Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-kompleks lahke industrije Lava II-Ingrad, stran 7999.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) na seji dne 19. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-kompleks lahke industrije Lava II-Ingrad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju - kompleks lahke industrije Lava II (Uradni list SRS, št. 22/78, 56/99) se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je izdelal Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p. proj. št. 06-06.
Le ta je izdelan v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
2. člen
Odlok se spremeni in dopolni tako, da se dopolnijo posamezni členi.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema zemljišče s parc. št. 1115/71, 1115/70, 1115/69, 1115/68, 1115/67, 1115/66, 1115/65, 1115/64 in 1115/63, vse k.o. Medlog. Velikost območja je 906 m².
III. VSEBINA
4. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena vsebujejo besedilo in kartografski del.
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
- opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s spremembami in dopolnitvami ZN
- ureditveno območje
- umestitev načrtovane ureditve v prostor
- zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo
- rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
- rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- načrt parcelacije
- etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev načrta
- roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč.
Kartografski del obsega naslednje vsebine:
- grafični načrt 1: ''načrt namenske rabe prostora''
- grafični načrt 2: ''načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije''
- grafični načrt 3: ''načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor - zasnova objektov''
- grafični načrt 4: ''načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor - zasnova rabe površin''
- grafični načrt 5: ''načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor - zasnova prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture ''
- grafični načrt 6: ''prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
- grafični načrt 7: ''izsek iz ZN Lava II (Uradni list RS, št. 56/99)''.
5. člen
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
- povzetek za javnost
- izvleček iz strateškega prostorskega akta
- obrazložitev in utemeljitev
- strokovne podlage
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani
- spis postopka priprave in sprejemanja
- podatki o lastnikih zemljišč.
IV. FUNKCIJA OBMOČJA
6. člen
6. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Glede namembnosti ureditvenega območja, na parc. št. 1115/71, 1115/70, 1115/69, 1115/68, 1115/67, 1115/66, 1115/65, 1115/64 in 1115/63, vse k.o. Medlog, je dovoljena sprememba namembnosti obstoječim objektom in sicer za potrebe športno rekreativne dejavnosti-fitnes centra z gostinsko ponudbo-dnevnim barom.«
V. URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
7. člen
7. člen odloka se dopolni tako, da se v poglavju 'Namembnost' spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»- ni namenjena (dejavnost) posameznikom, oziroma trgovini na drobno, razen za območje s parc. št. 1115/71, 1115/70, 1115/69, 1115/68, 1115/67, 1115/66, 1115/65, 1115/64 in 1115/63, vse k.o. Medlog, kjer je dovoljena sprememba namembnosti obstoječim objektom (v nadaljevanju 'objekt fitnes') in sicer za potrebe športno rekreativne dejavnosti-fitnes centra z dodatno gostinsko ponudbo-dnevnim barom.
Pri 'objektu fitnes' so predvidene manipulativne površine internega značaja ter parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce. Morebitna manjkajoča parkirna mesta je možno zagotoviti tudi v bližnji okolici, zlasti ker je obratovalni čas objekta drugačen kot za druge dejavnosti znotraj območja.«
VI. PROMETNA, VODNOGOSPODARSKA, KOMUNALNA, ENERGETSKA INFRASTRUKTURA, OGREVANJE IN ZBIRANJE ODPADKOV
8. člen
8. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Napajanje 'objekta fitnes' bo omogočeno neposredno preko interne ceste, ki naj bi imela status javne dovozne ceste. Pri objektu so predvidene manipulativne površine internega značaja ter parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce. Morebitna manjkajoča parkirna mesta je možno zagotoviti tudi v bližnji okolici, zlasti ker je obratovalni čas objekta drugačen kot za druge dejavnosti znotraj območja.«
9. člen
9. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Oskrba 'objekta fitnes' z vodo je možna preko obstoječega priključka iz Osrednjega vodovodnega sistema Celje. V primeru povečanega odvzema vode je potrebno priključek povečati na stroške investitorja. Lokal mora imeti ločeno instalacijo in ločen vodomer.«
10. člen
10. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri 'objektu fitnes' se komunalne odpadne vode speljejo v javni kanal št. 104224 brez pretoka preko greznice preko že pripravljenega kanalskega priključka. Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča. Za meterne vode s streh in povoznih površin je potrebno predvideti ponikovanje, prepustne povozne površine. Preliv meteornih vod se spelje v javni kanal št. 104224 preko že pripravljenega kanalskega priključka.«
11. člen
11. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Objekt fines' se že napaja z obstoječim odjemnim mestom.«
12. člen
13. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati trase TK omrežja. Trase so na razpolago pri upravljavcu Telekom Slovenija. Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov.«
13. člen
14. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ogrevanje 'objekta fitnes' je že urejeno s priključevanjem na obstoječe vročevodno omrežje.«
14. člen
15. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Upoštevati je potrebno dejstvo, da je območje do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov ob visokih vodah Savinje, lahko poplavljeno. Zato je potrebno ob načrtovanju, izgradnji in obratovanju objektov predvideti in izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.«
VII. POŽARNA VARNOST
15. člen
16. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).«
VIII. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XIV. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri pristojnem organu na Mestni občini Celje.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00022/2006
Celje, dne 19. junija 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti