Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3105. Odlok o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Brežice, stran 7996.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 11. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Brežice
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice določa:
1. opredelitev pojma turističnega vodnika turističnega območja Občine Brežice,
2. strokovna usposobljenost turističnega vodnika turističnega območja Občine Brežice,
3. vodenje registra turističnih vodnikov turističnega območja Občine Brežice,
4. opredelitev programov turističnega vodenja,
5. izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj,
6. nadzor nad izvajanjem.
II. OPREDELITEV POJMA TURISTIČNEGA VODNIKA TURISTIČNEGA OBMOČJA OBČINE BREŽICE
2. člen
Turistični vodnik turističnega območja Občine Brežice (v nadaljevanju: lokalni turistični vodnik) po tem odloku je fizična oseba, ki vodi domače in tuje obiskovalce po turističnem območju Občine Brežice in jim strokovno pojasnjuje naravne in kulturne zanimivosti, zgodovino, etnološke in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti.
Za lokalne turistične vodnike po tem odloku se ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah ter šolah, delavci v turistično informacijskih centrih, lokalnih turističnih organizacijah, delavci Zavoda za gozdove Republike Slovenije, delavci Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in jamski vodniki, ki strokovna vodenja opravljajo v okviru svoje redne zaposlitve, ter kolesarski in planinski vodniki.
III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodnika je strokovno vodenje obiskovalcev po vnaprej določenem programu.
Dejavnost lokalnega turističnega vodnika lahko opravljajo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo oziroma so vključene v izobraževalni proces za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in znanje enega tujega jezika ter opravijo preizkus strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika.
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov mora kandidat izkazati:
- da ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo, kar izkazuje s potrdilom o zaključenem srednješolskem izobraževanju ali da je vključen v izobraževalni proces za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, kar izkazuje s potrdilom o vpisu v srednješolski izobraževalni proces in znanje najmanj enega tujega jezika držav članic EU, kar izkazuje s potrdilom ustanove, ki poučuje jezike,
- da ima posebno strokovno izobrazbo, pridobljeno na tečaju strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodnika (v nadaljevanju: tečaj za lokalne turistične vodnike), kar dokazuje z uspešno opravljenim strokovnim izpitom.
4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje turističnega vodenja na turističnem območju Občine Brežice organizira pooblaščen izvajalec, ki ga izbere in potrdi Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (v nadaljevanju: v ZPT Brežice) v soglasju z županom Občine Brežice. Organizator in izvajalec tečaja se izbere na podlagi razpisa. Izvajalec razpiše termine za izvedbo tečaja.
5. člen
Tečaj za lokalne turistične vodnike se deli na teoretični in praktični del.
I. Teoretični del obsega naslednje vsebine:
1. osnove turizma in turističnega vodenja,
2. osnove turizma in turističnega poslovanja,
3. turistična zakonodaja,
4. bonton in kodeks vodnikov,
5. javno nastopanje in retorika,
6. psihologija za vodnike,
7. vrste, načini in tehnike vodenja,
8. obvladovanje problematičnih situacij.
9. znanje iz prve pomoči.
II. Strokovne vsebine:
1. zgodovina lokalnega okolja,
2. turistična geografija in orientacijsko poznavanje Občine Brežice,
3. turistična podoba Občine Brežice,
4. kulturnozgodovinske, etnološke in arheološke značilnosti Občine Brežice,
5. tehniška in naravna dediščina Občine Brežice
III. Izdelava seminarske naloge.
IV. Praktični del obsega:
1. praktično vodenje po Občini Brežice.
6. člen
Udeleženci tečaja za lokalne turistične vodnike morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju za lokalne turistične vodnike opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, ki imajo najmanj visoko izobrazbo naravoslovne, družboslovne ali turistične smeri, od katerih mora biti en član strokovnjak iz poznavanja domače lokalne zgodovine, naravoslovne, tehniške in etnološke dediščine. Strokovno komisijo imenuje Občina Brežice. Metodologijo in elemente za ocenjevanje praktičnega dela določi strokovna komisija.
Kriterij uspešnosti opravljanja izpita je 75% uspešnosti pri teoretičnem delu. Pogoj za pristop k praktičnem deli izpita je opravljen teoretični del izpita.
7. člen
Kandidatu, ki uspešno opravi teoretični in praktični del preizkusa strokovne usposobljenosti, strokovna komisija izda potrdilo o opravljenem tečaju za lokalne turistične vodnike. S tem kandidat pridobi naziv turistični vodnik turističnega območja Občine Brežice.
Kandidat, ki preverjanja strokovne usposobljenosti ni opravil uspešno, se lahko na preizkus preverjanja strokovne usposobljenosti ponovno prijavi po 30 dneh po preteku neuspelega preizkusa preverjanja strokovne usposobljenosti.
IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
8. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o opravljenem tečaju za lokalne turistične vodnike, se morajo pred začetkom izvajanja dejavnosti lokalnega turističnega vodnika vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Brežice. Z vpisom v register turistični vodniki dobijo licenco za opravljanje dela lokalnega turističnega vodnika turističnega območja Občine Brežice.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
- zaporedno evidenčno številko,
- datum vpisa,
- ime in priimek vodnika,
- stalno prebivališče,
- telefonsko številko, e-pošto,
- podatke o znanju tujega jezika,
- matična in davčna številka,
- podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
9. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodnika lahko opravljajo lokalni turistični vodniki, ki imajo veljavno licenco.
Pri opravljanju turističnega vodenja morajo lokalni turistični vodniki obvezno nositi veljavno izkaznico, katere vsebino in obliko določi ZPT Brežice, na vidnem mestu. Delo lokalnega turističnega vodnika lahko opravlja tudi oseba, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije.
Lokalni turistični vodniki, ki so že pred sprejetjem tega odloka opravljali dejavnost lokalnega turističnega vodnika in ne izpolnjujejo pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, pod pogojem, da v roku pol leta od sprejema tega odloka opravijo tečaj za lokalne turistične vodnike, kot to določa 5. člen tega odloka.
Osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodnika, so dolžne v roku enega leta od uveljavitve tega odloka posredovati Občini Brežice vse podatke iz 8. člena tega odloka za vpis v register lokalnih turističnih vodnikov.
V. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
10. člen
S tem odlokom Občina Brežice opredeljuje naslednje programe turističnega vodenja:
- programi vodenja z ogledom in predstavitvijo cele Občine Brežice,
- programi vodenja z ogledi in predstavitvijo določenih skupin zanimivosti,
- programi vodenja z ogledom in predstavitvijo posameznih zanimivosti,
- programi vodenja šolskih skupin,
- programi vodenja za kolesarjenje,
- programi vodenja za pohodništvo,
- programi vodenja ob etnoloških in drugih prireditvah,
- kombinirani programi vodenja.
11. člen
Programe turističnega vodenja pripravi ZPT Brežice v sodelovanju z:
- Posavskim muzejem Brežice,
- turističnimi in drugimi društvi v Občini Brežice,
- ponudniki nastanitvenih kapacitet in hrane
- in drugimi zainteresiranimi pravnimi in fizičnimi osebami z območja Občine Brežice.
Podatke zbira, ureja in posreduje ZPT Brežice.
VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
12. člen
Turistična vodenja se izvajajo v sklopu naročenih vodenj. Naročila za turistična vodenja sprejemajo (v nadaljevanju: prejemniki naročil):
- Turistično informacijski center,
- lokalni turistični vodniki.
Ob sprejemu naročila mora prejemnik naročila nemudoma preveriti možnost izvedbe naročenega programa turističnega vodenja.
V primeru, da je prejemnik naročila lokalni turistični vodnik, mora nemudoma obvestiti ZPT Brežice o prevzemu naročila.
13. člen
Turistično informacijski center na podlagi prijav lokalnih turističnih vodnikov vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih in izpeljanih programih ter pošlje Občini Brežice poročilo o opravljenih turističnih vodenjih in izpeljanih programih do 31. januarja za preteklo leto.
Evidenca o opravljenih turističnih vodenjih in izpeljanih programih vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek turističnega vodnika,
- naročnik vodenja,
- vsebina izpeljanega programa,
- število obiskovalcev na posameznem vodenju,
- država iz katere prihajajo obiskovalci,
- utemeljene pripombe obiskovalcev.
VII. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojni občinski organ nadzora.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2007
Brežice, dne 11. junija 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost