Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3124. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2007, stran 8023.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 21/06 - odločba US RS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP in 14/07 - SSPDPO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo in 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 11. seji dne 28. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2007
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------+-------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       v EUR|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|Konto    |Naziv konta         |      Proračun|
|      |               |        2007|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|1      |2              |         3|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI       |     32.060.823|
|      |(70+71+72+73+74)       |          |
+------------+-----------------------------+-------------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |     23.001.806|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI       |     15.047.537|
|      |(700+703+704+706)      |          |
+------------+-----------------------------+-------------------+
|700     |Davki na dohodek in dobiček |     12.659.671|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|703     |Davki na premoženje     |     2.185.929|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|704     |Domači davki na blago in   |      201.895|
|      |storitve           |          |
+------------+-----------------------------+-------------------+
|706     |Drugi davki         |         42|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI      |     7.954.269|
|      |(710+711+712+713+714)    |          |
+------------+-----------------------------+-------------------+
|710     |Udeležba na dobičku in    |      701.179|
|      |dohodki od premoženja    |          |
+------------+-----------------------------+-------------------+
|711     |Takse in pristojbine     |       50.727|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|712     |Denarne kazni        |       10.549|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|713     |Prihodki od prodaje blaga in |      121.930|
|      |storitev           |          |
+------------+-----------------------------+-------------------+
|714     |Drugi nedavčni prihodki   |     7.069.884|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI     |     3.026.429|
|      |(720+721+722)        |          |
+------------+-----------------------------+-------------------+
|720     |Prihodki od prodaje osnovnih |      670.011|
|      |sredstev           |          |
+------------+-----------------------------+-------------------+
|721     |Prihodki od prodaje zalog  |      404.106|
+------------+-----------------------------+-------------------+
|722     |Prihodki od prodaje zemljišč |     1.952.312|
|      |in nematerialnega premoženja |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE          |       94.654|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov |       94.654|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine     |         0|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI        |     5.937.934|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih   |     4.455.285|
|   |javnofinančnih institucij     |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|741  |Prejeta sredstva iz sredstev    |     1.482.649|
|   |državnega proračuna iz sredstev EU |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |     33.858.200|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI           |     7.853.492|
|   |(400+401+402+404+409)       |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim |     1.417.858|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno |      215.591|
|   |varnost              |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve    |     4.917.189|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|403  |Plačila domačih obresti      |      199.057|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|409  |Sredstva, izločena v rezerve    |     1.103.797|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |     8.616.053|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|410  |Subvencije             |      313.292|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|411  |Transferi posameznikom in     |     4.143.577|
|   |gospodinjstvom           |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam|     1.123.258|
|   |in ustanovam            |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|413  |Drugi domači transferi       |     3.035.926|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino     |         0|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |     15.917.206|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev |     15.917.206|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |     1.471.449|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in |      711.284|
|   |fizičnim osebam, ki niso PU    |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|432  |Investicijski transferi      |      760.165|
|   |proračunskim uporabnikom      |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)|     -1.797.377|
+------------------------------------------+-------------------+
|                     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |          |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         0|
|   |(750+751)             |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil   |         0|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev    |         0|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |          |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |         0|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|440  |Dana posojila           |         0|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev   |         0|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |          |
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |         0|
|   |- V.)               |          |
+------+-----------------------------------+-------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |     1.162.160|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|500  |Domače zadolževanje        |     1.162.160|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |      479.886|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|550  |Odplačila domačega dolga      |      479.886|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|          |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |     -1.115.103|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |      682.274|
+------+-----------------------------------+-------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |     1.797.377|
+------+-----------------------------------+-------------------+
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Krško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1) Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2) prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki,
3) prihodki od taks za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
4) prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Namenska sredstva na postavki 1219 - Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij zaposlenih v OU, ki niso bila porabljena v letu 2007, se prenesejo v leto 2008. Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračun.
4. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji) so:
- služba in oddelki občinske uprave in
- krajevne skupnosti.
5. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
6. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
7. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremenjeni proračun ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, v kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru finančnega načrta posameznega predlagatelja v posebnem delu proračuna.
Oddelek za javne finance in proračun lahko prerazporedi pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se pravice porabe ne smejo prenašati med konti tekoče in investicijske porabe.
Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 20% obsega posamezne proračunske postavke.
O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča odboru za finance in občinsko premoženje, nadzornemu odboru in občinskemu svetu.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20% vrednosti projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in transfere prične postopek za prevzem obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov. V razpisnih pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2007 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
- za leto 2008 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2007;
- za leto 2009 do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2007.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2008 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2007.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami.
10. člen
(proračunski skladi in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je:
1) podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 1,5% od realiziranih prihodkov proračuna.
Na predlog oddelka za javne finance in proračun župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500 €. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 1.100 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar skupno ne več kot 0,2% primerne porabe določene Občini Krško za proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan obvesti Občinski svet.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(zadolževanje in poroštva)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v investicijskem delu bilance prihodkov in odhodkov za projekte opredeljene v načrtu razvojnih programov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v okviru proračuna za leto 2007 lahko zadolži do višine 1.162.160 €, in sicer za: investicijsko vzdrževanje in obnovo OŠ v Občini Krško 398.514 €, izgradnjo in obnovo komunalne infrastrukture Krško polje 346.039 €, za stanovanjsko gradnjo 166.917 € in za Poslovno cono Vrbina 250.690 €.
O najetju posojila odloča župan.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5% sprejetega proračuna.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 87.631 €.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
14. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
15. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna, usklajeni finančni načrt pa najkasneje v 30 dneh po sprejetju proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
16. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim načrtom.
Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
17. člen
(prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnega načrta KS)
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana.
18. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevne skupnosti)
Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost in njegova skupna vrednost presega 8.346 €, je ničen, če nanj pred sklenitvijo ne da soglasja župan.
Iz določila iz prvega odstavka tega člena so izvzeti pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
20. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-108/2006-O802
Krško, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti