Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3153. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi, stran 8071.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (UPB1) (Uradni list RS, št. 51/06), 39. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (UPB1) (Uradni list RS, št. 55/03), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (UPB) (Uradni list RS, št. 109/05, 31/07) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (UVZ, št. 13/03, Uradni list RS, št. 62/04, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 5. seji dne 18. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa področje uporabe, vrsta in oblike finančnih pomoči, upravičence do pomoči, način in pogoji dodeljevanja sredstev za razvoj podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi. Finančne pomoči se lahko dodeljujejo kot državna pomoč ali nedržavna pomoč.
2. člen
(oblika pomoči)
Za dodeljevanje finančnih pomoči, ki se štejejo kot državna pomoč, se upoštevajo pravila, ki izhajajo iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3) - Uredba za skupinske izjeme in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L št. 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5-10) ter priloga I k Uredbi Komisije št. 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami).
Za finančne pomoči, ki se štejejo kot nedržavna pomoč, se upošteva splošno veljavna in področna zakonodaja.
3. člen
(definicija pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe ES;
- »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
- »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
- »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
- »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
- »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
- »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
- »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.
4. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za državne in nedržavne pomoči za razvoj podeželja in kmetijstva (v nadaljevanju: sredstva) se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Zagorje ob Savi in iz drugih virov.
5. člen
(način dodeljevanja sredstev)
Državne pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
Sredstva se dodeljujejo po programu, ki ga s sprejemom proračuna na predlog pristojnega odbora sprejme občinski svet za tekoče leto. V programu se določijo vrste ukrepov oziroma nameni, prioritete za pridobitev sredstev in višina za posamezne ukrepe oziroma namene.
Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, del sredstev pa se lahko nameni za razvojne naloge s področja kmetijstva in razvoja podeželja (projekti, programi, svetovanja, delovanje LAS, ipd. - posredne finančne pomoči, ki niso državne pomoči) v obliki plačila storitev.
6. člen
Sredstva, ki se štejejo kot državna pomoč, se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Zagorje ob Savi in še niso izvedeni.
II. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
7. člen
Pristojni odbor za kmetijstvo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi na predlog strokovnih služb sprejme merila za dodeljevanje sredstev tekočega leta in pogoje javnega razpisa. Javni razpis se izvede v roku 30 dni po sprejemu na odboru. Zahtevke z dokumentacijo sprejema pristojni oddelek Občine Zagorje ob Savi.
8. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev na osnovi ustrezne dokumentacije, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji, in pod pogoji, določenimi s tem Pravilnikom in z javnimi razpisi Občine Zagorje ob Savi, ki morajo vsebovati:
- namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
- višina razpisanih sredstev za posamezne namene iz tega pravilnika,
- pogoje za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k prijavi,
- upravičence, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
- rok in navedba mesta za vložitev prošenj.
9. člen
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: Komisija), ki je sestavljena iz treh članov.
10. člen
Komisija izvede javni razpis, katerega objavi župan v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasne prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan Občine Zagorje ob Savi v okviru proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika. Z izdano odločbo in pogodbo se opredeli namen in višina sredstev, opravičljivi stroški, pogoji plačila, medsebojne obveznosti med Občino Zagorje ob Savi in prejemnikom sredstev ter možnost preverjanja namenske porabe sredstev.
11. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do državnih pomoči na podlagi določb tega pravilnika so:
- kmetijska gospodarstva, fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Zagorje ob Savi in imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem območju ter imajo kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu (v nadaljevanju: KMG),
- člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
- pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva ali razvoja podeželja;
- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije ali izven regije.
12. člen
Upravičenci iz 11. člena tega Pravilnika lahko pridobijo sredstva za namene, ki so navedeni v tem Pravilniku le pod pogojem, da podajo izjavo, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
III. VRSTE POMOČI (ukrepi)
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
13. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Uredba za skupinske izjeme)
I. Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi ES in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material. Pomoč ne sme biti dodeljena za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
 
II. Upravičenci:
Pravne in fizične osebe, ki imajo KMG in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča v uporabi (najmanj 3 ha), ki ležijo na območju Občine Zagorje ob Savi. Pri naložbah v rastlinjake, plastenjake in sadovnjake (upravičeni le trajni nasadi) imajo lahko upravičenci v lasti ali zakupu najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč na območju Občine Zagorje ob Savi.
 
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. Upravičenec ne more uveljavljati upravičenih stroškov naložbe, če nima predhodno pridobljena ustrezna dovoljenja, mnenja ali soglasja kolikor je to potrebno;
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- KMG mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali;
- pomoč se lahko dodeli le KMG, ki niso podjetja v težavah.
 
IV. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
- do 40% upravičenih stroškov za ostala območja.
- največji znesek dodeljene pomoči:
- do 5.000 EUR na KMG na leto. Pomoč se lahko dodeli tudi v primeru, da se upravičencu omogoči, da doseže nove uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
- do 400.000 EUR na KMG v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je mikropodjetje na območju z omejenimi dejavniki.
 
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
A: Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje (upoštevajo se pogoji glede na vrsto ukrepa):
- pridobljeno ustrezno in veljavno dovoljenje za izvedbo investicije (kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja);
- izdelan načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje. Najmanjša zmogljivost hleva mora biti 3 GVŽ - upošteva se tudi kombinirana reja živali;
- izdelan načrt ureditve kozolca s popisom del, opreme. Upravičenec mora imeti najmanj 3 GVŽ - upošteva se tudi kombinirana reja živali;
- pri postavitvi novega ali razširitvi obstoječega rastlinjaka oziroma plastenjaka merijo površine minimalno 200 m2. Rastlinjak ali plastenjak mora biti montažno demontažnega tipa;
- izdelan načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, s popisom del in materiala. V tem primeru mora upravičenec imeti ali na novo posaditi trajni nasad minimalne površine 0,3 ha in izvedbeni načrt;
- za razširitev obstoječih trajnih sadnih nasadov meri nasad minimalne površine 0,3 ha;
- za postavitev novega trajnega nasada meri nasad minimalne površine 0,3 ha;
- za razširitev obstoječih nasadov špargljev meri nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha;
- za postavitev novega nasada špargljev je potrebno imeti minimalne površine 0,1 ha.
 
B: Upravičeni stroški:
- stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječih na zakonodaji Skupnosti;
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme v objektih (za krmljenje, molžo in izločke …);
- nakup materiala, nove opreme in stroški izgradnje ali adaptacije pomožnih živinorejskih objektov, kot so seniki, silosi ipd. (adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče sofinancirati. V primeru novogradnje hleva je možno sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč);
- prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov (ne velja za: prestrukturiranje vinogradov, zasaditev letnih rastlin);
- stroški nakupa in montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka s pripadajočo novo opremo ali samo nova oprema za rastlinjak oziroma plastenjak;
- stroški nakupa in montaže novih mrež proti toči;
- stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi).
 
C: Neupravičeni stroški:
- nakup proizvodnih pravic, živali ali letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- tekoči stroški proizvodnje;
- preproste naložbe za nadomestitev.
 
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
A: Specifični pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše;
- izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in travniških poti in poti v trajnih nasadih). Pri agromelioracijah se ne upoštevajo drenažna dela in material za drenažo, oprema za namakanje in namakalna dela;
- ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča, kolikor je to potrebno (glede na obseg in vrsto investicije).
 
B: Upravičeni stroški:
- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
- stroški strojnih storitev za odstranjevanja skal, planiranje zemljišča;
- stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje poljskih in travniških poti in poti v trajnih nasadih;
- stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi).
14. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (Uredba za skupinske izjeme)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti, ki so zaščitene z občinskim odlokom ali so vpisane v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture oziroma je v postopku vpisa v naveden register, in sicer:
- za naložbe, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
- za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja (mlini, žage, ipd.), če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
 
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so KMG.
 
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- tradicionalna stavba (objekt) leži na območju Občine Zagorje ob Savi;
- objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture oziroma je v postopku vpisa v naveden register ali pa je zaščiten z občinskim odlokom;
- v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškoknjižni izpisek, katastrski načrt).
 
IV. Upravičeni stroški
- stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovna postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program;
- stroški za nabavo novega materiala za obnovo;
- stroški za izvajanje del.
Ne upoštevajo se stroški lastnega dela. Za naložbe v povečanje proizvodnih zmogljivosti se uporabljajo določila za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.
 
V. Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:
- Do 50% upravičenih stroškov, pri naložbah za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja (kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, ipd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije;
- Do 100% upravičenih stroškov za naložbe za ohranjanje neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
- najvišji znesek dodeljene pomoči:
- Do 3.000 EUR na KMG na leto.
15. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč (Uredba za skupinske izjeme)
I. Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč, na območju Občine Zagorje ob Savi.
 
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za zaokrožitev zemljišč so KMG.
 
III. Splošni pogoji upravičenosti
Krijejo se upravičeni stroški, nastali v tekočem letu, vendar ne pred odobritvijo sredstev.
 
IV. Upravičeni stroški
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
 
V. Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov;
- največji znesek dodeljene pomoči:
- do 1.000 EUR na KMG na leto.
16. člen
Zagotavljanje tehnične podpore (Uredba za skupinske izjeme)
I. Predmet podpore
Med tehnične podpore se štejejo:
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin oziroma gospodinjstva.
 
II. Upravičenci
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
2. pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
Občina Zagorje ob Savi z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
 
III. Splošni pogoji upravičenosti
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske institucije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
 
IV. Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in njihovih družinskih članov (stalno bivališče na naslovu nosilca KMG) se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov izobraževanja in usposabljanja.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se pomoč dodeli za stroške udeležbe, stroške izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja ali znamke ne imenujejo porekla znamke, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006.
5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
V. Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov;
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
17. člen
Kumulacija (Uredba za skupinske izjeme)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 13 do 16 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo za skupinske izjeme, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe (ES) ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo za skupinske izjeme.
Pomoč izvzeta z Uredbo za skupinske izjeme se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi za skupinske izjeme in v tem pravilniku.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO (de minimis) (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
18. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov:
- predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, ipd.);
- predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi I;
- turizem na kmetiji;
- dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji.
 
II. Upravičenci:
Nosilci KMG in člani kmečkega gospodinjstva na KMG (imajo stalno prebivališče na KMG), ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na KMG ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Zagorje ob Savi.
 
III. Splošni pogoji upravičenosti
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
- dopolnilna dejavnost mora biti registrirana oziroma se mora registrirati v letu prijave (če je v postopku registracije) in opravljati na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
 
IV. Upravičeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme, promocija,
- splošni stroški (upravni in pravni stroški, stroški pridobitve dovoljenj, ipd.).
 
V. Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči
- do 50% upravičenih stroškov.
- največji znesek dodeljene pomoči
- do 5.000 EUR na KMG na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto, v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
19. člen
Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
I. Predmet podpore
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov:
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
 
II. Upravičenci:
Nosilci KMG in njihovi člani gospodinjstva (stalno prebivališče na KMG), ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na KMG, ki ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Zagorje ob Savi.
 
III. Splošni pogoji upravičenosti
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
- dejavnost se mora opravljati na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
 
IV. Upravičeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
- nakup nove opreme,
- ostali splošni stroški (upravni in pravni stroški, stroški ustreznih dovoljenj).
 
V. Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči
- do 50% upravičenih stroškov
- največji znesek dodeljene pomoči
- do 5.000 EUR na KMG na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto zneska, v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
20. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
I. Predmet podpore
Med tehnične podpore se štejejo: izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin oziroma gospodinjstva.
Tehnična pomoč je namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov.
 
II. Upravičenci
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane;
2. pravne in fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in razvoja podeželja;
Občina Zagorje ob Savi z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
 
III. Splošni pogoji upravičenosti
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske institucije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
 
IV. Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in njihovih družinskih članov (stalno bivališče na naslovu nosilca KMG) se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov izobraževanja in usposabljanja.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se pomoč dodeli za stroške udeležbe, stroške izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja ali znamke ne imenujejo porekla znamke, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006.
5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
 
V. Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 100% upravičenih stroškov;
- pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju.
IV. IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE
21. člen
Delovanje lokalnih akcijskih skupin
I. Predmet podpore
Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov:
- za ustanovitev in delovanje lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi.
 
II. Upravičenci:
- LAS, ki delujejo oziroma bodo delovale (so v postopku registracije) tudi na območju Občine Zagorje ob Savi.
 
III. Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
- pogodba o sofinanciranju delovanja LAS, izvajanja projektov ali programov, sklenjena med občino in nosilcem LAS.
 
IV. Upravičeni stroški:
- stroški registracije LAS;
- materialni in kadrovski stroški za delovanje LAS;
- stroški priprave, izdelave projektov oziroma razvojnih programov;
- stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega pomena.
 
V. Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči
- do 100% upravičenih stroškov.
V. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
22. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja organ, pristojen za kmetijstvo Občine Zagorje ob Savi ali od njega pooblaščena druga institucija ter organ, pristojen za proračun in finance Občine Zagorje ob Savi.
23. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
- da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma je prekoračil dovoljeno vsoto izplačil nepovratnih sredstev,
- da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo ali objekt, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 5 let,
- druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
24. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve nepovratnih sredstev v skladu z določili tega Pravilnika navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do nepovratnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih nepovratnih sredstev.
VI. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 14 dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 52/04, 139/04).
Št. 007-5/2007
Zagorje ob Savi, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti