Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Kuzma, stran 8028.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 6. redni seji dne 21. junija 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Kuzma
1. člen
V Odloku o podeljevanju priznanj Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 8/00) se 3. člen dopolni s četrto alinejo, ki se glasi:
»- zahvala župana.«.
2. člen
Besedilo 4. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Naziv častni občan in plaketo občine se lahko posamezniku, podjetju, zavodu, društvu, družbi in drugim podeli enkrat. Priznanje občine in zahvala župana za različna dejanja pa se lahko podelita večkrat.«.
3. člen
V 6. členu se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»razen o zahvali župana, o kateri odloči župan«.
4. člen
Besedilo 7. člena se v celoti črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Vsi prejemniki občinskih priznanj se z obrazložitvijo razglasijo na slavnostni seji občinskega sveta in na osrednji prireditvi, priznanja pa podeli župan na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.«.
5. člen
Za 11. členom se doda poglavje:
»V. ZAHVALA ŽUPANA« in 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Zahvala župana se podeli ob pomembnih dosežkih posameznikov, društev ali drugih organizacij, ki s svojim delom prispevajo k ugledu in razvoju Občine Kuzma ter po županovem mnenju zaslužijo javno zahvalo.«.
Ostala poglavja se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
V 12. členu se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »razen za zahvalo župana.«.
V zadnjem stavku se doda besedilo, ki se glasi: »razen za zahvalo župana.«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-3/2007-13
Kuzma, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost