Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3141. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2007, stran 8050.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega akta
Sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od 1986-2000 /dopolnjen 1993, 1994 in 1998/ in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnjen 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/04; v nadaljevanju: PSPA Občine Slovenske Konjice 2004), ki se jim na osnovi 96. člena ZPNačrt-a podaljšuje veljavnost ter omogoča njihovo spreminjanje, so bile sprejete v letu 2004.
V času od sprejema PSPA Občine Slovenske Konjice 2004 so se pojavile spremenjene razmere glede potencialnih investitorjev predvsem na območju naselja Štajerska vas, kjer želijo investitorji čim prej realizirati svoje investicijske programe. Zaradi tega je Občina Slovenske Konjice pristopila k postopku priprave Sprememb in dopolnitev PSPA Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007.
S tem sklepom se, ob upoštevanju 46. in 96. člena ZPNačrt-a določa:
- ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta;
- območje prostorskega načrta;
- način pridobitve strokovnih rešitev;
- nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
- roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz.
2. Območje prostorskega načrta
Območje Sprememb in dopolnitev PSPA Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007 sestavljajo deli naselja Štajerska vas, ki jih predstavljajo naslednje parcele v katastrski Občini Loče:
751/1, 751/2, 752/1, 752/2, 753/1, 753/2, 755/1, 755/2, 754, 758;
781/3, 781/4;
*205, *232, 783/1, 783/2, 790/1-del, 790/3, 790/4-del, 790/5-del, 790/6-del, 790/7-del, 790/8-del, 709/9-del, 790/10, 790/11, 790/12, 790/13, 790/14, 791;
779/4;
810/1.
V primeru, da se med izdelavo prostorskega akta ugotovi, da je za kvalitetnejšo rešitev potrebno vključiti v območje več parcel, se lahko območje obravnave razširi.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo Sprememb in dopolnitev PSPA Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007 se kot strokovne rešitve uporabijo že izdelane strokovne podlage (Strokovne podlage za naselje Štajerska vas za pripravo strategije prostorskega razvoja Občine Slovenske Konjice, ki jih je izdelalo podjetje URBANA d.o.o. Velenje pod št. proj. 596/05), ki jih je predložil investitor.
Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave Sprememb in dopolnitev PSPA Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
Geodetske podlage (M 1:50000 in M 1:25000 ter M 1:5000) za potrebe izdelave Sprememb in dopolnitev PSPA Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007 zagotovi pripravljavec in jih posreduje izdelovalcu.
4. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
4.1 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Pripravljavec Sprememb in dopolnitev PSPA Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007 pošlje skladno z 47. členom ZPNačrt-a osnutek prostorskega akta Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki pridobi smernice od nosilcev urejanja prostora.
Nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, določi dokončno MOP. Pripravljavec Sprememb in dopolnitev PSPA Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007 predlaga naslednje nosilce urejanja:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Ljubljana (razvoj poselitve);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Ljubljana (varstvo okolja, ravnanje z odpadki, ohranjanje narave);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Drave, Maribor (vode);
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Ljubljana (raba in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč);
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ljubljana (gozdarstvo);
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje (gozdarstvo lokalnega pomena);
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
9. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Ljubljana (prostorski razvoj ter režimi urejanja območij in infrastrukture za potrebe obrambe);
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Ljubljana (področja energetske infrastrukture);
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Ljubljana (področje letalstva);
4.2 DRUGI UDELEŽENCI
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Sprememb in dopolnitev PSPA Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007, so naslednji:
12. Občina Slovenske Konjice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture občinskega pomena /zdravstvo, šolstvo, šport, socialno varstvo, javna uprava, ipd./, turizma, kmetijstva, prometa /lokalnih cest/ in druge infrastrukture občinskega pomena);
13. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice (komunalna infrastruktura - vodovod, kanalizacija, ogrevanje, odstranjevanje odpadkov);
14. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod PE Celje (telekomunikacije in zveze)
15. Elektro Maribor d.d.(prenos in distribucija električne energije);
5. Roki za pripravo prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
Priprava Sprememb in dopolnitev PSPA Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2007 (PA) bo potekala po naslednjem terminskem planu:
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|    |aktivnost      |nosilec    |roki       |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|1.   |sprejem sklepa o   |Občina (župan)|sredina junija  |
|    |začetku postopka   |       |2007       |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|2.   |izdelava osnutka PA |izdelovalec  |julij 2007    |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|3.   |predložitev osnutka |Občina    |začetek avgusta |
|    |PA na MOP      |       |2007       |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|4.   |pridobivanje smernic |MOP      |avgust -     |
|    |nosilcev       |       |september 2007  |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|5.   |pridobivanje smernic |Občina    |avgust -     |
|    |drugih udeležencev  |       |september 2007  |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|6.   |izdelava dopolnjenega|izdelovalec  |oktober 2007   |
|    |osnutka PA      |       |         |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|7.   |sklep o javni    |       |         |
|    |razgrnitvi      |Občina    |konec oktobra  |
|    |dopolnjenega osnutka |       |2007       |
|    |PA in objava v    |       |         |
|    |uradnem glasilu   |       |         |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|8.   |javna razgrnitev (30 |Občina in   |november 2007  |
|    |dni)         |izdelovalec  |         |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|9.   |javna obravnava   |Občina in   |v času javne   |
|    |           |izdelovalec  |razgrnitve    |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|10.  |analiza pripomb in  |izdelovalec  |začetek decembra |
|    |mnenj po zaključku  |       |2007       |
|    |razgrnitve      |       |         |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|11.  |stališča do pripomb |Občina    |sredina decembra |
|    |           |       |2007       |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|12.  |izdelava predloga PA |izdelovalec  |začetek januarja |
|    |           |       |2008       |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|13.  |predložitev predloga |Občina    |sredina januarja |
|    |PA na MOP      |       |2008       |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|14.  |pridobivanje mnenj  |MOP      |do konca     |
|    |nosilcev       |       |februarja 2008  |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|15.  |pridobivanje mnenj  |Občina    |do konca     |
|    |drugih udeležencev  |       |februarja 2008  |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|16.  |izdaja sklepa o   |MOP      |začetek marca  |
|    |potrditvi PA     |       |2008       |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|17.  |prva obravnava    |Občina    |marec 2008    |
|    |predloga PA na OS  |(Občinski   |         |
|    |           |svet)     |         |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|18.  |druga obravnava in  |Občina    |april 2008    |
|    |sprejem predloga PA |(Občinski   |         |
|    |na OS        |svet)     |         |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
|19.  |objava odloka o PA v |Občina    |začetek maja   |
|    |uradnem glasilu   |       |2008       |
+-------+---------------------+--------------+-----------------+
Št. 3500-0005/2007
Slovenske Konjice, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorišek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti