Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3191.  Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve, stran 8291.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 7. seji dne 14. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve
1. člen
Ta pravilnik določa merila za dodelitev finančnih sredstev, ki jih lahko prejme fizična ali pravna oseba, (lastnik ali najemnik nepremičnine), ki je na stanovanjskem objektu, na gospodarskem poslopju, delavnici, hlevu oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Občine Prebold, utrpela posledice naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Pravilnik velja samo za individualne škode do 10 primerov ob posamezni naravni nesreči iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
2. člen
Oseba iz 1. člena tega pravilnika lahko prejme finančna sredstva na osnovi vloge za dodelitev sredstev. Obravnavajo se samo vloge za nepremičnine, kjer imajo vlagatelji stalno prebivališče oziroma sedež podjetja na območju Občine Prebold. Komisija bo obravnavala vloge, ki so bile vložene na Občino Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold, najkasneje v 30 dneh od nastanka naravne nesreče.
3. člen
Višina finančne pomoči se določi:
+----------------------+----------------+----------------------+
|Ocenjena škoda iz   |  Stanovanjska| Gospodarsko poslopje|
|poročila (EUR)    |   hiša (EUR)| in ostalo iz 1. člena|
|           |        |    teh meril (EUR)|
+----------------------+----------------+----------------------+
|do 850,00       |        0|           0|
+----------------------+----------------+----------------------+
|850,00 do 2.100,00  |     450,00|        320,00|
+----------------------+----------------+----------------------+
|2.100,00 in več    |    1.000,00|        650,00|
+----------------------+----------------+----------------------+
Pravilnik se uporablja samo za dodelitev finančne pomoči (za posamezen primer) do višine, za katero je pooblaščen župan v odloku o proračunu.
V primeru požara je k vlogi potrebno priložiti požarno poročilo o intervenciji. V primeru ostalih naravnih nesreč iz prvega odstavka 1. člena pa poročilo občinske komisije o nastali škodi.
V primeru popolnega uničenja nepremičnin iz 1. člena tega pravilnika oziroma povzročene škode, ki je večja kot 21.000,00 EUR, lahko komisija na podlagi posebne utemeljitve vlagatelja, predlaga županu oziroma občinskemu svetu poseben predlog.
V primeru, ko vlagatelj vloge za finančno pomoč razpolaga s posebno odločbo o socialni ogroženosti, se zgoraj navedena višina finančne pomoči poveča največ za 50%.
4. člen
PREVOZI PITNE VODE:
Občina Prebold subvencionira prevoz pitne vode vsem tistim občanom, ki imajo kot edini vodni vir pitne vode lastne vodnjake, ki se polnijo s kapnico ali iz zadostnih in neoporečnih izvirov, ko jim ti viri v sušnem obdobju presahnejo (v nadaljevanju: upravičenci).
5. člen
Subvencioniranje prevoza pitne vode pripada 31. dan po zadnjem obilnejšem deževju.
6. člen
Občina subvencionira upravičencem del stroškov (50%) dovoza pitne vode v kapnične vodnjake oziroma rezervoarje za zbiranje vode iz neoporečnih izvirkov. Subvencionirajo se stroški prevozov, ki jih opravljajo prostovoljna gasilska društva Občine Prebold, ki imajo vozila usposobljena v ta namen. Subvencije se na osnovi predložene dokumentacije poravnajo prostovoljnim gasilskim društvom (v nadaljevanju: izvajalci prevozov), ki so prevoz opravila.
7. člen
Do povračila stroškov prevozov pitne vode v višini 50% so upravičena le gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Prebold, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje oziroma je izvedba njihovega priključka povezana z večjimi finančnimi sredstvi. Subvencioniranje prevoza pitne vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti. Prav tako do navedenega povračila stroškov za prevoze pitne vode niso upravičena gospodinjstva, ki onemogočajo gradnjo javnega vodovodnega omrežja - ne dovolijo, da trasa predvidenega vodovodnega sistema poteka po njihovem zemljišču.
Izvajalci prevozov lahko pridobijo sredstva subvencij za opravljene prevoze na osnovi naslednje dokumentacije:
1. izpolnjen obrazec z obračunom,
2. kopija delovnega naloga Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., z vpisanim potrdilom o upravičenosti do subvencioniranja prevoza,
3. kopija računa Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., o plačilu količine pitne vode.
Upoštevajo se samo zahtevki za subvencije, ki so bili vloženi najkasneje v 30 dneh od datuma opravljenega prevoza. Starejši zahtevki se ne obravnavajo.
8. člen
Upravičenci morajo vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka in zagotoviti higienično neoporečen in čist vodnjak. Izvajalec prevoza je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu.
9. člen
Ta pravilnik velja z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Prebold, in se uporablja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/57/2007-01
Prebold, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti