Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3140. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2007–2013, stran 8043.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 6. redni seji dne 18. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2007-2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za (mikropodjetja) majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) (v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme) in z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah ter z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277, z dne 21. 10. 2005, str. 1-40).
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja za obdobje 2007-2013 v Občini Rogatec (v nadaljevanju: občine) se zagotavljajo v proračunu občine. Okvirna letna višina sredstev znaša 25.037,556 EUR. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
- »kmetijski proizvodi « pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
- »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
- »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
- »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;
- »srednje velika podjetja« imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;
- »mikro-podjetja«: imajo manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
- »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
- »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999 (v nadaljevanju OMD);
- »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
- »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo smernice Komisija (smernice Komisije 2004/c, 244/c) za podjetja v težavah, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:
+-------------------------------+------------------------------+
|Pravna podlaga         |Ukrep             |
+-------------------------------+------------------------------+
|Uredba Komisije (ES) št.    |1. Naložbe v kmetijska    |
|1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o |gospodarstva za primarno   |
|uporabi členov 87 in 88    |proizvodnjo          |
|Pogodbe pri državni pomoči za |2. Varstvo tradicionalnih   |
|majhna in srednje velika    |krajin in stavb        |
|podjetja, ki se ukvarjajo s  |3. Premestitev kmetijskih   |
|proizvodnjo kmetijskih     |poslopij v javnem interesu  |
|proizvodov)          |4. Pomoč za plačilo      |
|                |zavarovalnih premij      |
|                |5. Pomoč za arondacijo    |
|                |(zaokrožitev zemljišč)    |
|                |6. Zagotavljanje tehnične   |
|                |podpore v kmetijstvu     |
+-------------------------------+------------------------------+
|Uredba Komisije (ES) št.    |7. Naložbe za opravljanje   |
|1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o |dopolnilne dejavnosti na   |
|uporabi členov 87 in 88    |kmetijah           |
|Pogodbe pri pomoči de minimis) |               |
+-------------------------------+------------------------------+
|Ostali ukrepi občine      | 8. Izvajanje lokalne razvojne|
|                |strategije          |
+-------------------------------+------------------------------+
5.a člen
(splošni cilji)
Cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja na območju Občine Rogatec so:
- ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
- povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
- boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
- spodbujanje diverzifikacije.
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
(1) za ukrepe iz 11. do 15. člena:
- kmetijska gospodarstva - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju Občine Rogatec in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz 16. člena:
- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja);
- organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 18. člena:
- nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti; ko so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti);
(4) za ukrep iz 20. člena:
- lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine.
7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
8. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa;
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke:
- osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
- namen zahtevka,
- izjavo o točnosti navedenih podatkov,
- izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
- druge zahtevane priloge.
9. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za posamezen ukrep in namen.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.
III. UKREPI
POMOČI, DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME
11. člen
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Namen ukrepa:
- posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Skupnosti,
- povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja,
- dvig kakovosti v pridelavi,
- povečanje zaposlenosti,
- ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
1.2. Cilji ukrepa:
- zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
- izboljšanje kakovosti,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
- boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
1.3. Predmet pomoči:
- Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
- naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo) za prirejo mleka, mesa in jajc;
- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
- nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe;
- prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči);
- nakup in postavitev rastlinjakov, plastinjakov vključno s pripadajočo opremo;
- nakup in postavitev mrež proti toči.
- Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
- naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
- naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
1.4. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
1.5. Splošni pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge;
- po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali;
- do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah.
1.6. Upravičeni stroški:
- stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi);
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo ...);
- stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov; obnova ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni opravičljiv strošek;
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
- stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči);
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastinjaka s pripadajočo opremo;
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
- stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč);
- stroški izvedbe agromelioracijskih del;
- splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
1.7. Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refinanciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
- samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
- nakup enoletnih rastlin,
- investicije v naložbe trgovine,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic.
1.8. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
- do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;
- če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2006).
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
- Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sem preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
12. člen
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
2.1. Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju - objekte/tradicionalne stavbe ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
2.2. Cilj ukrepa:
- ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
- prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja.
2.3. Predmet podpore:
Predmet podpore je dodelitve državne pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb, ki so zgodovinske znamenitosti, ki so zaščiteni z občinskim odlokom in sicer:
- za naložbe, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
- za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja (kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. ...), če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
2.4. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
2.5. Splošni pogoji upravičenosti:
- objekt mora biti zaščiten z odlokom občine;
- obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje;
- predloženi morajo biti predračuni.
2.6. Upravičeni stroški:
- splošni stroški, povezani s pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,…;
- stroški nakupa materiala in izvedbe del.
2.7. Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroški zavarovanja,
- stroške za refinananciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investcije, ki se izvajajo izven območja občine in
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU
2.8. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
- za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD,
- dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100%za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 3.000 € na kmečko gospodarstvo na leto.
13. člen
3. Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
3.1. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ublažiti posledice, ki nastanejo zaradi premestitve poslopja, odstranitve obstoječih stavb ter poseganje v proces utečene proizvodnje na kmetiji, skrajšati čas za ponovno vzpostavitev in eventualno izboljšanje pogojev.
3.2. Cilj ukrepa:
- upravičencu pomagati za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za normalno poslovanje.
3.3. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij v javnem interesu.
3.4. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
3.5. Pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa (občine).
3.6. Upravičeni stroški:
- razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega poslopja.
- razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
3.7. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 100 dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
- če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% ali 45%,
- če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% ali 45%.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 500 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
14. člen
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
4.1. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali.
4.2. Cilj ukrepa:
- vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter živali.
4.3. Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4.4. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
4.5. Splošni pogoji upravičenosti:
- Izpolnjevati določila nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4.6. Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
- zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
- zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
4.7. Podpore se ne dodelijo:
- za tiste deleže pomoči, kot jih z predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
- kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
- kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
4.8. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 10% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov.
- Razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja živali zaradi bolezni.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 100 € na upravičenca na leto.
15. člen
5. Pomoč za arondacijo - zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
5.1. Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture je namen ukrepa spodbuditi večji interes za zamenjavo kmetijskih zemljišč na območju občine in s tem povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.
5.2. Cilj ukrepa:
- s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
5.3. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč.
5.4. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
5.5. Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, pravnih in upravnih postopkov.
5.6. Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov;
5.7. Podpore se ne dodelijo:
- za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
- za aktivnosti, ki so sofinancirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
5.8. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Največji znesek pomoči znaša 500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
16. člen
6. Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
6.1. Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
6.2. Cilji ukrepa:
- boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja,
- omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni.
6.3. Predmet podpore:
- stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
- stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
6.4. Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci,
Občina Rogatec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
6.5. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točki 1 in 2 prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela, upravičenci pod alinejo tri pa dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
6.6. Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
- najem prostora,
- honorar izvajalcu,
- oglaševanje,
- gradiva za udeležence,
- stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
- honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
- stroški udeležbe,
- potni stroški,
- stroškov publikacij,
- najemnine razstavnih prostorov,
- simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom:
- stroški dela najete delovne sile,
- stroški strojnih storitev.
6.7. Podpore se ne dodelijo:
- za že izvedene aktivnosti,
- za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje
- Za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe.
6.8. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- pomoč lahko krije do 100% stroškov;
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
- najmanjši/največji upravičeni stroški:
- najvišji znesek dodeljene pomoči za aktivnosti iz točke 1 do 2.000 €/ program /leto,
- najvišji znesek dodeljene pomoči za aktivnosti iz točke 2 je do 1.000 €/upravičenca /leto,
- najvišji znesek dodeljene pomoči za aktivnosti iz točke 5, je do 1.000 €/upravičenca /leto.
17. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 11 do 16 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO » de minimis«
(2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006)
18. člen
7. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(Uredba komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
7.1. Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
7.2. Cilji ukrepa:
- povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
7.3. Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
- predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov),
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
- turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost - ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike));
- dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
- zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
- aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
7.4. Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
7.5. Splošni pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
- mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
- fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana;
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
7.6. Upravičeni stroški:
- gradbena in obrtniška dela;
- stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
- stroški promocije;
- stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
- splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.
7.7. Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refinanciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic.
7.8. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov.
- najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
19. člen
Kumulacija
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis).
III. OSTALI UKREPI OBČINE
20. člen
8. Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader) (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
8.1. Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju delovnih mest in kakovosti življenja na podeželja.
8.2. Cilji:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
8.3. Upravičenci:
- lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
8.4. Pogoji upravičenosti:
- lokalna razvojna strategija, potrjena s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
- lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
- predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne razvojne strategije.
8.5. Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine.
- do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
21. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 79/03).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007-2013.
Št. 0070-0006/2007-36
Rogatec, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič
 
po pooblastilu št. 030-0004/2007
z dne 15. novembra 2006
Anton Roškar l.r.
Podžupan

AAA Zlata odličnost