Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3142. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor, stran 8051.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) sta Občinski svet Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na 26. redni seji dne 18. maja 2006 in Tina Sirše, dipl. inž. zootehnike, Šmarška 27, 3320 Velenje (v nadaljevanju: ustanovitelja) sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem ustanovitvenim aktom ustanovitelja ustanavljata zavod Inštitut za okolje in prostor ter opredeljujeta njegov namen, ustanovitveno premoženje, ime in sedež, osnovno organizacijo ter druge okoliščine, potrebne za delovanje zavoda.
II. NAMEN USTANOVITVE
2. člen
Dejavnost zavoda je usmerjena k uresničevanju naslednjih ciljev:
- raziskave in razvoj ekoloških programov in projektov,
- razvoj kadrov in človeških virov,
- opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva,
- razvoj turističnih programov,
- ustvarjanje razvojnih prednosti,
- koordinacija razvojnih programov,
- celostni razvoj podeželja in prestrukturiranja kmetijstva,
- prenos doseženega znanja, izkušenj in tehnologij v prakso,
- izvajanje in razvoj založništva.
Cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zavod je neprofitna organizacija.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Inštitut za okolje in prostor
Skrajšano ime je: IOP
Angleško ime: Institute of Environment and Spatial Planning
Sedež zavoda je: Ipavčeva 18, 3000 Celje
Zavod lahko ustanavlja notranje organizacijske enote na ozemlju Republike Slovenije ali v tujini.
Organizacijske enote niso samostojne pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer opravlja zavod.
Organizacijske enote se vpišejo v sodni register.
Organizacijske enote se opredelijo v statutu zavoda v skladu s tem aktom in z zakonom.
Znak in grafična oblika imena ter oblika pečata se določijo s statutom zavoda.
IV. PRAVNA OSEBNOST IN ZASTOPANJE
4. člen
Zavod je pravna oseba.
5. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda.
Med začasno odsotnostjo direktorja zavoda, ga po predhodnem pooblastilu nadomešča predsednik sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja zavoda.
Za zavod podpisuje direktor zavoda in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V. DEJAVNOST
6. člen
V skladu z namenom ustanovitve dejavnost zavoda obsega izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, različne oblike dodiplomskega, podiplomskega, dodatnega in dopolnilnega izobraževanja ter izobraževanja na posebnih strokovnih področjih ter izvedenske (ekspertne) dejavnosti.
7. člen
Dejavnosti zavoda so razvrščene v naslednje šifre standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02):
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.220 Drugo tiskarstvo
22.230 Knjigoveštvo
22.240 Priprava za tisk
22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom,
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje video zapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.600 Druge računalniške dejavnosti
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti
75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
80.422 Drugo izobraževanje
90.010 Ravnanje z odplakami
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.031 Čiščenje okolja
90.032 Druge dejavnosti javne higiene
91.120 Dejavnost strokovnih združenj
91.330 Dejavnost drugih organizacij
92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
99.000 Eksteritorialne organizacije in združenja.
8. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
Spremembo dejavnosti, imena ali sedeža zavoda lahko zavod opravi le s soglasjem ustanoviteljev.
Zavod lahko ustanovi drug zavod ali podjetje samo s soglasjem ustanoviteljev.
VI. ORGANI ZAVODA
9. člen
Zavod ima naslednje organe:
- svet zavoda,
- znanstveni svet,
- direktor zavoda.
1. Svet zavoda
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo predstavnika ustanoviteljev, predstavnik delavcev zavoda in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Svet zavoda šteje 5 članov:
- 2 predstavnika ustanoviteljev,
- 1 predstavnik delavcev zavoda in
- 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Število članov sveta zavoda se lahko razširi na podlagi soglasja ustanoviteljev.
Predstavnika ustanoviteljev imenujeta ustanovitelja, predstavnika delavcev zavoda in uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje direktor.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Seje sveta zavoda sklicuje predsednik. Pobudo za sklic sveta lahko poda katerikoli član sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
Prvo sejo sveta zavoda skliče v. d. direktorja in vodi sejo do izvolitve predsednika in namestnika predsednika izmed članov sveta.
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene s tem aktom in s statutom zavoda.
Svet zavoda:
- sprejema statut in druge splošne akte ter zaključni račun zavoda,
- sprejema program dela in razvoja zavoda,
- sprejemna letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta pogodba ali drug splošni akt zavoda,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
- predlaga ustanoviteljem spremembe ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- imenuje predstavnike zavoda v druga združenja,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda.
2. Znanstveni svet
11. člen
Zavod ima znanstveni svet kot strokovni organ.
Znanstveni svet odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih z zakonom in s statutom zavoda. Znanstveni svet sestavljajo doktorji znanosti zavoda in doktorji znanosti zunanjih inštitucij. Znanstveni svet podaja mnenja in predloge k letnemu delovnemu načrtu, daje predloge in mnenja k nabavi večje opreme in imenuje raziskovalce v znanstvene nazive.
Znanstveni svet ima 3 člane. Člane imenuje svet zavoda izmed priznanih strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda in zunanjih inštitucij na predlog ustanoviteljev, direktorja ali članov sveta zavoda.
Mandat članov znanstvenega sveta je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
3. Direktor
12. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor, ki vodi in organizira delo zavoda. Direktorja imenuje svet zavoda brez javnega razpisa po predhodno pridobljenem soglasju ustanoviteljev.
Mandatna doba direktorja zavoda je štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo. Direktor vodi in organizira delo zavoda in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor zavoda ima odgovornosti in pooblastila, določena z zakonom in statutom zavoda.
Direktor je tudi strokovni vodja zavoda. Direktor vodi zavod in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje: doktorat znanosti, najmanj 10 let delovne dobe, 5 let vodstvenih izkušenj in aktivno znanje angleškega jezika.
Direktorja imenujeta in razrešujeta ustanovitelja soglasno.
Direktor opravlja svojo funkcijo profesionalno.
13. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat ali ni pridobljeno soglasje ustanoviteljev, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda izmed strokovnih sodelavcev zavoda, vendar največ za eno leto.
Če v šestdesetih dneh po prenehanju mandata direktorja svet zavoda ne imenuje direktorja niti vršilca dolžnosti, imenujeta vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh ustanovitelja.
14. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu s tem aktom in z zakonom.
Morebitni drugi organi ali službe zavoda se podrobneje določijo v statutu zavoda.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
15. člen
Ustanovitelja zagotovita sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.
Sredstva za ustanovitev zavoda in začetek njegovega dela znašajo 160.000 SIT. Od tega zagotovi:
Občina Šentjur 20.000 SIT in
Tina Sirše 140.000 SIT.
16. člen
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema.
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo s plačili za opravljanje svojih storitev na trgu, z opravljanjem registrirane gospodarske dejavnosti, šolninami, z delom na projektih in iz javnih virov. Zavod lahko pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti tudi iz donacij, dediščin, daril, subvencij, sponzorstev, drugih virov in iz sredstev ustanoviteljev.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
18. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti in za druge z zakonom določene namene. Presežek prihodkov nad odhodki zavoda se uporablja izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti, s katerimi se ukvarja zavod.
O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet zavoda v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda ter v soglasju z ustanoviteljema.
19. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije zavod s svojimi sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga ali iz drugih virov navedenih v 17. členu tega akta.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu. Pravne posle v zvezi z razpolaganjem z nepremičnim premoženjem lahko zavod opravlja samo s predhodnim soglasjem ustanoviteljev.
21. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti zavoda ustanovitelja ne odgovarjata.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJI
22. člen
Ustanovitelja sta dolžna zavodu nuditi strokovno pomoč na področjih, ki jih pokriva, ter sodelovati pri projektih zavoda v skladu z načrtom dela, ki ga sprejme Svet zavoda.
Ustanovitelja imata po pravilih, določenih s splošnimi akti zavoda, prednost pri izvajanju projektov zavoda na področjih, ki jih pokriva.
Zavod je dolžan ustanoviteljema nuditi strokovne nasvete in storitve v skladu z načrtom dela, ki ga sprejme svet zavoda.
23. člen
Ustanovitelja lahko svoj delež v zavodu ali del deleža v zavodu odsvojita drugi osebi (osebam), ki niso ustanovitelji, le s soglasjem soustanovitelja.
24. člen
Če vstopijo v zavod novi ustanovitelji, je za odločitev o njihovem sprejemu potreben sklep ustanoviteljev. V sklepu o vstopu novih ustanoviteljev se opredeli število deležev, ki se vplačujejo in njihovo višino ter določi možnost, ali lahko posamezen delež prevzame eden ali več novih ustanoviteljev.
25. člen
Z izstopom ali izključitvijo ustanovitelja prenehajo vse njegove pravice in obveznosti.
XI. DRUGI SPLOŠNI AKTI ZAVODA
26. člen
Zavod ima statut, ki ureja oziroma natančneje določa:
- organizacijo zavoda,
- organe zavoda in njihove pristojnosti,
- način odločanja v organih zavoda,
- druga vprašanja, pomembna za poslovanje zavoda.
Statut zavoda sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljev. Določbe statuta morajo biti v skladu z določbami tega akta.
27. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih lahko sprejme direktor.
XII. STATUSNE SPREMEMBE
28. člen
O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odločata ustanovitelja. Predlog lahko poda vsak ustanovitelj ali direktor zavoda.
XIII. PRENEHANJE ZAVODA
29. člen
Zavod preneha:
- če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
- če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
- če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
- če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
- če se organizira kot podjetje,
- v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.
Zavod lahko preneha tudi na podlagi stečaja.
XIV. REŠEVANJE SPOROV
30. člen
Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s tem aktom je pristojno sodišče v Celju.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev in ali druge spremembe zavoda, ki se vpisujejo v sodni register, so stroški zavoda.
32. člen
Za ustanovitvene in druge naloge ustanovitelji imenuje v. d. direktorja do imenovanja direktorja.
33. člen
Ustanovitelja po sprejetju ustanovitvenega akta imenujeta vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi vsa dejanja potrebna za začetek delovanja zavoda in za njegov vpis v sodni register. V. d. direktorja se imenuje za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta.
34. člen
Ta akt je sestavljen v štirih vsebinsko enakih izvodih, ki vsi veljajo kot original in od katerih vsak ustanovitelj prejme en izvod, preostala dva pa sta namenjena potrebam registracije zavoda in arhiva.
Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Za objavo poskrbi v. d. direktorja po sprejemu odloka s strani občinskega sveta in podpisa zastopnikov ustanoviteljev.
Št. 007-3/2006(232)
Šentjur, dne 18. maja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
Celje, dne 18. maja 2006
Tina Sirše l.r.
IOP Celje

AAA Zlata odličnost