Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 4. 7. 2007

Kazalo

3192.  Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj, stran 8292.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 7. redni seji Občinski svet Občine Prebold dne 14. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek ter merila in kriteriji za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Prebold za sofinanciranje izvajanja dejavnosti, programov in projektov društev, klubov, združenj, nevladnih, neprofitnih organizacij, oziroma drugih izvajalcev socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih, turističnih dejavnosti ter stanovskih združenj (v nadaljevanju: društvene dejavnosti).
Sofinanciranje izvajanja rednih dejavnosti na področjih kmetijstva, športa in kulture se ureja s posebnim pravilnikom, zato navedene dejavnosti niso predmet tega pravilnika. Prav tako ni predmet tega pravilnika redna dejavnost prostovoljnih gasilskih društev, ki se sofinancira po pogodbi o izvajanju javne lokalne gasilske službe.
2. člen
Upravičenci do proračunskih sredstev po tem pravilniku so vsi izvajalci, organizirani v eni izmed organizacijskih oblik iz 1. člena tega pravilnika, ki
- so registrirani za izvajanje dejavnosti iz 1. člena,
- imajo urejeno evidenco članstva,
- imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
- imajo sedež na območju Občine Prebold oziroma imajo včlanjene tudi člane občane Občine Prebold.
3. člen
Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Višina sofinanciranja s strani Občine Prebold je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in pomembnosti programa oziroma projekta, in lahko znaša največ 60% vrednosti programa. Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
II. POGOJI IN POSTOPKI
4. člen
Izvajalci dejavnosti in programov ter projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Prebold ali da izvajajo programe, namenjene občanom Občine Prebold,
- da so registrirani za izvajanje programov, s katerimi kandidirajo za sofinanciranje,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predlaganih programov,
- da redno izvajajo svojo dejavnost in jo izvajajo kot nepridobitno,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov se izvajalcem le-teh dodelijo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi v javnem glasilu.
6. člen
Javni razpis vsebuje:
- ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
- predmet razpisa,
- pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- okvirno višino razpoložljivih sredstev,
- informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu,
- navedbo pristojnih za dajanje informacij.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi šestčlanska komisija, ki jo imenuje župan izmed članov delovnih teles Občinskega sveta.
8. člen
Komisija na podlagi meril, določenih v tem pravilniku, in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in ga posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa ter da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku dokončno odloča župan.
Financiranje na razpisu izbranih programov se izvede na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Prebold in izvajalcem programov, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.
9. člen
Izjemoma lahko župan iz sredstev rezerve sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Sredstva se izplačajo po izvedeni prireditvi in po prejemu poročila.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
11. člen
Vrednost posameznega programa ali projekta je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število točk in višino proračunskih sredstev.
12. člen
Komisija bo pri vrednotenju dejavnosti in programov ter projektov izvajalcev se upoštevala naslednja merila:
A) Materialni stroški delovanja:
1. predlagatelj programa oziroma projekta ima     20 točk
sedež v Občini Prebold
2. število članov:
- do 10 članov                     5 točk
- do 20 članov                    10 točk
- do 30 članov                    15 točk
- do 40 članov                    20 točk
- do 50 članov                    25 točk
- nad 50 članov                    30 točk
3. število članov s plačano članarino:
- do 50 članov                     5 točk
- od 51 do 100 članov                 10 točk
- nad 100 članov                   15 točk
4. število let obstoja:
- za vsako leto                    2 točki
5. praznovanje okrogle obletnice (10, 20 itd.)    20 točk
6. novoustanovljenemu društvu ali org.        10 točk
B) Izvedba prireditve oziroma projekta:
1. samostojna organizacija prireditve v kraju
- občinskega pomena                  50 točk
- krajevnega pomena                  10 točk
2. nastop:
- krajevni nivo                    7 točk
- občinski nivo                    10 točk
- medobčinski in regionalni nivo           30 točk
- državni nivo                    60 točk
- mednarodni                     100 točk
3. sodelovanje z ostalimi društvi in org. v      5 točk
občini
4. število članov iz Občine Prebold (za org.
izven občine)
- za vsakega člana                   5 točk
5. organizacija predavanj in izpopolnjevanj      20 točk
(na eno)
6. vrsta programa oziroma projekta
- redni program, ki se izvaja preko celega      15 točk
leta (vsaj 7 mesecev)
- program oziroma projekt se izvaja že daljše     10 točk
obdobje (vsaj tretjo leto zapored)
- enkraten projekt                   5 točk
7. ciljne skupine izvedenega programa oziroma
projekta
- izvedba programa oziroma projekta za vse      30 točk
občane (vključuje vse občane)
- izvedba programa oziroma projekta samo za      5 točk
člane (društven interes)
8. ocena kvalitete, izvedljivosti in
pomembnosti programa oziroma projekta
- kvaliteta programa oziroma projekta       do 20 točk
- izvedljivost programa oziroma projekta      do 20 točk
- pomembnost programa oziroma projekta      do 20 točk.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za vrednotenje in sofinanciranje društvene dejavnosti v letu 2007.
Št. 410/51/2007-01
Prebold, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti