Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3094. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008, stran 7977.

Na podlagi 5. in 7. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa:
- programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008,
- upravičence, upravičljive stroške, pogoje, kriterije, postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov in namenov,
- višino sredstev za izvajanje programov iz prve alinee za leto 2007 ter za leto 2008.
II. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE IN KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA - NACIONALNI DEL
1. Ukrepi
2. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike se sredstva za programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, namenijo za naslednja ukrepa:
- sanacija nedokončanih komasacij;
- podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju.
2. Ukrep: Sanacija nedokončanih komasacij
3. člen
(sanacija nedokončanih komasacij)
(1) V okviru ukrepa Sanacija nedokončanih komasacij se v okviru sanacije nedokončanih komasacij podpirajo dela, ki sledijo kot rešitve na pritožbe komasacijskih udeležencev, oziroma kot rešitve pri dokončevanju komasacijskih postopkov z namenom pravnomočnega zaključevanja le-teh. Financirajo se naslednja dela:
a) hidromelioracije, agromelioracije in geodetska ter gradbena dela,
b) pravna dela (priprava predlogov za vpis v zemljiško knjigo),
c) izvedeniška dela, cenitve in vrednotenje zemljišč,
d) odškodnine komasacijskim upravičencem na podlagi pravnomočnih odločb,
e) investicijski inženiring (priprava oddaje javnega naročila gradbenih del ter nadzor nad izvedbo del).
(2) Upravičenci do sredstev iz tega člena so:
- fizične ali pravne osebe, ki so usposobljene za dejavnosti svetovanja, priprave predlogov za vpis v zemljiško knjigo, projektiranja ter za izvajanje geodetske ali gradbene dejavnosti za potrebe kmetijske dejavnosti in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji,
- komasacijski udeleženci, upravičeni do odškodnin na podlagi pravnomočnih komasacijskih odločb.
(3) Pogoj za pridobitev sredstev iz prve alinee prejšnjega odstavka je izbira izvajalca del po predpisih javnega naročanja. Postopek izbire izvajalca izvede Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) ali pristojna upravna enota, na podlagi pooblastila ARSKTRP.
(4) Delež dodeljenih sredstev iz tega člena znaša 100 odstotkov vrednosti del oziroma odškodnin na podlagi pravnomočnih odločb.
(5) Seznam območij, ki so vključena v sanacijo nedokončanih komasacij, določi minister, pristojen za kmetijstvo.
(6) Za te namene se dodelijo nepovratna sredstva:
a) za leto 2007 do višine 104.323 eurov,
b) za leto 2008 do višine 125.000 eurov.
3. Ukrep: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju
4. člen
(podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju)
(1) Predmet podpore je:
a) sofinanciranje delovanja neprofitnih oblik, povezovanje širšega pomena za kmetijstvo in podeželje, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih žena in sindikat kmetov, ki so registrirana ter delujejo na celotnem območju Republike Slovenije,
b) sofinanciranje delovanja nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah in združenjih povezanih s kmetijstvom, ki nudijo pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva, ki so registrirana in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe Komisije (ES), št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L, št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES),
c) sofinanciranje delovanja različnih nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, ki nudijo pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva, ki so registrirana in delujejo na ožjem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES,
d) izvedba programa predvidenega v Periodičnem načrtu za izvajanje Nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2006-2007, in sicer:
1. Aktivnosti ozaveščanja in izobraževanja o varovanju in krepitvi zdravja za podeželske in kmečke ženske;
2. Ozaveščanje o različnih oblikah nasilja in izobraževanje o pravicah za podeželske in kmečke ženske.
(2) Upravičljivi stroški iz tega člena:
a) za upravičence iz točke a) prejšnjega odstavka so:
- stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov, oziroma nakup opreme);
- materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov;
- stroški članarin v mednarodnih organizacijah;
b) za upravičence iz točke b), c) in d) prejšnjega odstavka so:
- stroški povezani z izobraževanjem in usposabljanjem (najemnine prostorov, honorarji predavateljev, materialni stroški povezani z izvedbo izobraževanja);
- stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov, ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe, publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov);
- predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih ali proizvajalcih danega proizvoda, morajo biti informacije in predstavitve nevtralne in da imajo v njih proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni.
(3) Pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena so:
- predložitev dokazil o zastopanosti čim večjega števila aktivnega članstva;
- predložitev dokazil o zagotavljanju čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti;
- predložitev dokazil o izvajanju izobraževanja na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
- predložitev dokazil o delovanju na področju kmetijstva oziroma s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
(4) Višina sredstev po tem členu:
a) za upravičence iz točke a) prvega odstavka tega člena:
- za leto 2007 do višine 104.323 eurov;
- za leto 2008 do višine 106.409 eurov;
b) za upravičence iz točke b) prvega odstavka tega člena:
- za leto 2007 do višine 104.323 eurov;
- za leto 2008 do višine 106.409 eurov;
c) za upravičence iz točke c) prvega odstavka tega člena:
- za leto 2007 do višine 79.286 eurov;
- za leto 2008 do višine 79.286 eurov;
d) za upravičence iz točke d) prvega odstavka tega člena:
- za leto 2007 do višine 4.172 eurov.
(5) Delež dodeljenih sredstev iz točk a) in d) prvega odstavka tega člena znaša do 100 odstotkov upravičljivih stroškov. Delež dodeljenih sredstev iz točk b) in c) prvega odstavka tega člena znaša do 50 odstotkov upravičljivih stroškov.
(6) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namene tega člena znaša do 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
(7) Višina razpisanih sredstev se po tem členu za leto 2008 zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz leta 2007.
(8) Če je vlog več kakor je razpoložljivih sredstev po tem členu, se sredstva na posameznega upravičenca proporcionalno znižajo v skladu s številom dodeljenih točk.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
5. člen
(postopek in dodelitev sredstev)
(1) Sredstva po tej uredbi se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ali na podlagi neposrednih vlog za dodelitev sredstev upravičencev iz točke a) četrtega odstavka 4. člena te uredbe ali na podlagi postopka, ki je določen v 3. členu te uredbe.
(2) O dodelitvi sredstev po tej uredbi odloča predstojnik ARSKTRP. ARSKTRP izvede javni razpis in v njem podrobneje obrazloži pogoje, določi kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. V primeru upravičencev iz točke a) četrtega odstavka 4. člena te uredbe, predstojnik ARSKTRP izda odločbo o dodelitvi sredstev neposredno na podlagi vloge. Vloge je potrebno poslati priporočeno na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana.
(3) ARSKTRP mora pridobiti soglasje MKGP na vsebino javnih razpisov in razpisne dokumentacije najkasneje pred oddajo v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Poročilo o izvajanju javnih razpisov, višini dodeljenih sredstev po upravičencih ter namenih je ARSKTRP dolžna dostaviti na MKGP sedem dni po izdaji odločb o dodelitvi sredstev ter sedem dni po realizaciji izplačila upravičencem.
6. člen
(imenovanje komisije za pregled in oceno vlog)
(1) Vloge iz 4. člena, prispele na ARSKTRP, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik ARSKTRP v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister). Komisijo sestavljajo najmanj en predstavnik: MKGP, predstavnik ARSKTRP ter predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
(2) O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
- kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
- imena članov komisije,
- seznam vlagateljev prispelih vlog,
- primerjalno analizo prispelih vlog,
- seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog, z navedbo pomanjkljivosti,
- predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu upravičencu,
- pripombe.
(3) Zapisnik iz prejšnjega odstavka podpišejo vsi člani komisije. Komisija o predlogu seznani predstojnika ARSKTRP ter MKGP.
7. člen
(odločitev o vlogah)
(1) Prepozno prispele vloge se zavržejo. Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo.
(2) Na podlagi zapisnika komisije iz prvega in tretjega odstavka prejšnjega člena, odloči o vloženih vlogah predstojnik ARSKTRP v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
(3) Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. O pritožbi odloči minister. Zoper odločbo ministra ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
8. člen
(sklenitev pogodb)
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se podrobneje uredi način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
9. člen
(oblika dodeljenih sredstev)
Sredstva po tej uredbi se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
10. člen
(omejitev sredstev)
(1) Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije, tako da skupna višina dodeljenih javnih sredstev ne presega višine dovoljene državne pomoči za posamezen ukrep.
(2) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.
11. člen
(vrnitev sredstev)
(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu z programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
(hramba dokumentacije)
Upravičenci, ki so pridobili sredstva na podlagi te uredbe, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva pridobitve sredstev.
IV. PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
13. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti vlogi kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o vlogi upravičenca.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2007/9
Ljubljana, dne 20. junija 2007
EVA 2007-2311-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti