Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3115. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«, stran 8013.

Na podlagi 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 in 20/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94, 47/95, 20/98) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 7. seji dne 20. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«
1. člen
18. člen Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« (Uradni list RS, št. 12/00, 112/04 in 121/04), v nadaljevanju Odlok, se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega odloka se podeli na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi pristojni oddelek občinske uprave.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
2. člen
Doda se novi 19. člen (vsebina javnega razpisa) Odloka, ki se glasi:
»Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
- podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s tem odlokom,
- rok za prijavo na razpis in način prijave,
- dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava,
- rok za izbiro koncesionarja.«
3. člen
Doda se novi 20. člen Odloka, ki se glasi:
»O izbiri koncesionarja odloči pristojni upravni organ občinske uprave z odločbo.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.«
4. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-35/99
Kamnik, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost