Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3127. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja MT 9/2-1, stran 8028.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS, št. 33/07) ter 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja MT 9/2-1
1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
Za območje urejanja MT 9/2-1 je po Dolgoročnem planu Občine Medvode predvideno urejanje z občinskim lokacijskim načrtom, ki še ni izdelan. S spremembo zakona o prostorskem načrtovanju se po 110. členu ZPNačrt za občinski lokacijski načrt šteje občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Investitor namerava na severnem delu območja urejanja realizirati gradnjo turistično-nastanitvenega programa.
2. člen
Območje izdelave prostorskega načrta
Območje izdelave prostorskega načrta obsega območje urejanja MT 9/2-1, ki obsega naslednja zemljišča parc. št. 1097/1 - del, 1096/7 - del, 1096/1 - del, 1590/3 - del, 1092/1, 1092/9, 1092/8, 1092/7, 1092/6, 1091/1, 1092/5, 1071 - del in 1599 - del, vse k.o. Stanežiče. Približna velikost ureditvenega območja je 1,6 ha.
3. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo v variantah, glede na možnosti priključevanja na javno cestno omrežje. Pri izdelavi strokovnih rešitev se upošteva predviden razvoj kontaktnih območij, predvsem razvoj na območju južno od predvidene zazidave.
4. člen
Predmet in izhodišča
Predmet izdelave prostorskega načrta je realizacija programa turistično nastanitvene dejavnosti v povezavi z obstoječim programom na tem območju (Hotel Medno). Predvidena je izgradnja apartmajev, ki bodo služili za časovno krajši ali daljši najem. Predvidena je še izvedba dela spremljajočih dejavnosti (športna ponudba), večina spremljajočega programa (gostinstvo, rekreacija) je predvidena v okviru projekta širitve turistične ponudbe na sosednjem območju Hotela Medno.
Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa investitorja programa so:
- upoštevanje namenske rabe prostora, določene z dolgoročnim planom Občine Medvode,
- upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
- upoštevanje bodoče prometne ureditve območja in predvidenih navezav območja na javno cestno omrežje,
- upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora.
5. člen
Roki za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejem sklepa in objava sklepa     |junij 2007     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava osnutka             |julij 2007     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vloga za pridobitev mnenja MOPRS glede  |julij 2007     |
|presoje                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vloga za pridobitev smernic nosilcev   |julij 2007     |
|urejanja prostora            |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev mnenja glede presoje in    |avgust 2007     |
|smernic (7 dni + 30 dni)         |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka      |avgust 2007     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev (30 dni, javna     |september 2007   |
|obravnava)                |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Stališča do pripomb, seznanitev     |oktober 2007    |
|lastnikov                |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev mnenj (7dni + 30 dni)     |oktober 2007    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava usklajenega predloga      |november 2007    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejem odloka, objava odloka      |december 2007    |
+-----------------------------------------+--------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
Občina pripravi osnutek OPPN na podlagi stanja in strokovnih rešitev.
Občina pošlje osnutek Ministrstvu za okolje in prostor RS. Ministrstvo v tridesetih dneh občini pisno sporoči, če je v okviru izdelave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Občina pošlje osnutek nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku trideset dni dajo smernice. Če smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da jih nimajo.
Nosilci urejanja prostora:
Upravljavci javne komunalne infrastrukture
- Vodovodno omrežje:
JP Komunala Kranj d.o.o., Ulica Marka Vadnova 1, 4000 Kranj
- Kanalizacijsko omrežje:
JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
- Elektro omrežje:
JP Elektro Gorenjska d.d., Ulica Marka Vadnova 3a, 4000 Kranj
- Telekomunikacijsko omrežje:
Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 6, 1000 Ljubljana
- Plinovodno omrežje:
JP Energetika d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Petrol Plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
- Odvoz odpadkov:
Snaga, Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana.
Področje varovanja in omejitev
- Varstvo okolja:
MOPRS, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
- Varstvo narave:
Zavod RS za varstvo okolja, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana
- Gospodarjenje z vodami:
MOPRS, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
- Zaščita in reševanje:
MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
- Prometne infrastruktura:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
MPRS, DRSC, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- Železniška infrastruktura:
Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor.
Navedeni seznam in roki izdelave veljajo v primeru, da celovita presoja vplivov na okolje ne bo potrebna.
7. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
Pripravljavec izdelave OPPN, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Oddelek za okolje in prostor Občine Medvode.
Pobudnik izdelave je investitor Etaline d.o.o., Dunajska 105, 1000 Ljubljana, ki zagotovi sredstva za izdelavo OPPN.
Izdelovalec OPPN je Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/07
Medvode, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti