Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3193.  Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja “OLN za poslovno cono Boštanj – TC Mercator”, stran 8293.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 1. izredni seji dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opremljanja “OLN za poslovno cono Boštanj - TC Mercator”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture za območje “OLN za poslovno cono Boštanj - TC Mercator” (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Espri Novo mesto v juniju 2007.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se podrobneje določi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo, določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja ter določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja
- prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture
- prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo
- terminski plan izgradnje
- podlage za odmero komunalnega prispevka
- grafične priloge.
3. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka temelji na Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj - TC Mercator (Uradni list RS, št. 29/07). Obračunsko območje, obravnavano v programu opremljanja, obsega celotno ureditveno območje po navedenem odloku.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Na območju se nahaja javna pot JP872906 Boštanjsko polje-Grajske njive, ki bo rekonstruirana. Skozi območje tudi poteka več tras obstoječega telekomunikacijskega omrežja ter primarno plinovodno omrežje. Obstoječi priključek na vodovod je ob lokalni cesti LC 372341 in poteka od regionalne železniške proge Sevnica-Boštanj-Trebnje po prečni cesti in prečka lokalno cesto.
5. člen
(predvidena komunalna oprema)
V območju je predvidena naslednja komunalna oprema:
- ureditev nove osrednje napajalne ceste
- rekonstrukcija obstoječe javne poti JP872906 Boštanjsko polje-Grajske njive
- ureditev nove interventne poti
- ureditev vodovodnega omrežja
- ureditev kanalizacijskega omrežja
- izgradnja čistilne naprave
- izgradnja nove transformatorske postaje
- ureditev javne razsvetljave
- dograditev telekomunikacijskega omrežja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na obračunsko območje programa opremljanja znašajo po cenah 1. junij 2007 644.309 EUR in obsegajo stroške: projektne in investicijske dokumentacije, programa opremljanja, pripravljalnih del, izgradnje cestne in komunalne infrastrukture ter vodenja in nadzora investicije.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča z novo infrastrukturo znašajo po cenah 1. junij 2007 440.773 EUR in so glede na skupne stroške znižani za stroške izgradnje telekomunikacijskega in elektroenergetskega omrežja.
Stroški za obstoječo komunalno opremo, izven območja urejanja občinskega lokacijskega načrta, na katero se bo po določilih le-tega priključevala komunalna oprema za potrebe novogradnje, se do sprejema odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sevnica, določijo na podlagi Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2007, Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007. Za potrebe območja je bila rekonstruirana tudi lokalna cesta zunaj območja opremljanja, ki je po funkciji delno namenjena obračunskemu območju (tretji zavijalni pas). Revalorizirana vrednost iz programa opremljanja za Obrtno cono Boštanj (Espri d.o.o, november 2003), na dan 1. 6. 2007 znaša 159.322 EUR, kar je skupni strošek za izgradnjo obstoječe komunalne infrastrukture, ker pa ga je že financirala Občina Sevnica ga ne prištevamo med obračunske stroške, kar se šteje kot vložek občine.
Podroben prikaz skupnih in obračunskih stroškov opremljanja je v finančnem delu programa opremljanja.
7. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za celoten obseg predvidenega urejanja na celem obračunskem območju po programu opremljanja za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture zagotavljajo investitorji komunalnega opremljanja zemljišča Mercator d.d. za svoj račun ter v dogovoru z upravljalci infrastrukturnih omrežij.
Finančna sredstva se zagotavljajo v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
8. člen
(terminski plan)
Predvideno je, da bo celotna cestna in komunalna infrastruktura narejena v letu 2007.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
- da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,3: 0,7
- da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
10. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 6. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+--------------------------+------------------+----------------+
|Postavka         |   Cpi (EUR/m2)|  Cti (EUR/m2)|
+--------------------------+------------------+----------------|
|1. Ceste         |       12,81|      45,01|
+--------------------------+------------------+----------------+
|2. Vodovod        |       2,29|      8,04|
+--------------------------+------------------+----------------+
|3. Kanalizacija      |       1,75|      6,13|
+--------------------------+------------------+----------------+
|4. Čistilna naprava    |       2,48|      8,72|
+--------------------------+------------------+----------------+
|5. Javna razsvetljava   |       2,05|      7,19|
+--------------------------+------------------+----------------+
|Skupaj          |       21,38|      75,10|
+--------------------------+------------------+----------------+
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na dan 1. 6. 2007.
12. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da investitorji v določenem roku po programu opremljanja zagotovijo opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorjev, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini. Preostali del finančnih sredstev za ureditev infrastrukture investitorjem pa zagotavlja Občina Sevnica v skladu s terminskim planom izgradnje, kot ga določa program opremljanja.
S pogodbo se občina in investitorji oziroma zavezanci za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bodo investitorji zgradili komunalno infrastrukturo znotraj območja OLN. Na podlagi pogodbe o opremljanju bodo investitorji opremili območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja. V primeru da kateri od investitorjev ne pristopi k pogodbi o opremljanju, se mu odmeri komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorjem pri odmeri komunalnega prispevka upoštevajo kot lastna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Po izgradnji komunalne infrastrukture bodo investitorji le to neodplačno predali upravljalcem komunalne infrastrukture v njihova osnovna sredstva. Izvedba celotnega obsega komunalnega opremljanja v celem območju, ki jo bo podrobneje opredelila projektna dokumentacija, je pogoj za izdajo soglasja za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Nadzor nad kvalitetno in količinsko izvedbo komunalne opreme se imenuje v Pogodbi o opremljanju in je strošek Mercator d.d.
Obveznost potencialnih novih investitorjev v definiranem območju in novih območjih, ki se bodo priključevala na komunalno infrastrukturo, ki je predmet tega odloka je, da povrnejo investitorjem iz prvega in drugega odstavka tega člena ustrezen delež njihovih vlaganj v komunalno infrastrukturo, revaloriziranih z indeksom cen za nizko gradnjo. To isto določilo velja tudi za sedanjega investitorja, ki je dolžan v skladu s 6. členom tega odloka poravnati Občini Sevnica pretekle vložke za komunalno opremo. Potrdilo o plačilu je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Vse te obveznosti se določijo tudi v pogodbi o opremljanju.
S pogodbo o opremljanju se podrobneje določijo tudi medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, prenosom komunalne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev bodo občina in investitorji iz prvega in drugega člena lahko uveljavila svoje pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.
VI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Sevnica.
14. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0077/2007
Sevnica, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost