Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3204.  Pravilnik o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 8321.

Na podlagi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06), 11. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 61/04) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. seji dne 21. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem pravilnikom se določajo elementi obračuna in tarifne postavke za obračun oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema.
2. člen
Tarifni sistem po tem pravilniku velja za vse uporabnike javnega vodovoda, ki so priključeni na sisteme, ki so v upravljanju izvajalca obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna potrjuje skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic podjetja, ki ga Občina Šmartno pri Litiji ustanovi za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Vsaka sprememba tarifnih postavk mora biti javno objavljena.
4. člen
Element obračuna cene vode je porabljena količina vode (m3).
Ob ceni vode se zaračuna še:
- vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
- vzdrževanje obračunskih vodomerov.
5. člen
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic odloča o višini:
- cene (tarife) za vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
- cene (tarife) za vzdrževanje obračunskih vodomerov,
- lastne cene vode.
Cene iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena se usklajujejo z letno rastjo cen življenjskih potrebščin.
6. člen
Cena za vzdrževanje priključkov na javni vodovod je znesek, ki pokriva stroške vzdrževanja vodovodnih priključkov, ki so v lasti uporabnikov, z njimi pa upravlja upravljavec vodovodnega sistema. Vzdrževanje priključka iz prejšnjega odstavka zajema vse stroške v zvezi z zamenjavo elementov priključka od vključno priključnega elementa na cevi javnega vodovoda do izključno vodomera v vodomernem jašku uporabnika.
Vzdrževanje priključka ne zajema dela na zaključnem sloju trase priključka, kot je odstranitev in ponovna vzpostavitev vrhnjega sloja zasipa nad traso priključka, travna ruša, nasad, zemeljska utrditev, protiprašni sloj, betonska plošča ali druga utrjena površina. Odstranitev in ponovno vzpostavitev vrhnjega sloja terena nad traso priključka, na zasebnem zemljišču, zagotovi in plača lastnik priključka.
Cena za vzdrževanje priključkov na javni vodovod se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka (m3/h) vgrajenega vodomera in tarife za vzdrževanje priključkov na javni vodovod.
Upravljavec pred izvedbo del zamenjave priključka obvesti lastnika priključka.
7. člen
Cena za vzdrževanje obračunskih vodomerov je znesek, ki pokriva stroške za vzdrževanje, umerjanje in redno zamenjavo vodomera. Zajema tudi strošek zamenjave ventilov pred in za vodomerom, čistilnega kosa pred vodomerom ter vseh pripadajočih tesnilnih elementov.
Vse okvare, ki nastanejo na vodomeru po krivdi uporabnika (zmrzal, povratni udar vroče vode, ostale poškodbe, ki nastanejo iz različnih vzrokov), se ne krijejo iz cene za vzdrževanje vodomerov in jih plača uporabnik oziroma lastnik priključka.
Cena za vzdrževanje vodomerov se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka (m3/h) vgrajenega vodomera in tarife za vzdrževanje vodomerov.
8. člen
Ceno za vzdrževanje priključkov na javni vodovod in ceno za vzdrževanje obračunskih vodomerov plačujejo uporabniki mesečno oziroma po obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju in je prihodek upravljavca javnih vodovodnih sistemov.
9. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih (m3) po odčitku obračunanega vodomera na priključku.
Med dvema odčitkoma se uporabnikom zaračunava akontacija za porabljeno vodo. Višina akontacije se določa na osnovi dnevne porabe vode med zadnjima dvema odčitkoma vodomera.
Mesečni znesek za porabljeno vodo se izračuna kot zmnožek porabe vode (m3) in lastne cene vode.
10. člen
Določbe 4. člena v točki a.) in d.) ter določbe prvega odstavka 7. člena Odloka o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija (Uradni list RS, št. 11/96, 87/01) se uporabljajo do uveljavitve odločitve iz 5. člena tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne prvi dan naslednjega meseca po objavi.
Št. 355-011/2007
Šmartno pri Litiji, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost