Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3203.  Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2, stran 8320.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 - ZPNačrt), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 - popr.), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - del (Uradni list RS, št. 44/06) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 - popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica - VK 2
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se določi Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju Velika Kostrevnica VK2 in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo plačati sorazmerni del komunalnega prispevka Občini Šmartno pri Litiji ali skleniti z Občino Šmartno pri Litiji pogodbo o opremljanju za izgradnjo komunalne infrastrukture.
(2) Investitor mora infrastrukturo zgraditi, zanjo pridobiti uporabno dovoljenje in jo predati Občini Šmartno pri Litiji.
(3) Osnova za odmerno odločbo je Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju Velika Kostrevnica VK2, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA, Andrej Novak s.p., Paradiž 3, Trebnje, z datumom marec 2007.
(4) Program opremljanja je na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
(5) Podlage in podrobnejša merila za izračun komunalnega prispevka:
- Obračunsko območje 1 je gradbena parcela velikosti 773,00m2 na parcelni številki 1335/8, k.o. Liberga s predvidenim objektom A, neto tlorisne površine 309,20 m2.
- Obračunsko območje 2 je gradbena parcela velikosti 600,00m2 na parcelni številki 1335/9, k.o. Liberga s predvidenim objektom B, neto tlorisne površine 240,00 m2.
- Obračunsko območje 3 je gradbena parcela velikosti 630,00m2 na parcelni številki 1335/10, k.o. Liberga s predvidenim objektom C, neto tlorisne površine 252,00 m2.
- Obračunsko območje 4 je gradbena parcela velikosti 635,00m2 na parcelni številki 1335/11, k.o. Liberga s predvidenim objektom D, neto tlorisne površine 254,00 m2.
- Obračunski stroški investicije za vso komunalno infrastrukturo so prikazani v spodnji razpredelnici:
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje           |      Komunalni|
|                    |      prispevek|
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje 1 (brez DDV)     |     2.631,25 EUR|
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje 2 (brez DDV)     |     2.042,36 EUR|
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje 3 (brez DDV)     |     2.144,48 EUR|
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunsko območje 4 (brez DDV)     |     2.161,50 EUR|
+----------------------------------------+---------------------+
|Skupaj 1+2+3+4 (brez DDV)        |     8.979,59 EUR|
+----------------------------------------+---------------------+
(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka na območju lokacijskega načrta Velika Kostrevnica VK2 je v celoti investitor gradnje objektov na obračunskem območju.
(7) Morebitna lastna vlaganja morajo zavezanci pred končnim obračunom dokazati na Občini Šmartno pri Litiji. Lastna sredstva se odštejejo od skupnega zneska komunalnega prispevka zavezanca.
(8) Izhodiščni stroški se indeksirajo s povprečnim letnim indeksom, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-002/2006
Šmartno pri Litiji, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost