Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3155. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI elektroelement Izlake, stran 8078.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Obstoječi Zazidalni načrt za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake, odlok št. 352-1/98, je bil sprejet 30. 9. 1999 in objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 10/99.
Območje zazidalnega načrta obsega industrijski kompleks ETI Izlake na Obreziji, južno od republiške ceste R II. 415, ob sotočju potokov Medija in Orehovica ter severno od pobočja vzpetine Kamnik.
V prostorskih sestavin Občine Zagorje ob Savi je območje zazidalnega načrta predvideno za potrebe razvoja industrije. Namenjeno je proizvodnim dejavnostim ter njim spremljajočim in dopolnilnim dejavnostim.
Velikost območja zazidalnega načrta je cca 8 ha.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je pobuda družbe ETI d.d. Izlake, Obrezija 5, Izlake o izdelavi sprememb, saj rast in razvoj družbe ter nenehno prilagajanje tržnim razmeram narekujejo nova vlaganja, ki pa jih veljavni zazidalni načrt ne opredeljuje.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je umestitev naslednjih objektov v obstoječi industrijski kompleks s pripadajočimi infrastrukturnimi in prometnimi ureditvami:
- sušilno razpršilni stolp D 400 tlorisnih dim. 19.00 x 6.70 m, višine 19.00 m
- nadstrešnica za kontejnerje tehnične keramike tlorisnih dim. 12.00 x 5.00 m, višine 5.00 m
- nadstrešnica opreme tlorisnih dim. 21.00 x 4.00 m, višine 7.00 m
- skladiščno distribucijski center tlorisnih dim. 28.00 x 80.00 m, višine 25.00 m
Velikost območja zazidalnega načrta se ne spreminja in je cca 8 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
- analizo ustvarjenih razmer: namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, motnje v okolju (opredelitev obstoječega stanja);
- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
- idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti, ipd.);
- idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
- morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta morajo biti izdelane v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
- Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu in obvestilo MOP
- Priprava osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta - 30 dni
- Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje - 30 dni
- Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta - 30 dni
- Izdelava okoljskega poročila na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta - na podlagi obvestila MOP o izvedbi CPVO kolikor bo potreba - 30 dni
- Poziv MOP, službe za varstvo okolja, za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta kolikor bo potreba
- Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta - 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
- Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
- Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z evidentiranjem vseh pisnih pripomb - 30 dni
- Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave - 15 dni
- Prva obravnava na OS
- Pisno posredovanje stališč do pripomb
- Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi stališč do pripomb - 15 dni
- Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in opredelitev MOP o sprejemljivosti, kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje - 30 dni
- Pridobitev potrdila ministrstva, pristojno za okolje o sprejemljivosti
- Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
- Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
- Objava odloka v Uradnem listu
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora; ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pa mnenje, so:
- Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje
- Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, Trbovlje
- Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
- Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana
- Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana
- EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
- MOP, Služba za varstvo okolja, Dunajska cesta 48, Ljubljana
- MOP, Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za območje srednje Save, Einspielerjeva 6, 1109 Ljubljana
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Kerstnikova 3, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in strokovnih podlag krije investitor družbe ETI d.d. Izlake, Obrezija 5, Izlake.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/98
Zagorje, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost