Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3109. Pravilnik o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje, stran 8007.

Na podlagi 8. in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) ter 3. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. seji dne 19. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja ter uporabe telovadnic in njihovih spremljajočih prostorov, ki so v upravljanju osnovnih šol (v nadaljevanju: OŠ), za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC).
2. člen
Kot uporaba telovadnice se smatra uporaba:
- vadbene površine
- garderob
- sanitarij in kopalnic
- športnega orodja in druge športne opreme telovadnice
- drugih prostorov po dogovoru.
Uporabnik telovadnice se lahko z vodstvom OŠ dogovori tudi za uporabo športnih rekvizitov.
II. PREDNOSTNI VRSTNI RED UPORABE
3. člen
Prednostni vrstni red uporabe telovadnic se določa po navedenem zaporednem vrstnem redu naslednjih kriterijev:
1. Vrsta programa
1.1. Redna športna vzgoja
1.2. Interesna športna vzgoja OŠ in drugih vzgojno izobraževalnih ali vzgojno varstvenih zavodov
1.3. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
- občinski programi
- programi športnih društev in drugih izvajalcev
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Vrhunski šport mladih
1.6. Šport invalidov
1.7. Kakovostni šport
1.8. Športna dejavnost študentov
1.9. Športna rekreacija
2. Izvajalec programa
2.1. OŠ ali drug vzgojno izobraževalni zavod
2.2. Športno društvo ali zveza društev s sedežem v MOC
- program, vključen v občinski letni program športa
- razvrstitev v višjo kakovostno skupino (rangiranje društev)
- večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini
- funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in specifičnost športne panoge.
2.3. Drugi izvajalci programov.
Pri določanju prednostnega vrstnega reda uporabe se, ne glede na zgornje kriterije, upošteva tudi dejstvo, da izvajalec programa uporablja telovadnico kot domicilni objekt za vadbo neprekinjeno že več kot 5 let.
III. URNIK UPORABE
4. člen
Pisne prijave želenih terminov se posredujejo vodstvu OŠ do 1. junija za naslednje šolsko leto.
Urnik uporabe telovadnice pripravi vodstvo OŠ na osnovi prejetih prijav ter podatkov občinske zveze športnih društev (v nadaljevanju: ZVEZA) o razvrstitvi društev v kakovostne skupine in podatkov MOC o izvajalcih, vključenih v letni program športa v občini.
Urnik uporabe telovadnice posreduje OŠ vsem uporabnikom, Oddelku za družbene dejavnosti MOC in ZVEZI najkasneje do 25. junija.
5. člen
Praviloma se telovadnica za izven šolsko športno dejavnost uporablja do 22.00 ure, oziroma v skladu s sprejetim urnikom.
Redna vadba poteka med tednom od ponedeljka do petka.
Društva uporabljajo telovadnico za vadbo in tekmovanja v skladu s svojim programom in dogovorom z OŠ tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času medšolskih in letnih počitnic.
Po potrebi se za takšen način uporabe telovadnice z OŠ lahko dogovorijo tudi drugi uporabniki.
6. člen
Evidenco števila ur uporabe telovadnice vodi OŠ.
IV. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
7. člen
Za zavarovanje odgovornosti za primer poškodbe zaradi neprimerno pripravljenega oziroma vzdrževanega objekta, katerih posledica so lahko odškodninski zahtevki, poskrbi MOC.
Za zavarovanje izvajanja svojih programov mora poskrbeti uporabnik.
IV. POGODBA O UPORABI
8. člen
OŠ in uporabnik skleneta pogodbo o uporabi telovadnice za tekoče šolsko leto.
Pogodba mora vsebovati naslednje:
- osnovne podatke obeh pogodbenih strank
- termin uporabe (začetek in konec uporabe v šolskem letu, dan v tednu, ura)
- seznam prostorov, ki se uporabljajo
- nazive ekip ali vadbenih skupin
- skrbnike pogodbe
- višino uporabnine za 1 uro (60 min)
- način in vzroke za odpoved pogodbe
- druge pogoje uporabe.
Osnovni pogoji uporabe se določijo s hišnim redom, ki je priloga k pogodbi.
9. člen
OŠ posreduje na Oddelek za družbene dejavnosti MOC poročilo o terminski uporabi telovadnice dvakrat letno, ob koncu šolskega leta (do 15. julija) in ob koncu koledarskega leta (do 15. januarja).
V. VIŠINA UPORABNINE
10. člen
Višino uporabnine za posamezno telovadnico oziroma vadbeni prostor za društva oziroma izvajalce, katerih programi so vključeni v letni program športa v MOC, določi s posebnim sklepom župan MOC.
Za druge izvajalce (družbe, podjetja, zasebniki, neformalne skupine in drugi) določi višino uporabnine telovadnice vodstvo OŠ.
11. člen
Uporaba telovadnice je brezplačna za naslednje programe:
- občinski programi v času šolskih počitnic
- občinska športna šola
- medšolska tekmovanja.
12. člen
Višina uporabnine se določi vsako leto pred koncem šolskega leta najkasneje do 30. junija in velja od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta.
VI. VZDRŽEVANJE TELOVADNICE
13. člen
Za vzdrževanje telovadnice skrbi OŠ.
Sredstva, pridobljena iz naslova uporabnine, lahko OŠ uporablja le za kritje stroškov upravljanja telovadnice ter za izvajanje oziroma razvoj šolskih športnih dejavnosti.
VII. REŠEVANJE SPOROV
14. člen
O spornih zadevah glede prednostnega vrstnega reda uporabe odloča ZVEZA, glede višine uporabnine pa župan.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za šolsko leto 2007/2008 se terminski plan uporabe ter višina uporabnine določita do 25. avgusta 2007.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. septembrom 2007.
Št. 671-4/2007
Celje, dne 19. junija 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost