Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o vzajemnem zastopanju s strani diplomatsko-konzularnih predstavništev pri obdelavi vizumov in dovoljenj za prebivanje z Izjavo, stran 983.

Na podlagi prve alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo in 20/06 - ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO O VZAJEMNEM ZASTOPANJU S STRANI DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV PRI OBDELAVI VIZUMOV IN DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE Z IZJAVO
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o vzajemnem zastopanju s strani diplomatsko-konzularnih predstavništev pri obdelavi vizumov in dovoljenj za prebivanje z Izjavo, podpisan v Ljubljani, 4. aprila 2007.
2. člen
Besedilo Sporazuma z Izjavo se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF HUNGARY ON THE MUTUAL REPRESENTATION BY THEIR DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS IN PROCESSING VISAS AND RESIDENCE PERMITS
Article 1
(1) The Contracting Parties may represent each other as provided by this Agreement and as specified by implementing agreements according to Article 5 in processing visas and residence permits to the extent of providing information on visa applications and applications for residence permits, arranging appointments, receiving and forwarding applications and supporting documents, recording data - including biometric data - and collecting administrative fees.
(2) Acting under Paragraph (1), the diplomatic and consular missions of the Contracting Parties shall render each other all appropriate assistance. At locations where only one of the Contracting Parties has a mission, that mission shall give assistance to the mission of the other Contracting Party competent for that location.
(3) From the date of application of all parts of the Schengen Acquis to the Contracting Parties, the Contracting Parties represent each other in processing uniform visas in accordance with the provisions of this Agreement.
Article 2
Acting under Article 1, the relevant legal norms of the European Union, including Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as well as those of the representing Party shall be applicable, and the interests of the represented Party shall be taken into account.
Article 3
Acting under Article 1 Paragraph (1), the diplomatic and consular missions of the representing Party may have consultations with the mission competent for that location or the Foreign Ministry of the represented Party.
Article 4
Acting under Article 1, the representing Party shall act as diligently as if processing visas and residence permits on its own behalf. However, there is no liability of one Contracting Party for activities performed on behalf of the other Contracting Party.
Article 5
Implementing agreements between the Foreign Ministries of the Contracting Parties shall designate the diplomatic and consular missions to which this Agreement shall be applied as well as the necessary technical and financial details of the cooperation and rules relating to data protection. The Contracting Parties shall jointly notify the host country concerned.
Article 6
This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the Contracting Parties notified each other through diplomatic channels that their constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled.
Article 7
This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notified each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled.
Article 8
This Agreement is concluded for an unlimited period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.
Article 9
The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels and shall become effective thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties.
Done in Ljubljana on 4 April 2007 in two originals in the English language.
Dimitrij Rupel (s)
For the Republic of Slovenia
 
József Czukor (s)
For the Republic of Hungary
DECLARATION
to the Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Hungary on the mutual representation by their diplomatic and consular missions in processing visas and residence permits
After consultations, representatives of Contracting Parties have agreed to adopt a Declaration to the Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Hungary on the mutual representation by their diplomatic and consular missions in processing visas and residence permits (hereinafter referred to as: »the Agreement«) regarding the meaning and content of Article 1, Paragraph 1 and Article 2 of the Agreement.
The meaning and content of Article 1, Paragraph 1 of the Agreement is interpreted as follows: Premises and technical infrastructure required for the processing of visas D and residence permits are provided by the representing Party, which guarantees the possibility that this infrastructure can be used by a consular officer of the represented Party. A consular officer of the represented Party is solely competent to act in the visa D and residence permit issuing procedures within the competence of a diplomatic and consular mission. The employees of diplomatic and consular missions of the representing Party are not authorised to act in the visa D and residence permit issuing procedures which are regulated by the national legislation of the represented Party.
The meaning and content of Article 2 of the Agreement is interpreted as follows: In accordance with Article 5 of the Agreement, in the implementing agreements between the Foreign Ministries of the Contracting Parties for every defined location where representation will be carried out, the processing of personal data shall be regulated between the personal data base controller and the data processor as set forth in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 and as stipulated in the national legislation of the Contracting Parties.
Done in Ljubljana on April 4, 2007
Dimitrij Rupel (s)
For the Slovenian Party
 
József Czukor (s)
For the Hungarian Party
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO O VZAJEMNEM ZASTOPANJU DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV PRI OBDELAVI VIZUMOV IN DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE
1. člen
(1) Pogodbenici se lahko zastopata, kot je določeno v tem sporazumu in izvedbenih sporazumih v skladu s 5. členom, pri obdelavi vizumov in dovoljenj za prebivanje tako, da zagotavljata informacije o vizumskih vlogah in prošnjah za izdajo dovoljenja za prebivanje, urejata sestanke, sprejemata in prepošiljata vloge in spremno dokumentacijo, zapisujeta podatke - vključno z biometričnimi podatki - in pobirata upravne takse.
(2) Pri ravnanju v skladu s prejšnjim odstavkom si diplomatsko-konzularna predstavništva pogodbenic zagotavljajo vso ustrezno pomoč. Na območjih, na katerih ima predstavništvo samo ena pogodbenica, to predstavništvo zagotavlja pomoč tistemu predstavništvu druge pogodbenice, ki je pristojno za to območje.
(3) Od dneva uporabe vseh delov schengenskega sporazuma za pogodbenici se pogodbenici zastopata pri obdelavi enotnih vizumov v skladu s tem sporazumom.
2. člen
Pri ravnanju po prejšnjem členu se uporabljata ustrezna zakonodaja Evropske unije, vključno z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, in zakonodaja zastopajoče pogodbenice, upoštevajo pa se tudi interesi zastopane pogodbenice.
3. člen
Kadar diplomatsko-konzularna predstavništva zastopajoče pogodbenice ravnajo po prvem odstavku 1. člena, se lahko posvetujejo s predstavništvom, pristojnim za ustrezno območje, ali zunanjim ministrstvom zastopane pogodbenice.
4. člen
Kadar zastopajoča pogodbenica ravna po prvem členu, ukrepa enako prizadevno kot pri obdelavi vizumov in dovoljenj za prebivanje v svojem imenu. Pogodbenica pa ni odgovorna za dejavnosti, ki jih opravi v imenu druge pogodbenice.
5. člen
V izvedbenih sporazumih med zunanjima ministrstvoma pogodbenic morajo biti navedena diplomatsko-konzularna predstavništva, za katera ta sporazum velja, ter potrebne tehnične in finančne podrobnosti sodelovanja in pravila v zvezi z varstvom podatkov. Pogodbenici skupaj obvestita ustrezno državo gostiteljico.
6. člen
Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se pogodbenici po diplomatski poti uradno obvestili, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji, potrebni za začetek veljavnosti sporazuma.
7. člen
Ta sporazum se lahko uporablja začasno, če se pogodbenici po diplomatski poti uradno obvestita, da so izpolnjeni pogoji za začasno uporabo.
8. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Pogodbenici ga lahko kadar koli odpovesta z uradnim obvestilom po diplomatski poti. Ob odpovedi sporazum velja še devetdeset (90) dni po tem, ko druga pogodbenica prejme uradno obvestilo.
9. člen
Pogodbenici lahko uporabo tega sporazuma kadar koli v celoti ali delno začasno prekineta. Začetni in končni datum začasne prekinitve se uradno sporoči po diplomatski poti in začne veljati trideset (30) dni po uradnem obvestilu, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
Sestavljeno v Ljubljani dne 4. aprila 2007 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Dimitrij Rupel l.r.
Za Republiko Slovenijo
 
József Czukor l.r.
Za Republiko Madžarsko
IZJAVA
k Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o vzajemnem zastopanju diplomatsko-konzularnih predstavništev pri obdelavi vizumov in dovoljenj za prebivanje
Predstavniki pogodbenic so se po posvetovanju dogovorili o sprejetju izjave k sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o vzajemnem zastopanju diplomatsko-konzularnih predstavništev pri obdelavi vizumov in dovoljenj za prebivanje (v nadaljevanju sporazum) glede pomena in vsebine prvega odstavka 1. člena in 2. člena tega sporazuma.
Pomen in vsebina prvega odstavka 1. člena tega sporazuma se razlagata tako: zastopanje pri obdelavi vizumov D in dovoljenj za prebivanje vključuje prostore in tehnično infrastrukturo, ki jih zagotovi zastopajoča pogodbenica, kar omogoča konzularnemu uslužbencu zastopane države, da uporablja to infrastrukturo. Konzularni uslužbenec zastopane države je edini pristojen za izvedbo postopkov pri izdaji vizumov D in dovoljenj za prebivanje, ki so v pristojnosti diplomatsko-konzularnega predstavništva. Uslužbenci diplomatsko-konzularnih predstavništev zastopajoče države nimajo pooblastil za izvedbo postopkov pri izdaji vizumov D in dovoljenj za prebivanje, ki so urejeni z notranjo zakonodajo zastopane države.
Pomen in vsebina 2. člena tega sporazuma se razlagata tako: skladno s 5. členom tega sporazuma se z izvedbenimi sporazumi med zunanjima ministrstvoma pogodbenic za vsako konkretno lokacijo, na kateri poteka zastopanje, uredi obdelava osebnih podatkov med upravljavcem zbirke osebnih podatkov in pogodbenim obdelovalcem, kot to določa Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 in kot je določeno z notranjo zakonodajo pogodbenic.
V Ljubljani, 4. aprila 2007
Dimitrij Rupel l.r.
Za Republiko Slovenijo
 
József Czukor l.r.
Za Republiko Madžarsko
3. člen
Za izvajanje Sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-23/2007
Ljubljana, dne 24. maja 2007
EVA 2007-1811-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti