Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3133. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna, stran 8034.

Na podlagi 9. člena Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo ZMed-UPB1) petega odstavka 13. člena in 16. čelna Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 7. seji dne 12. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Postojna (v nadaljevanju: glasilo), kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime glasila je “Postojna 1909”.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Postojna. Sedež izdajatelja glasila je: Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno.
Glasilo lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Postojna brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Postojna.
5. člen
Naslov uredništva glasila je Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
6. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
- ime in sedež izdajatelja glasila,
- kraj in datum izdaje ter številka glasila,
- ime in sedež tiskarne ter naklada,
- ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
- podatki o vpisu v razvid medijev.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo obvešča o delu organov Občine Postojna, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Postojna, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu ter poroča o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
8. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor.
Uredniški odbor
9. člen
Uredniški odbor šteje sedem članov. Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan lahko predlaga razrešitev posameznega člana uredniškega odbora, če s svojim delom ne deluje v skladu z programsko zasnovo in uredniško politiko glasila. O tem odloča občinski svet.
10. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila, katero potrdi občinski svet.
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni. Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.
11. člen
Naloge uredniškega odbora so: oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev občinskemu svetu.
Odgovorni urednik
12. člen
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana.
Župan lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika, če z delom ne deluje v skladu z programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
13. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba zaposlena v občinski upravi ali zunanji izvajalec, ki delo opravlja pogodbeno na podlagi javnega razpisa.
14. člen
Naloge odgovornega urednika so:
- vodi uredniški odbor,
- odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
- zagotavlja redno izhajanje glasila,
- naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
- angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila
- priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila,
- skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
15. člen
Na osnovi tega odloka občinski svet sprejeme pravilnik, ki bo podrobneje urejal način plačila glavnega in odgovornega urednika, njegovega namestnika, lektorja, članov uredniškega odbora in zunanjih sodelavcev.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
16. člen
Občina Postojna zagotavlja gmotne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
17. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
- obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
- brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
- brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
18. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi odgovorni urednik, nikakor pa ne na naslovni strani glasila. Cene oglaševanja določi uredniški odbor na predlog odgovornega urednika.
19. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
VI. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
21. člen
Uredniški odbor in odgovorni urednik morata biti imenovana najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2007
Postojna, dne 12. junija 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti