Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3113. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona), stran 8011.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona) (Uradni list RS, št. 26/97, 68/00)
Spreminja se veljavni Odlok o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona) (Uradni list RS, št. 26/97, 68/00) in se hkrati odpravlja Odlok o zazidalnem načrtu RŽS 2 HALDA - skladišče tekočega plina - v Idriji (Uradni list RS, št. 74/94).
1. Ocena stanja, razlogi za pripravo plana in pravna podlaga za pripravo plana
- Pobudnik Sprememb in dopolnitev je podjetje Kolektor Group.
- Občina Idrija je prejela pobudo dne 14. 11. 2006.
- Glavna dejavnost družbe Kolektor, ki samo na lokaciji v Idriji zaposluje več kot 1300 ljudi, je proizvodnja komutatorjev za elektromotorje. Pobudnik želi na območju obstoječe industrijske cone graditi industrijski objekt - orodjarno. Namenska raba zemljišč se ne bo spreminjala.
- Načrtovalec akta je bil izbran s strani pobudnika.
- Občina Idrija je pripravila osnutek programa priprave in organizirala dne 11. 12. 2006 prvo prostorsko konferenco.
- Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) sta bili posredovani v presojo dve varianti Sprememb in dopolnitev, in sicer:
• Prva varianta predvideva gradnjo orodjarne, ekološko sanacijo območja in ukinitev skladišča za tekoči plin. MOP je z odločbo št. 35409-337/2006 z dne 10. 1. 2007 odločilo, da celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) ni potrebna.
• Druga varianta vključuje vsebine iz prve variante z dodatnim povečanjem obstoječega programa oplaščanja ploščic. Načrtovan je obseg povečanja na prostornino delovnih kadi 21,3 m3 in poraba materiala za površinski nanos do 25 t letno. Občina je dne 6. 6. 2007 prejela odločbo št. 35409-87/2007 z dne 31. 5. 2007, da tudi za drugo varianto CPVO ni potrebna.
- Pobudnik se je odločil za nadaljevanje postopka po drugi varianti.
- V skladu z 99. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) z dne 13. 4. 2007, se postopki za sprejem Sprememb in dopolnitev nadaljujejo po določilih tega zakona.
2. Predmet in programska izhodišča
- Izgradnja industrijskega objekta orodjarne, ki bo omogočil posodabljanje in uvajanje novih tehnologij ter širitev proizvodnje za potrebe podjetja Kolektor Group: izdelava posebnega orodja, izdelava strojev in povečanje obstoječega programa oplaščanja ploščic, ki je sestavni del tehnologije proizvodnje komutatorjev. Oplaščanje ploščic je tehnološki proces, ki vsebuje tudi kemijsko in elektrokemijsko obdelavo.
- Ekološka sanacija območja. Lokacija območja je na žgalniških ostankih topilnice RŽS v zapiranju in na ruševinah starih rudniških stavb s tega območja.
- Ukinitev skladišča za tekoči plin (UNP) in opredelitev o tem, ali sploh oziroma v kakšni obliki se dejavnost ohrani.
3. Značilnosti območja, podatki o varovanju in omejitvah
- Znotraj območja ZN RŽS 2 Halda se nahaja kulturni tehniški spomenik, ki je zaščiten na občinskem nivoju z »Odlokom o razglasitvi območja topilnice RŽS v Idriji za kulturni spomenik« (Uradni list RS, št. 26/97) in na državni ravni z »Odlokom o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena« (Uradni list RS, št. 66-3538/2001, 55/02). Pri pripravi Sprememb in dopolnitev se bodo upoštevale smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
- Preko zaščitenega območja topilnice poteka kategorizirana občinska cesta (mestna ulica), ki se uporablja za dostop do stanovanjskih in proizvodnih objektov ter do osrednje čistilne naprave mesta Idrija.
- Območje ZN RŽS 2 Halda - plin se nahaja znotraj območja oziroma je obkroženo z območjem ZN RŽS 2 Halda. Parcele, ki jih sedaj ureja ZN RŽS 2 Halda - plin, se bodo priključile v območje urejanja ZN RŽS 2 Halda, in z dnem sprejetja Odloka o Spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu RŽS 2 Halda v Idriji (industrijska cona) bo Odlok o zazidalnem načrtu RŽS2 HALDA - skladišče tekočega plina - v Idriji prenehal veljati. Dejavnost skladišča za tekoči plin (UNP) se s tem v pretežni meri ukinja.
- Območje sega v brežine reke Idrijce, ki sodi v območje Natura 2000.
4. Ureditveno območje obsega naslednje parcele vse iz k.o. mesto Idrija (evidenca GURS - zemljiški kataster iz novembra 2006):
- Znotraj ZN RŽS 2 Halda: 50-del, 2603/14, 494/4, 498/1, 57/2, 61/2, 2603/16, 494/1, 496/4, 497/1, 499/1, 499/3, 499/2, 498/2, 498/3, 500/1, 500/2, 500/3, 501/2, 501/3, 496/5, 501/1, 501/1, 502/2, 481/1, 488/1, 482, 493, 492, 480/1, 480/2, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 483/2, 487/1, 516, 485, 486, 477, 476.
- Znotraj ZN RŽS 2 Halda - plin: 2603/15, 494/3, 498/4, 497/2, 497/3.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
- V postopku priprave akta se uporabijo vsi dokumenti, ki so bili pripravljeni za namen:
• ZN RŽS 2 Halda tekstualni in grafični del vključno s spremembami in dopolnitvami,
• ZN RŽS 2 Halda - plin tekstualni in grafični del.
- Nove strokovne podlage se bodo izdelale, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev urejanja prostora, ali bo to potrebno zaradi nadaljevanja postopka priprave Sprememb in dopolnitev.
- Strokovne rešitve se bodo pripravile v skladu s 56. členom ZPNačrt in v skladu z veljavnimi podzakonskimi predpisi.
- Za pridobivanje smernic in mnenj bo Občina Idrija pooblastila načrtovalca akta.
6. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
- Občina Idrija, služba za gospodarske javne službe,
- Komunala Idrija,
- Elektro Primorska, PE Tolmin,
- Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
- Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
- MOP, Agencija RS za okolje,
- Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana,
- RŽS Idrija v zapiranju,
- Soške elektrarne,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
Akt se bo na predlog pobudnika sprejemal v skladu s 83. členom Statuta Občine Idrija po skrajšanem postopku. V tem primeru občinski svet na isti seji opravi obe obravnavi odloka.
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|FAZA           |Nosilec     |Rok       |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Sklep o začetku priprave |Občina, župan  |Junij 2007    |
|akta           |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Objava sklepa v uradnem  |Občina      |Junij 2007    |
|glasilu in svetovnem   |         |         |
|spletu, MOP        |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Priprava osnutka akta   |Načrtovalec   |20 dni      |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Poziv nosilcem urejanja  |Načrtovalec   |2. julij 2007  |
|prostora za pridobitev  |         |(Rok 30 dni)   |
|smernic          |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Pridobitev obvestila MOP |Občina      |samo obvestilo  |
|za varstvo okolja o    |         |odločba     |
|izvedbi celovite presoje |         |pridobljena   |
|vplivov na okolje     |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Analiza smernic, izdelava |Načrtovalec   |September 2007  |
|strokovnih podlag in   |         |         |
|dopolnitev osnutka akta  |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Izdelava okoljskega    |         |ni potrebno   |
|poročila na osnutek OPPN |         |         |
|- na podlagi obvestila  |         |         |
|MOP o izvedbi CPVO    |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Poziv MOP, pristojno za  |         |ni potrebno   |
|ni potrebno varstvo    |         |         |
|okolja za presojo     |         |         |
|kakovosti in skladnosti  |         |         |
|okoljskega poročila in  |         |         |
|dopolnjenega osnutka OPPN |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Javno naznanilo o javni  |Občina      |7 dni pred    |
|razgrnitvi in javni    |         |pričetkom javne |
|obravnavi dopolnjenega  |         |razgrnitve /   |
|osnutka akta; objava v  |         |         |
|svetovnem spletu in na  |         |         |
|krajevno običajen način  |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in    |Občina      |30 dni / 1-31.  |
|obravnava dopolnjenega  |načrtovalec,   |oktober     |
|predloga akta z      |         |         |
|evidentiranjem vseh    |         |         |
|pisnih pripomb      |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Priprava stališča do   |načrtovalec,   |7 dni po     |
|pripomb in predlogov iz  |Občina, župan  |zaključku javne |
|javne razgrnitve in javne |         |razgrnitve    |
|obravnave         |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Objava stališč do pripomb |Občina      |November 2007  |
|na krajevno običajen   |         |         |
|način, pisna seznanitev  |         |         |
|lastnikov parcel na    |         |         |
|območju akta       |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Oblikovanje dopolnjenega |Načrtovalec   |10 dni po    |
|predloga aka na podlagi  |         |potrditvi stališč|
|stališč do pripomb ter  |         |         |
|predlogov javnosti    |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj od    |Občina,     |30 dni      |
|nosilcev urejanja     |načrtovalec   |         |
|prostora na dopolnjen   |         |         |
|predlog akta in      |         |         |
|opredelitev pristojnih  |         |         |
|ministrstev o       |         |         |
|sprejemljivosti akta, v  |         |         |
|kolikor je potrebna    |         |         |
|celovita presoja vplivov |         |         |
|na okolje         |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Priprava usklajenega   |Načrtovalec   |December 2007  |
|predloga akta       |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Obravnava in sprejem   |Občinski svet  |Januar 2008   |
|odloka na občinskem svetu |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Objava odloka v Uradnem  |Občina      |Januar 2008   |
|listu           |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
8. Obveznosti financiranja priprave akta
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag, geodetskega načrta ter izdelave akta.
9. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0018/2007
Idrija, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost