Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stranje, stran 8017.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US), 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 129/06) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 7. seji dne 20. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stranje
1. člen
Spremeni se 12. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje (Uradni list RS, št. 69/96, 19/99) tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
M/80.102 Osnovnošolsko izobraževanje
M/80.4 Izobraževanje odraslih
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
M/80.103 Osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje
M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
H/55.120 Storitve menz
H/55.520 Priprava in dostava hrane
I/60.230 Prevozi
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630 Prodaja izdelkov učencev
G/52.740 Vzdrževanje in druge tehnične storitve
K/70.200 Dajanje nepremičnin v najem
K/74.12 Računovodske in knjigovodske dejavnosti
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.400 Oglaševanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.340 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.720 Organizacija rekreacije in aktivnega življenja.«.
2. člen
V 17. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- trije predstavniki delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.«.
3. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
- mnenje učiteljskega zbora,
- mnenje lokalne skupnosti in
- mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če lokalna skupnost in drugi organi ne izdajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Svet zaprosi za izbranega kandidata za mnenje ministra. Če minister v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, ne da mnenja, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje Ministrstvu za šolstvo. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.«.
4. člen
V 28. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ko ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«.
5. člen
V 38. členu se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
- je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/07-4/2
Kamnik, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti