Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3147. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (uradno prečiščeno besedilo), stran 8061.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 6. 6. 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje, ki obsega:
- Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07).
Št. 15001-00032/2005
Trebnje, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
P R A V I L N I K
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa izvajalce letnega programa socialnega varstva drugih ranljivih skupin ter podpora posebnim skupinam (v nadaljevanju: letni program), pogoje in merila za sofinanciranje izbranih letnih programov, ki so v javnem interesu in spremljanje namenske porabe sredstev.
Sredstva za izvajanje letnega programa socialnega varstva drugih ranljivih skupin ter podpora posebnim skupinam Občine Trebnje, se zagotavljajo iz proračuna Občine Trebnje.
II. LETNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA
2. člen
(letni program)
Izvajanje programov na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin ter podpora posebnim skupinam se določi z letnim programom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Trebnje.
Letni program določa programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin ter podpora posebnim skupinam, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev ter obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje. Potrebna sredstva za izvedbo letnega programa socialnega varstva drugih ranljivih skupin ter podpora posebnim skupinam se zagotavljajo v proračunu Občine Trebnje.
Za uresničevanje programov javnega interesa v socialnem varstvu drugih ranljivih skupin, ki je podrobneje opredeljen z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI, in sicer:
- programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
- programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
- programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam;
- programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
- programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam;
- programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
2. PROGRAMI ZA DELO Z ZASVOJENIMI, in sicer:
- programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
- preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
3. PREVENTIVNI PROGRAMI, in sicer:
- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
- preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
- preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah;
- programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev;
- preventivni programi za družine;
- drugi programi, ki so predlagani na podlagi analiziranih potreb in izraženih socialnih težavah;
- projekt ˝Trebnje zdrava občina in občina dobrih medčloveških odnosov«.
4. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, ki se uporabljajo za izvajanje programov in projektov na področju socialnega varstva, in sicer za namene:
- adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
- investicijskega vzdrževanja.
Programi, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje so sledeči:
- Trebnje zdrava občina - občina dobrih medčloveških odnosov;
- tradicionalno letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok v okviru Centra za socialno delo Trebnje in Območnega združenja Rdečega Križa Trebnje,
- programi, ki jih za takšne določi Občinski svet s posebnim sklepom.
Za uresničevanje programov javnega interesa v socialnem varstvu posebnim skupinam, ki je podrobneje opredeljen z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Trebnje:
- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
- program obdaritve starejših za nov leto in jubilantov;
- drugi programi, ki so predlagani na podlagi analiziranih potreb in izraženih socialnih težavah.
3. člen
(izvajalci letnega programa)
Izvajalci letnega programa socialnega varstva drugih ranljivih skupin na nivoju lokalne skupnosti so:
a) javni socialno varstveni zavodi,
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov;
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov - občanov Občine Trebnje,
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva, ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje),
b) so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa,
g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...).
Prijavitelji, ki lahko kandidirajo za pridobitev sredstev za namen investicij in investicijskega vzdrževanja objektov, ki se uporabljajo za izvajanje programov in projektov na področju socialnega varstva, so lahko humanitarne in invalidske organizacije, organizacije za samopomoč in drugi izvajalci ob pogoju, da imajo sedež v Občini Trebnje ter izvajajo občinske programe na področju socialnega varstva ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Trebnje in imajo podeljen status, da delujejo v javnem interesu oziroma status humanitarne organizacije - s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve oziroma Ministrstva za zdravje.
Izvajalci letnega programa posebnih skupin na nivoju lokalne skupnosti so:
- društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje.
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu,
3. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji,
4. imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa.
Status izvajalca si subjekti pridobijo s pogodbo o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo z občino.
III. POSTOPEK IZBORA
4. člen
Občina Trebnje prične s postopkom izbora izvajalcev letnega programa in s sofinanciranjem izvajanja letnega programa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Trebnje, če so sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa predvidena v proračunu Občine Trebnje za tekoče leto.
Izvajalce letnega programa v Občini Trebnje izbere Občinski svet, na podlagi javnega razpisa, v skladu s tem pravilnikom.
5. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev vodi strokovna služba Občine Trebnje, pristojna za področje socialnega varstva (na nadaljevanju: strokovna služba).
Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa mora biti objavljen najmanj enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma drugem uradnem glasilu Občine Trebnje.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
- predmet javnega razpisa,
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
- določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Z dnem objave javnega razpisa je zainteresiranim omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo in dvig razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju.
9. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
- datum dospelih vlog,
- predmet javnega razpisa,
- imena in nazivi vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
- ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo. Vloge, ki ne ustrezajo pogojem razpisa, se s sklepom zavržejo.
10. člen
Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog, strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev, in ga predloži Občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Mnenje k predlogu poda pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana.
11. člen
Občinska uprava je dolžna v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse vlagatelje o odločitvi Občinskega sveta.
IV. SKLENITEV POGODBE Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA
12. člen
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene pogodba med občino in izvajalcem.
Obvezne sestavine pogodbe so:
- naziv in naslov izvajalca,
- vsebina in obseg programa,
- čas realizacije programa,
- pričakovani dosežki,
- višina dodeljenih sredstev,
- terminski plan porabe sredstev,
- način nadzora nad namensko porabo sredstev,
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
13. člen
Občinska uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi Občinskega sveta pozvala vlagatelje k podpisu pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
14. člen
Občina spremlja namensko porabo sredstev, pričakovane dosežke in izvajanje letnega programa:
- z dokazili, ki jih mora izvajalec predložiti o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
- z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
- s poročili o poteku izvajanja letnega programa in porabi sredstev.
15. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, so namenjena za sofinanciranje:
- stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa oziroma projekta in sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V primeru dvoma ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana,
- tistih programov in projektov, za katere se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje.
Kot upravičeni stroški na področju investicij in investicijskega vzdrževanja bodo upoštevani:
- stroški adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
- stroški investicijskega vzdrževanja.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso upravičeni stroški. Iz vloge izvajalca mora biti razvidno, da vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.
Prav tako bo strokovna služba po proučitvi prijav na razpis ter poročil o delovanju programa v preteklem letu (kolikor se je izvajal in sofinanciral s strani Občine Trebnje), ocenila nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri višine sredstev bo upoštevala nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi. Poleg tega bo lahko pri posameznih vrstah stroškov upoštevala naslednja merila:
- v celotni vrednosti programa bo priznano največ do 10% administrativnih stroškov (stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca, npr: PTT storitve, pisarniški material, računovodske storitve …).
16. člen
Način spremljanja izvajanja letnega programa in spremljanja namenske porabe sredstev se natančneje določita v pogodbi, kakor izhaja iz 12. člena tega pravilnika.
VI. OBSEG IN MERILA ZA IZVAJANJE IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA
17. člen
(merila)
Merila za izvajanje letnega programa na nivoju občine, vsebujejo:
- splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka,
- dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih,
- merila za sofinanciranje programov društev, ki nimajo sedeža v Občini Trebnje.
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika, sofinancira se do 50 odstotkov vrednosti posameznega izvedenega programa, preostala sredstva mora izvajalec pridobiti sam iz drugih virov. Izjema so nekateri občinski programi, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje in so opredeljeni v tem pravilniku.
Vsak programski sklop iz 2. člena tega pravilnika se oceni glede na merila, ki so določena v tem poglavju (splošna in dodatna merila).
Pri društvih, ki nimajo sedeža dejavnosti v naši občini, se pri programih, iz katerih ni razvidno, da se izvaja le za naše občane, izračuna delež članov iz naše občine glede na vse člane, nato pa se ta delež upošteva tudi med viri financiranja posameznega programa oziroma viri financiranja vseh občin.
Višina sredstev za sofinanciranje programskih sklopov se določi s proračunom Občine Trebnje in letnim programom socialnega varstva. Vrednost točke se določi na podlagi prispelih programov in projektov, ki se prijavijo na javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov. Določi se tako, da seštevek točk vseh programov predstavlja višino sredstev posameznega programskega sklopa.
Vrednost sofinanciranja posameznega programa znotraj programskega sklopa ne sme presegati 50% ocenjene vrednosti posameznega programa.
18. člen
Programi, ki pri enem izmed meril iz strani strokovne utemeljenosti programa, jasno zastavljenih ciljev programa in zagotavljanja doseganja zastavljenih ciljev ne bodo prejeli točk, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
19. člen
Splošna merila, ki veljajo za vse prijavljene programe oziroma projekte, so naslednja:
1.1. kvaliteta in realnost predloženega programa (program ima postavljene jasne cilje, uporabniki programa so jasno opredeljeni, metode dela omogočajo doseganje ciljev):
a) strokovna utemeljenost programa:
+---------+--------------------+-------------------------------+
|     |  Vsebinsko dobro | Predstavljene metode dela in |
|     |   pripravljen  |   zagotavljajo doseganje  |
|     |          |   zastavljenih ciljev   |
+---------+--------------------+-------------------------------+
|DA    |     10     |        10       |
+---------+--------------------+-------------------------------+
|NE    |     0     |        0        |
+---------+--------------------+-------------------------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|               |  Predstavljena strokovna  |
|               | izhodišča skupno število točk |
|               |       15        |
+------------------------------+-------------------------------+
|Program temelji na analizah  |        5        |
|in ugotovitvah        |                |
+------------------------------+-------------------------------+
|Odstotek populacije, ki se  |        5        |
|vključuje           |                |
+------------------------------+-------------------------------+
|Učinki programa na uporabnika |        5        |
+------------------------------+-------------------------------+
b) program ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb
svojih članov oziroma drugih uporabnikov
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|   |  Cilji so jasno |Cilji so razvidni|  Cilji niso  |
|   |   razvidni   |   deloma   |   razvidni   |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|Št. |     10    |    5    |    0     |
|točk |          |         |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
c) čas izvajanja programa (št. ur vključenosti posameznega
uporabnika na letnem nivoju)
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|   |  80 ur ali več  | Od 31 do 79 ur |   Do 30 ur   |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|Št. |     20    |    10    |    5     |
|točk |          |         |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
d) odgovorni nosilec projekta ima ustrezno izobrazbo in
izkušnje
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|   |  izpolnjuje oba | Izpolnjuje samo | Ne izpolnjuje  |
|   |    pogoja   |  en pogoj   | nobenega pogoja |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|Št. |     10    |    5    |    0     |
|točk |          |         |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
e) reference ponudnika - čas izvajanja programa
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|   | Uspešno izvaja že | Manj kot 5 let, |   Manj kot   |
|   |  več kot 5 let  |vendar več kot 1 |   1 leto   |
|   |          |   leto    |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|Št. |     10    |    5    |    0     |
|točk |          |         |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
f) program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma
vsebuje elemente javnih služb iz področja invalidske oziroma
humanitarne socialno varstvene dejavnosti
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|   | Program dopolnjuje|  Le deloma  | Ne dopolnjuje  |
|   |  dejavnosti v  |         |         |
|   |    celoti   |         |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|Št. |     10    |    5    |    0     |
|točk |          |         |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
1.2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu (program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije, izvajalci programa so pretežno prostovoljci)
a) program omogoča udeležencem samostojnejše in neodvisnejše
življenje v okolju
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|   | Program omogoča v |omogoča le deloma|  ne omogoča  |
|   |    celoti   |         |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|Št. |     10    |    5    |    0     |
|točk |          |         |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
b) program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic in
drugih izobraževanj za člane oziroma za širšo okolico
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|   |  Samo za člane  | Tudi za širšo |  Ne vsebuje  |
|   |          |   okolico   |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
|Št. |     5     |    10    |    0     |
|točk |          |         |         |
+-----+-------------------+-----------------+------------------+
c) sodelovanje prostovoljcev pri izvajanju programa (možnost
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja ter
število ur prostovoljnega dela na prostovoljca na letnem nivoju
- min. 40 ur)
+----------------------+------------+------------+-------------+
|Obseg ur prost. dela |  nad   | od 40 do 80| manj kot 40 |
|na prostovoljca    | 81 ur/leto |  ur/leto |  ur/leto  |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|Št. točk       |   10   |   5   |   0   |
+----------------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------------+----------------+------------------+
|    |  Več kot 5   |   Do 5   | prostovoljci ne |
|    | prostovoljcev  | prostovoljcev |  sodelujejo  |
+-------+------------------+----------------+------------------+
|Št.  |    10    |    5    |     0    |
|točk  |         |        |         |
+-------+------------------+----------------+------------------+
* za prostovoljca se šteje oseba, ki v programu opravi
najmanj 40 ur prostovoljnega dela na leto
d) uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju,
izvedbi in evalvaciji programa:
+----------------------------------+---------------------------+
|        DA        |      10       |
+----------------------------------+---------------------------+
|        NE        |       0       |
+----------------------------------+---------------------------+
e) izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje
pri podobnih prireditvah na področju svojega delovanja
+----------------------------------+---------------------------+
|        DA        |      10       |
+----------------------------------+---------------------------+
|        NE        |       0       |
+----------------------------------+---------------------------+
f) program prispeva k ozaveščanju in seznanjanju širše
okolice o težavah, s katerimi se srečuje posamezna izključena
skupina prebivalstva, kamor sodi tudi izdajanje glasila oziroma
drugega propagandnega materiala
+---------+-----------------+---------------+------------------+
|     |Program v celoti | Izpolnjuje le |  Ne izpolnjuje |
|     | izpolnjuje ta |   deloma  |  tega pogoja  |
|     |   pogoj   |        |         |
+---------+-----------------+---------------+------------------+
|Št. točk |    10    |    5    |     0    |
+---------+-----------------+---------------+------------------+
g) program prispeva k boljši kakovosti življenja uporabnikov
programa na področju naše občine (uporabnik se ponovno
vključuje v osnovne socialne skupine, učenje socialnih veščin -
učenje vlog, razreševanje osebnih stisk, indentifikacija s
spolom (v primeru enostarševskih družin), aktiven in zdrav
način preživljanja prostega časa, rehabilitacija v normalno
življenje in delo, izkustveno učenje, povečanje socialnega
kapitala uporabnikov)
+---------+-----------------+---------------+------------------+
|     |  V celoti   |   Deloma  |  Ne izpolnjuje |
|     | izpolnjuje ta | izpolnjuje ta |  tega pogoja  |
|     |   pogoj   |   pogoj   |         |
+---------+-----------------+---------------+------------------+
|Št. točk |    10    |    5    |     0    |
+---------+-----------------+---------------+------------------+
1.3. finančna konstrukcija programa (program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov)
a) realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe
programa v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo je
pregledna in jasna
+---------+-----------------+---------------+------------------+
|     |Realna, pregledna|  Realna,  |  Ni realna,  |
|     |in jasna v celoti| pregledna in |  pregledna in  |
|     |         |jasna le deloma|    jasna   |
+---------+-----------------+---------------+------------------+
|Št. točk |    10    |    5    |     0    |
+---------+-----------------+---------------+------------------+
b) primerljivost stroškov programa glede na število
udeležencev s stroški sorodnih programov:
+--------+------------------+---------------+------------------+
|    | So bistveno višji| So bistveno | So primerljivi |
|    |  od stroškov  |  nižji od  |         |
|    |   sorodnih   |  stroškov  |         |
|    |   programov  |  sorodnih  |         |
|    |         |  programov  |         |
+--------+------------------+---------------+------------------+
|Št. točk|     0    |    10   |     5    |
+--------+------------------+---------------+------------------+
1.4. program je v posebnem interesu Občine Trebnje
+-------------------------------+------------------------------+
|       DA        |       40       |
+-------------------------------+------------------------------+
|       NE        |       0        |
+-------------------------------+------------------------------+
20. člen
2. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov humanitarnih in invalidskih organizacij in društev, ki delujejo v javnem interesu, ali verske skupnosti, so naslednja:
2.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
  - več kot polovica članov je invalidov 10
  - več kot polovica članov je z diagnozo posamezne bolezni
oziroma predstavlja katero izmed drugih izključenih skupin
prebivalstva 10.
  b) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj
programa
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|  | Vključenih| Vključenih| Vključenih| Udeleženci| Udeleženci|
|  |  nad 50 |od 21 do 50|  do 20  | so jasno |  niso  |
|  |udeležencev|udeležencev|udeležencev|opredeljeni|opredeljeni|
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Št. |   20  |   10  |   5   |   10  |   0   |
|točk|      |      |      |      |      |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
c) opredeljeno je območje, ki ga izvajalec pokriva:
+--------+-------------+-------------------+-------------------+
|    | Prebivalci |Vsaj 1 prebivalcev | Sorazmerni del  |
|    |  celotne  | Občine Trebnje  |prebivalcev Občine |
|    |  Občine  |          |   Trebnje   |
|    |  Trebnje  |          |          |
+--------+-------------+-------------------+-------------------+
|Št.   |   20   |    10     |     5     |
|točk  |       |          |          |
+--------+-------------+-------------------+-------------------+
d) izvajalec pri dodelitvi pomoči upošteva in pridobi mnenje
oziroma se posvetuje s CSD in KORK
+---------------------------------+----------------------------+
|        DA        |       10       |
+---------------------------------+----------------------------+
|        NE        |       0       |
+---------------------------------+----------------------------+
21. člen
3. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za starejše so naslednja:
V tem sklopu se oceni tudi programe posebnih skupin - upokojenska društva, ki imajo sedež v Občini Trebnje.
3.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
  - vsaj 90% članov spada v skupino ljudi, starih nad 65 let
10
  - v skupino ljudi, starih nad 65 let, spada vsaj polovica
članov 5
b) opredeljenost aktivnih udeležencev znotraj programa
+-----------------+---------------------+----------------------+
|         | udeleženci so jasno |  udeleženci niso  |
|         |   opredeljeni   |   opredeljeni   |
+-----------------+---------------------+----------------------+
|Št. točk     |     10     |     0      |
+-----------------+---------------------+----------------------+
c) program vsebuje organizacijo in izvajanje socialne in
druge pomoči za starejše na domu, ki so zaradi starosti,
bolezni in onemoglosti potrebni pomoči
+---------------------------------+----------------------------+
|        DA        |       20       |
+---------------------------------+----------------------------+
|        NE        |       0       |
+---------------------------------+----------------------------+
d) srečanja starostnikov s programom, ki zmanjšuje
izključenost posameznih skupin prebivalstva, obdaritev
jubilantov, novoletna obdaritev starostnikov nad 70 let in
invalidov
+---------------------------------+----------------------------+
|        DA        |       10       |
+---------------------------------+----------------------------+
|        NE        |       0       |
+---------------------------------+----------------------------+
22. člen
4. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za otroke in mladino so naslednja:
4.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
+--------+--------------+----------------+---------------------+
|    | Vsaj v 90% |  Vsaj v 50%  | Mladi, stari manj |
|    |predstavljajo | predstavljajo |   kot 15 let   |
|    |mladi stari od| mladi stari do |           |
|    | 15 do 26 let |   26 let   |           |
+--------+--------------+----------------+---------------------+
|Št.   |   10   |    5    |     10     |
|točk  |       |        |           |
+--------+--------------+----------------+---------------------+
b) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
+-------+--------+---------+--------+------------+-------------+
|    | nad 30 |od 11 do | do 10 | Udeleženci | Udeleženci |
|    | mladih |  30  | mladih | so jasno |   niso  |
|    |    | mladih |    | opredeljeni| opredeljeni |
+-------+--------+---------+--------+------------+-------------+
|Št.  |  20  |  10  |  5  |   10   |   0   |
|točk  |    |     |    |      |       |
+-------+--------+---------+--------+------------+-------------+
23. člen
5. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za preprečevanje zasvojenosti so naslednja:
kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|  | nad 20  | od 11 do | do 10  | Udeleženci| Udeleženci|
|  |udeležencev|  20   |udeležencev| so jasno |  niso  |
|  |      |udeležencev|      |opredeljeni|opredeljeni|
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Št. |  20   |  10   |  5   |   10  |   0   |
|točk|      |      |      |      |      |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
24. člen
6. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za družine so naslednja:
6.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|  | nad 20  | od 11 do | do 10  | Udeleženci| Udeleženci|
|  |udeležencev|  20   |udeležencev| so jasno |  niso  |
|  |      |udeležencev|      |opredeljeni|opredeljeni|
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Št. |  20   |  10   |  5   |   10  |   0   |
|točk|      |      |      |      |      |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
25. člen
7. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov za razvoj prostovoljnega dela so naslednja:
7.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|  | nad 20  | od 11 do | do 10  | Udeleženci| Udeleženci|
|  |udeležencev|  20   |udeležencev| so jasno |  niso  |
|  |      |udeležencev|      |opredeljeni|opredeljeni|
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Št. |  20   |  10   |  5   |   10  |   0   |
|točk|      |      |      |      |      |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
26. člen
8. Dodatna merila za izbor in ocenitev programov letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok so naslednja:
8.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|  | nad 40  | od 11 do | do 10  | udeleženci| Udeleženci|
|  |udeležencev|  40   |udeležencev| so jasno |  niso  |
|  |      |udeležencev|      |opredeljeni|opredeljeni|
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Št. |  20   |  10   |  5   |   10  |   0   |
|točk|      |      |      |      |      |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
27. člen
9. Merila za izbor in ocenitev projekta »Trebnje zdrava občina - občina dobrih medčloveških odnosov« so sledeča:
9.1. kvaliteta in realnost predloženega programa:
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|  | nad 40  | od 11 do |  do   | udeleženci| Udeleženci|
|  |udeležencev|  40   |  10   | so jasno |  niso  |
|  |      |udeležencev|udeležencev|opredeljeni|opredeljeni|
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Št. |  20   |  10   |  5   |   10  |   0   |
|točk|      |      |      |      |      |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
27a. člen
10. Merila za izbor in ocenitev projektov za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja so sledeča:
a) stanje prostorov in opreme - ocena nujnosti posegov
+-----------------------------------+--------------------------+
|                  |    Število točk    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Ni prostorov za socialno varstvene |      40      |
|dejavnosti             |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Obstoječi prostori so nujno    |      30      |
|potrebni prenove - ogroženo    |             |
|delovanje             |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Obstoječi prostori so v celoti   |      20      |
|neustrezni - ovirano delovanje   |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Obstoječi prostori potrebujejo   |      10      |
|obsežnejšo funkcionalno, tehnično |             |
|izboljšavo             |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
b) stanje prostorov in opreme
- ocena glede na potencialne uporabnike
+-----------------------------------+--------------------------+
|                  |    Število točk    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Ne ustrezajo predvidenim potrebam |      20      |
|v celoti (skupna površina, število |             |
|uporabnikov - nad 40,       |             |
|izkoriščenost prostorov - več kot |             |
|3x tedensko)            |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Ne ustrezajo predvidenim potrebam |      10      |
|deloma (skupna površina, število  |             |
|uporabnikov - nad 20 in do 39,   |             |
|izkoriščenost prostorov - do 3x  |             |
|tedensko)             |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
c) zagotovljena sredstva iz drugih virov
+-----------------------------------+--------------------------+
|                  |    Število točk    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Izvajalec ima zagotovljenih do 40% |      5       |
|sredstev iz drugih virov      |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Izvajalec ima zagotovljenih nad  |      20      |
|40% do 60% sredstev iz drugih   |             |
|virov               |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Izvajalec ima zagotovljenih nad  |      30      |
|60% sredstev iz drugih virov    |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
28. člen
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu tega socialno varstvenega razpisa prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje.
29. člen
Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov programa. Izjema je program investicij in investicijskega vzdrževanja objektov, kjer lahko posamezni upravičenci prejmejo sredstva v višini največ do 40% vseh predvidenih odhodkov programa. O višini dodeljenih sredstev odloča za to pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana.
Sredstva se razdelijo glede na:
d) doseženo število točk,
e) višino razpoložljivih sredstev,
f) realno prikazano finančno konstrukcijo.
Večji delež sofinanciranja se upošteva le pri izvajalcih občinskih programov, kot je letovanje socialno ogroženih otrok in projekt Trebnje zdrava občina.
Pri financiranju posebnih skupin se sredstva razdelijo še glede na:
- število jubilantov in obdarovancev v tekočem letu,
- število članov posameznega društva,
- število udeležencev posameznega programa.
Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, ki kandidirajo na javnem razpisu za pridobitev sredstev za namen investicij in investicijskega vzdrževanja objektov:
- da je prosilec lastnik oziroma uporabnik objekta,
- da prosilec za načrtovano investicijo pridobi ustrezna upravna dovoljenja,
- da ima zaključeno finančno konstrukcijo,
- da vodi investicijo v skladu z veljavno zakonodajo.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor za dodelitev sredstev in ta odpove v obdobju po zaključenem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu projektu iz vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.
30. člen
Programi, ki jih izvajalec prijavi na socialno varstveni razpis, ne smejo biti v tekočem letu hkrati sofinancirani še iz katerega koli drugega finančnega vira Občine Trebnje.
VII. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Občina Trebnje si pridržuje pravico, da v primerih, ko za posamezna področja socialnega varstva ni ustreznih izvajalcev ali le-ti ne izvajajo programov, ki bi ustrezali interesom občine, izvede program v lastni organizaciji.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Trebnje. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Navodilo o zagotavljanju sredstev v proračunu Občine Trebnje za izvajanje nalog na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 31/00).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Trebnje.

AAA Zlata odličnost