Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3129. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 8030.

Na podlagi 57. in 4. točke 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt) in 31. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je župan dne 18. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, so v izvedenih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica, spremembe 2000, 2003, ter v ustanovitvi Občine Poljčane v letu 2006, katere izvirna pristojnost je urejanja prostora na svojem teritoriju.
Zaradi določenih novih stavbnih zemljišč v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine na območju centralnih naselij Poljčane in Zg. Poljčane, glede na pobude občanov in pravnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe individualna gradnje, proizvodnje, servisnih in poslovnih dejavnosti, rekreacije, infrastrukture, ter zaradi ostalih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in teritorialne spremembe in pristojnosti urejanja prostora, je potrebno spremeniti in dopolniti tudi veljavne začasne prostorske ureditvene pogoje za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02 - nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP-a).
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev so v uskladitvi s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov in v vsebinski preveritvi nekaterih določil PUP-a. Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in uskladitve PUP, je v postopku priprave odloka smiselno preveriti tudi nekatera vsebinska določila PUP-a, za katere bo praksa in izkušnje pokazale, da se pri uporabi pojavljajo nejasnosti in dvomi o ustreznosti, npr. določila o velikosti gradbene parcele, in drugo. Zaradi navedenega je potrebno, da se odlok pripravi v obliki, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja.
2. člen
Izdelava potrebne prostorske dokumentacije in strokovnih rešitev
Za ustrezno ureditev pravne podlage za poseganje v prostor je potrebno spremeniti tekstualni in grafični del odloka. Ker gre za uskladitev meja ureditvenih območij s prostorskim planom občine, variantne rešitve niso predvidene. Načrtovalec sprememb in dopolnitev odloka izdela variantne rešitve in potrebne strokovne podlage, kolikor se potreba pokaže kasneje v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka, če takšna potreba izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka in njegovih posameznih faz
+----------------------------------+---------------------------+
|izdelava osnutka sprememb in   |30 dni           |
|dopolnitev odloka         |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|pridobivanje smernic za      |30 dni           |
|načrtovanje in obvestilo o CPVO  |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|izdelava strokovnih podlag,    |v času pridobivanja smernic|
|okoljskega poročila        |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|izdelava dopolnjenega odloka   |15 dni           |
+----------------------------------+---------------------------+
|posredovanje dopolnjenega odloka |15 dni           |
|in okoljskega poročila      |              |
|ministrstvu v pregled       |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|javna razgrnitev dopolnjenega   |prične 7 dni po objavi   |
|odloka in okoljskega poročila   |javne razgrnitve in traja |
|                 |30 dni           |
+----------------------------------+---------------------------+
|javna obravnava, obravnava na   |v času javne razgrnitve  |
|občinskem svetu          |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|predaja pripomb in predlogov   |7 dni po zaključeni javni |
|načrtovalcu            |razgrnitvi         |
+----------------------------------+---------------------------+
|opredelitev načrtovalca do    |7 dni od predaje pripomb  |
|pripomb in predlogov       |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|stališča do pripomb in predlogov |7 dni od opredelitve    |
|                 |načrtovalca        |
+----------------------------------+---------------------------+
|izdelava predloga odloka     |15 dni           |
+----------------------------------+---------------------------+
|pridobitev mnenj na predlog    |30 dni           |
|odloka in potrdilo o       |              |
|sprejemljivosti vplivov odloka-  |              |
|PUP na okolje           |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|sprejem usklajenega predloga   |na seji občinskega sveta po|
|odloka-PUP            |pridobitvi mnenj      |
+----------------------------------+---------------------------+
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61,1000 Ljubljana
- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
- Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
- OKP Rogaška Slatina, Celjska c. 12, 3250 Rogaška Slatina
- Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., Pohorski bataljon 12, Slovenska Bistrica
- Občina Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane
- Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
- Drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka izkazalo, da so tangirani.
5. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev odloka
Izdelava sprememb in dopolnitev odloka se financira iz proračuna Občine Poljčane.
6. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Poljčane.
Št. 369/2007_ZUP
Poljčane, dne 18. junija 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti