Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3195.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana, stran 8296.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 ter odločbi in sklep US v Uradnem listu RS, št. 28/06, 66/06 in 112/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 57/94, 14/95, 63/95 - obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05 ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 12/99, 36/99, 59/99, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03, 77/04 in 21/06), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 110/02 in 92/05 ter odločbe US v Uradnih listih RS, št. 50/02, 131/04 ter 33/06), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02, 2/04 ter odločbi US v Uradnih listih RS, št. 66/00 ter 61/02) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. junija 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98 in 102/00 ter Uradne objave Primorske novice z dne 2. 3. 2007) se:
- v prvem odstavku 8. člena črtajo 7., 9., 15. in 16. točka, sedanje 8., 10., 11., 12., 13. in 14. točka pa se ustrezno preštevilčijo in se glasijo:
»1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3. ravnanje s komunalnimi odpadki
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
5. javna snaga in čiščenje javnih površin
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin
7. gasilstvo
8. javna razsvetljava
9. oskrba s plinom, upravljanje in vzdrževanje plinovodnega omrežja
10. vzdrževanje javnih cestna območju mesta Sežana
11. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč
12. upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda.«.
2. člen
Gospodarska javna služba iz 13. točke odloka - sedanje 11. točke Odloka gospodarskih javnih služb (pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč) se na podlagi 35. člena Z.G.J.S. neposredno prenesejo v upravljanje Krajevnim Skupnostim v Občini Sežana in sicer glede na teritorij, ki ga pokriva posamezna K. S. v Občini Sežana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2007-9
Sežana, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost