova edilizia abitativa è prevista nelle zone di Giusterna, Prade ed Ancarano; la zona d’intervento si trova a Giusterna.
Per interventi dettagliati, l’articolo 55 della “ZPNačrt” impone al comune la predisposizione del piano regolatore particolareggiato.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
L’oggetto del PRPC è la costruzione di edifici condominiali con le rispettive superfici pertinenziali (adibite al traffico, verde pubblico, ecc.) e le necessarie opere d’urbanizzazione.
Nella predisposizione del PRPC va tenuto conto del carattere della zona adeguandovi la densità edilizia da illustrare e motivare negli approfondimenti tecnici. L’edificato previsto deve adeguarsi alla preesistente viabilità ed alle infrastrutture a rete.
La zona d’intervento comprende le particelle catastali o porzioni di esse n. 701/18, 704/3, 709/4, 705/2, 4585/1, c.c. 2606 di Semedella. L’estensione della zona d’intervento è di circa 0,90 ettari.
I confini saranno ulteriormente definiti nel piano di sito ad elaborazione ultimata degli approfondimenti tecnici. La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
Il progetto proposto prevede l’edificazione nella zona residenziale di espansione a Giusterna comprendente i seguenti interventi:
- costruzione di manufatti,
- sistemazione della viabilità,
- realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria,
- sistemazione del verde pubblico.
Nella zona d’intervento è prevista la realizzazione di fabbricati residenziali articolati, composti da più corpi di fabbrica. Le rispettive dimensioni si adeguano all’orientamento delle comunicazioni, agli spazi pubblici, all’illuminazione naturale ed al soleggiamento degli spazi abitativi, oltre alle proprietà territoriali e l’uso razionale del territorio. Nella progettazione occorre altresì prevedere soluzioni architettoniche, funzionali e tecniche che tengano conto delle condizioni climatiche, della tradizione costruttiva mediterranea (volumi, proporzioni, scelta dei materiali, dettagli costruttivi ed architettonici, tinteggiature, ecc.) e l’economicità di manutenzione.
I corpi di fabbrica sono costituiti da abitazioni terrazzate che seguono la configurazione del suolo. In questo modo, tutte le unità abitative godono delle viste panoramiche sul mare. I tetti piani sono calpestabili e fungono da terrazzi. Da ciascun’unità abitativa si può accedere direttamente al garage attraverso una scala e l’ascensore. Gli impianti tecnologici, gli scantinati ed i locali accessori sono collocati accanto ai garage sotterranei.
L’edificato è attraversato da una comunicazione pedonale orientata da sudovest verso nordest. Nella parte centrale è previsto un parco con un campo giochi per bambini.
3. Elenco degli approfondimenti tecnici e modalità della loro acquisizione
Gli approfondimenti tecnici comprendono:
- l’analisi delle risorse naturali: caratteristiche orografiche, idrologiche, sismiche e della vegetazione, biotopi, il clima, i beni naturalistici, i tratti paesaggistici ed altre peculiarità del territorio;
- l’analisi dello stato di cose presenti nel territorio: destinazione d’uso degli spazi e dei manufatti, le opere infrastrutturali esistenti, disturbi nell’ambiente (stato attuale), proprietà dei terreni;
- progetti di massima dell’intervento che offre una soluzione d’insieme architettonica, urbanistica e paesaggistica, comprendente anche:
- il progetto di massima della viabilità,
- il progetto di massima dei nuovi allacciamenti alle opere infrastrutturali,
- il progetto di massima delle soluzioni e dei provvedimenti intesi ad evitare l’impatto negativo sull’ambiente, sulla natura, sul patrimonio culturale e sull’uso sostenibile delle risorse naturali, compresi gli eventuali interventi mitigatori.
I contenuti dei progetti di massima sono quelli previsti dalla vigente normativa che regola la formazione della documentazione progettuale, comprese le rispettive varianti. Le soluzioni tecniche proposte devono includere anche la rappresentazione della zona d’influenza e della valutazione dell’impatto ambientale, da compilarsi nel rispetto della normativa in vigore.
Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal promotore del PRPC. Questi provvede anche alle basi geodetiche occorrenti per la compilazione dello strumento urbanistico.
4. Fasi e tempi di predisposizione dello strumento urbanistico ovvero delle singole fasi del medesimo
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Fase           |Amministrazione|Termine previsto  |
|             |procedente   |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Delibera sull’avvio del  |UAT, Sindaco  |Giugno 2007    |
|programma di       |        |          |
|predisposizione del piano |        |          |
|regolatore        |        |          |
|particolareggiato del   |        |          |
|comune          |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Pubblicazione del     |Sindaco    |Giugno 2007    |
|programma di       |        |          |
|predisposizione nel    |        |          |
|bollettino ufficiale e sul|        |          |
|sito web del CCC     |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Predisposizione della   |Pianificatore |30 giorni     |
|bozza del PRPC      |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Invito agli enti preposti |        |          |
|alla pianificazione    |UAT      |30 giorni     |
|territoriale per     |        |          |
|l’ acquisizione delle   |        |          |
|direttrici e l’avviso del |        |          |
|MAT in materia della   |        |          |
|valutazione dell’impatto |        |          |
|ambientale        |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Analisi delle direttrici, |        |Entro 3 mesi    |
|realizzazione degli    |Progettista  |dall’acquisizione |
|approfondimenti tecnici e |        |delle direttrici  |
|della proposta del PRPC  |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Stesura della relazione  |Compilatore  |          |
|ambientale riferita alla |della RA, UAT, |          |
|bozza del PRPC - in base |pianificatore |          |
|all’avviso del MAT circa |        |          |
|la VIA          |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|- Invito del MAT,     |UAT, MAT,   |15 giorni     |
|competente per la tutela |compilatore  |          |
|dell’ambiente, a valutare |della RA,   |          |
|la qualita e le conformita|pianificatore |          |
|della relazione ambientale|        |          |
|e della bozza integrata  |        |          |
|del PRPC         |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Deliberazione       |Sindaco, UAT  |7 gironi      |
|sull’esposizione al    |        |precedenti     |
|pubblico e sul dibattito |        |l’esposizione al  |
|pubblico in merito alla  |        |pubblico      |
|bozza integrata del PRPC; |        |          |
|pubblicazione sul sito web|        |          |
|e secondo le modalita  |        |          |
|localmente in uso     |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Prima lettura in sede del |Consiglio   |          |
|Consiglio comunale    |comunale    |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Prese di posizione nei  |Pianificatore, |15 giorni dalla  |
|confronti delle      |UAT, Sindaco  |conclusione del  |
|osservazioni scaturite  |        |dibattito pubblico |
|dall’esposizione al    |        |          |
|pubblico e dal dibattito |        |          |
|pubblico         |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Pubblicazione, secondo le |UAT      |          |
|modalita localmente in  |        |          |
|uso, delle prese di    |        |          |
|posizione nei confronti  |        |          |
|delle osservazioni,    |        |          |
|informazione scritta dei |        |          |
|proprietari dei lotti   |        |          |
|nella zona interessata dal|        |          |
|PRPC           |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Compilazione della    |Progettista  |15 giorni     |
|proposta integrata del  |        |successivi     |
|PRPC con il recepimento  |        |all’approvazione  |
|delle prese di posizione |        |delle prese di   |
|nei confronti delle    |        |posizione     |
|osservazioni e proposte |        |          |
|degli interessati     |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Acquisizione dei pareri  |UAT,      |30 giorni     |
|degli enti preposti alla |pianificatore |          |
|pianificazione      |        |          |
|territoriale in materia  |        |          |
|della bozza integrata del |        |          |
|PRPC e decisione dei   |        |          |
|ministeri competenti   |        |          |
|riguardo all’accettabilita|        |          |
|del PRPC, qualora si   |        |          |
|richieda la VIA      |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Acquisizione       |        |          |
|dell’approvazione del   |        |          |
|ministero competente per |        |          |
|l’ambiente circa     |        |          |
|l’accettabilita del PRPC |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Predisposizione della   |Pianificatore |          |
|bozza integrata del PRPC |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Seconda lettura in sede  |Sindaco,    |          |
|del Consiglio comunale  |Consiglio   |          |
|             |comunale    |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
|Pubblicazione del decreto |        |          |
|nel periodico ufficiale  |        |          |
+--------------------------+---------------+-------------------+
5. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione del PRPC
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
- L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
- “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
- L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 6, Capodistria,
- “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
- “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
- Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
- L’Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
- L’Istituto della RS per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
- Il Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
- Il Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
- il Ministero competente per la tutela dell’ambiente.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
6. Organizzazione della predisposizione e obblighi di finanziamento
Il promotore, il committente ed il finanziatore del del PRCP è la società TC inženiring d.o.o., Šmartinska 152 G, Ljubljana.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, 6000 Capodistria (nel seguito: CCC / ente procedente).
L’autore del PRCP (nel seguito: progettista) viene scelto dal committente e finanziatore del PRCP.
7. Pubblicazione della delibera
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore da subito.
N. 3505-6/2007
Il sindaco
Comune Città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost