Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3187.  Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, stran 8284.

Na podlagi 29. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - v nadaljevanju: »ZGJS«), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, EZ - UPB2 - v nadaljevanju: »Energetski zakon«), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju: »Statut«) ter Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 48/07 - v nadaljevanju: Odlok) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 7. seji dne 20. junija 2007 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt za koncesijo lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in za koncesijo gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: javni službi ali posamezno: javna služba).
Koncesija se do 1. 7. 2007 podeli za opravljanje obeh javnih služb skupaj.
2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so definirani v predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost ter varovanje okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje definicije:
- Javna agencija Republike Slovenije za energijo: Agencija za energijo;
- dobavitelj zemeljskega plina: je izvajalec javne službe dobave tarifnim odjemalcem na podlagi koncesije;
- koncesionar: izvajalec javne službe dobave plina tarifnim odjemalcem in/ali izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja;
- sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja na podlagi koncesije.
II. KONCESIJA ZA DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA
3. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, mora koncesionar izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:
- biti mora lastnik distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
- imeti mora z lastnikom distribucijskega omrežja sklenjeno pogodbo po četrtem odstavku 31. b člena Energetskega zakona ali mora izkazati za verjetno, da bo tako pogodbo z lastnikom omrežja sklenil po podelitvi koncesije;
- izkazati mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje na območju koncesije zgradil.
Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ne opravlja druge dejavnosti razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru, da ima izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.
4. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijsko razmerje za dejavnost sistemskega operaterja nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost sistemskega operaterja je največ 35 let od sklenitve koncesijske pogodbe.
5. člen
(javna pooblastila koncesionarja)
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
- daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,
- določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izdaja sistemska obratovalna navodila,
- izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
- daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravlja izvajalec.
Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski akti in drugi predpisi.
6. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti koncesije za dejavnost sistemskega operaterja, ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo osebo.
7. člen
(razvoj infrastrukture)
Kolikor je koncesionar dolžan graditi novo omrežje s pripadajočimi objekti ali povečati kapaciteto obstoječe infrastrukture, če tako zahtevajo spremembe zakonov in drugih predpisov Evropske skupnosti oziroma Republike Slovenije ali mestne občine po sklenitvi koncesijske pogodbe, se občina in koncesionar o tem dogovorita z aneksom h koncesijski pogodbi.
8. člen
(zavarovanje)
Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se v njej koncesionar zaveže kot dober gospodarstvenik skleniti z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti sistemskega operaterja, ki je predmet te koncesije.
9. člen
(gradnja in vzdrževanje distribucijskega omrežja)
Koncesionar je dolžan graditi in vzdrževati distribucijsko omrežje s katerim izjava javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi v koncesijski pogodbi.
III. KONCESIJA ZA DEJAVNOST DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA TARIFNIM ODJEMALCEM
10. člen
(predmet koncesije za dobavo tarifnim odjemalcem)
Gospodarska javna služba dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem obsega predvsem:
- izključno pravico dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem;
- dolžnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem nepretrgano skozi celo leto;
- zagotavljanje potrebnega obratovalnega tlaka do predajnega mesta, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določajo predpisi.
11. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
12. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijsko razmerje za dejavnost dobave plina tarifnim odjemalcem nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe ter preneha z dnem 1. 7. 2007.
13. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti koncesije za dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo osebo.
IV. SKUPNE DOLOČBE ZA OBE KONCESIJI
14. člen
(predmet koncesije in način izvajanja koncesije)
Javni službi, ki sta predmet koncesije, obsegata dejavnosti in naloge, ki so določene v Energetskem zakonu, Odloku mestne občine in v vsakokratnem predpisu, ki na podlagi zakona določa vsebino javnih služb, ki je predmet te koncesije.
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu, drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja posamezne javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem, in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.
15. člen
(območje izvajanja koncesije)
S podelitvijo koncesije koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota.
16. člen
(način podelitve koncesije)
Obe koncesiji po tem odloku se podelita skupno in sicer po ustreznem postopku, kot ga določajo predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe, koncesije gradenj ali koncesije storitev. V primeru, da se o izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku, odloči Mestna uprava mestne občine Murska Sobota.
17. člen
(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so primeroma:
- odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja;
- postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori koncesionarja v zvezi s koncesijo;
- stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;
- poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.
18. člen
(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov)
Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki ali poslovna tajnost.
19. člen
(nadzor)
Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega nadzora, ima koncedent tudi pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s koncesijsko pogodbo.
Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
20. člen
(spremenjene okoliščine in višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijske dejavnosti tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru višje sile.
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega prava štejejo tudi spremembe pogojev izvajanja koncesijskih dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in drugih predpisov Evropske Skupnosti ali Republike Slovenije, če izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacijskega prava.
21. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe;
- z odvzemom koncesije;
- zaradi stečaja koncesionarja;
- zaradi prenehanja koncesionarja;
- v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če je to objektivno mogoče ali če zakon ne določa drugače, vendar najdlje 1 leto.
22. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
- s potekom časa za katerega je bila sklenjena
- z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe in
- v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava.
23. člen
(odvzem koncesije)
Občina z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame koncesijo, če:
- koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje te javne službe;
- če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov, občine ali Agencije za energijo v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in/ali dobavitelja zemeljskega plina tarifnim odjemalcem iz Energetskega zakona in Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem;
- koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 3. členu tega koncesijskega akta.
24. člen
(odkup objektov in naprav infrastrukture)
S koncesijsko pogodbo se uredi morebitna obveznost ali pravica koncedenta do odkupa dela ali celotne infrastrukture gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in je v lasti koncesionarja, po prenehanju koncesijskega razmerja. Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije. Pogoji odkupa se določijo v koncesijski pogodbi.
25. člen
(obveznost plačila koncesijske dajatve)
Koncesionar je za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja koncedentu dolžan plačevati koncesijsko dajatev v višini, določeni s tem koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo.
Obveznost zaračunavanja in plačevanja koncesijske dajatve nastopi z dnem, ki se določi v koncesijski pogodbi.
Obveznost plačevanja koncesijske dajatve preneha s prenehanjem koncesijskega razmerja.
26. člen
(višina koncesijske dajatve)
Koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v višini, dogovorjeni v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odloči, da se v posameznem obdobju koncesijska dajatev zmanjša ali odpusti, če je to potrebno zaradi obsežnega izvajanja investicij koncesionarja v novo distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Višina koncesijske dajatve se vsako leto uskladi z indeksom cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v preteklem letu.
V skladu s koncesijsko pogodbo lahko koncedent po lastni presoji odpusti del koncesijske dajatve.
27. člen
(način plačevanja)
Koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v dveh obrokih in sicer do 30. 06. tekočega leta in drugega ob zaključnem računu po fakturirani realizaciji.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(dobava plina tarifnim odjemalcem)
Določbe tega odloka ter koncesijska pogodba v delu, ki se nanašata na dobavo plina tarifnim odjemalcem, z dnem 1. 7. 2007 prenehajo veljati skladno z Energetskim zakonom.
29. člen
(obveznosti izvajalcev javnih služb po 1. 7. 2007)
Ko v skladu s predpisi postanejo vsi odjemalci upravičeni odjemalci, je dobavitelj zemeljskega plina na podlagi že sklenjene pogodbe o dobavi dolžan dobavljati zemeljski plin tistim odjemalcem, ki so s 1. 7. 2007 postali upravičeni odjemalci, ki ne bodo sklenili pogodb o dobavi zemeljskega plina z drugimi dobavitelji.
Obveznost iz tretjega odstavka 3. člena tega koncesijskega akta začne za koncesionarja veljati po 1. 7. 2007.
Prepoved iz 6. člena tega odloka ne velja v primeru, ko koncesionar po 1. 7. 2007 prenese koncesijo ali del koncesije na drugo pravno osebo, če jo ustanovi zaradi izpolnjevanja obveznosti iz 31. b. člena Energetskega zakona.
30. člen
(uskladitev koncesijskih pogodb)
Mestna občina Murska Sobota kot koncedent v roku 2 mesecev po objavi tega odloka s koncesionarjem z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi ali z novo koncesijsko pogodbo uskladi obstoječo koncesijsko pogodbo s tem odlokom in predpisi, na podlagi katerih je bil sprejet ta odlok. Z aneksom oziroma novo pogodbo se uredi tudi:
- način prenehanja javne službe dejavnosti dobave plina z dnem 1. 7. 2007;
- morebiten način podaljšanja koncesijske pogodbe.
Uskladitev obstoječih koncesijskih pogodb ne pomeni sklenitve nove koncesijske pogodbe.
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2007-180
Murska Sobota, dne 20. junija 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost