Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3094. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008
3095. Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju
3096. Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev

USTAVNO SODIŠČE

3097. Odločba o ugotovitvi, da sta 1. in 3. člen Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi 2. in 4. člena Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij
3098. Odločba o ugotovitvi, da tretji stavek tretjega odstavka 101. člena Zakona o prekrških ni v neskladju z Ustavo
3099. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje
3100. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani ter o vrnitvi zadeve v novo odločanje
3101. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru
3102. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča

OBČINE

Bled

3103. Odlok o predkupni pravici Občine Bled

Bloke

3104. Odlok o spremembi Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bloke

Brežice

3105. Odlok o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Brežice

Celje

3106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb
3107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-kompleks lahke industrije Lava II-Ingrad
3108. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2007–2013
3109. Pravilnik o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje

Črenšovci

3110. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2006

Hajdina

3111. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Hajdina za leto 2007

Hrpelje-Kozina

3112. Odlok o poimenovanju ulice v naselju Hrpelje

Idrija

3113. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona)

Kamnik

3114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
3115. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«
3116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
3117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Albrehta
3118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju
3119. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toma Brejca
3120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stranje
3121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Marije Vere

Koper

3122. Obvezna razlaga drugega stavka 8. člena Odloka o ureditvenem načrtu »Severna obvoznica« v Kopru
3123. Odlok o prenehanju uporabe posameznih prostorskih aktov

Krško

3124. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2007

Kuzma

3125. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kuzma
3126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Kuzma

Medvode

3127. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja MT 9/2-1

Poljčane

3128. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
3129. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Polzela

3130. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela
3131. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

Postojna

3132. Odlok o določitvi imen naselij in ulic na območju Občine Postojna
3133. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna
3134. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim lokacijskim načrtom Kazarje v Postojni
3135. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obvezni splošni in sistematični deratizaciji na območju Občine Postojna

Puconci

3136. Odlok o spremembah Odloka o javnem komunalnem podjetju Püngrad d.o.o.

Ravne na Koroškem

3137. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000 na območju Dobje vasi – dopolnitev 2007

Rogaška Slatina

3138. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za del območja urejanja CZ1 v Rogaški Slatini

Rogatec

3139. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3140. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2007–2013

Slovenske Konjice

3141. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2007

Šentjur

3142. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor

Škofljica

3143. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo v območju urejanja ŠSV 4/4 – 1 Lavrica

Šmartno pri Litiji

3144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007

Tabor

3145. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Pondor – jug

Tišina

3146. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Trebnje

3147. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (uradno prečiščeno besedilo)
3148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje

Zagorje ob Savi

3149. Odlok o razdružitvi in preimenovanju dela naselja Šemnik v naselji Spodnji Šemnik in Strahovlje
3150. Odlok o preimenovanju dela naselja Brezje v naselje Orehovica
3151. Odlok o spremembi Odloka o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
3152. Odlok o spremembah Odloka o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Zagorje ob Savi
3153. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
3154. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Gostišča KUM v Zagorju ob Savi«
3155. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI elektroelement Izlake
3156. Sklep o povišanju cen pogrebnih storitev, najemnin in oskrbnin grobov

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

63. Zakon o ratifikaciji Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-ES in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katera se uporablja Četrti del Pogodbe ES (MNSFP)
64. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove (BMDRS)

Vlada Republike Slovenije

65. Uredba o ratifikaciji Spremenjenega dopolnilnega sporazuma med Mednarodno agencijo za atomsko energijo in Vlado Republike Slovenije o zagotavljanju strokovne pomoči Mednarodne agencije za atomsko energijo Vladi Republike Slovenije
66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o vzajemnem zastopanju s strani diplomatsko-konzularnih predstavništev pri obdelavi vizumov in dovoljenj za prebivanje z Izjavo

Ministrstvo za zunanje zadeve

67. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno politiko Republike Makedonije
68. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Slovenijo in Svetovno turistično organizacijo o organiziranju šestinštiridesetega zasedanja Komisije za Evropo Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (UNWTO) in seminarja »Inovativnost v turizmu: prilagajanje spremembam« na Bledu (Slovenija) od 23. do 25. maja 2007
69. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov s Tajno tehnično prilogo k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (katere varovanje tajnosti je 10. maja 2000 odpravil Severnoatlantski svet) in Zaupno varnostno prilogo k sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe (katere varovanje tajnosti je 6. marca 2000 odpravil Severnoatlantski svet)

Razglasni del

Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij

Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti