Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3190.  Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 8290.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92 in 76/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. junija 2007 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta (v nadaljevanju: predstavniki) ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota izvoli svoje predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta v skladu s 40. in 41. členom Zakona o državnem svetu.
Mestni svet lahko določi 1 (enega) kandidata za člana državnega sveta.
II. POSTOPEK PREDLAGANJA IN IZVOLITVE PREDSTAVNIKOV TER PREDLAGANJE IN DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
3. člen
Postopek obsega predlaganje in izvolitev kandidatov za predstavnike ter predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za predstavnike lahko predlaga skupina najmanj 3 članov mestnega sveta.
Vsaka skupina lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih voli.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za predstavnike oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 15 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov za predstavnike in kandidatov za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu.
7. člen
Predstavnike se voli na seji mestnega sveta, s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član mestnega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli predstavnikov.
Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred njegovim imenom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za predstavnike oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji mestnega sveta.
10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan Mestne občine Murska Sobota.
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta oziroma za predstavnika določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan oziroma katerikoli član mestnega sveta.
11. člen
Pooblaščeni delavec mestne uprave mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih predstavnikov ter kandidaturo z osebnimi podatki in pisnim soglasjem kandidata za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
III. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema mestni svet z dvotretjinsko večino navzočih članov mestnega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti prenehajo veljati pravila, ki jih je mestni svet sprejel na seji, dne 7. oktobra 1997, ter spremembe in dopolnitve pravil sprejete na seji mestnega sveta, dne 1. oktobra 2002.
Št. 041-0001/2007
Murska Sobota, dne 20. junija 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost