Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2007 z dne 2. 7. 2007

Kazalo

3116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«, stran 8014.

Na podlagi 3. in 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 2/04), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 45/I/94 in 8/96) in 16. ter 19. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 7. seji dne 20. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št 8/00, 107/05 in 58/06) se za 5. členom črta celo IV. poglavje: »Organiziranost agencije«, členi 6, 7, 8 in 9. Ostali členi in poglavja se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
V 12. členu se črta 9. alineja.
3. člen
V 14. členu se 3. alineja spremeni tako, da se glasi: »strokovni svet«.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organ upravljanja je Svet agencije.
Svet agencije sestavlja sedem članov, in sicer:
- štirje predstavniki ustanovitelja,
- en predstavnik zaposlenih,
- en predstavnik Območne obrtne zbornice Kamnik,
- en predstavnik zainteresirane javnosti.«
5. člen
V 16. členu se tretji odstavek spremeni, tako, da se glasi:
»Predstavnika Območne obrtne zbornice Kamnik imenuje Območna obrtna zbornica Kamnik.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika zainteresirane javnosti izberejo turistična društva, ki so registrirana na območju Občine Kamnik, po postopku in na način, ki je določen v statutu agencije.«
6. člen
V 19.a členu se 2. alineja spremeni tako, da se glasi:
»- ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju turizma in malega gospodarstva«.
7. člen
Naslov - Programska sveta organizacijskih enot pred 21. členom se nadomesti z naslovom »Strokovni svet«.
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija ima strokovni svet:
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ agencije. Strokovni svet šteje tri člane. Člane strokovnega sveta imenuje Svet agencije, na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela agencije, in sicer: dva za področje turizma in eden za področje podjetništva. Način imenovanja, trajanja mandata in podrobnejše naloge članov strokovnega sveta se določi v statutu agencije«.
8. člen
V 22. členu se besedi »programskih svetov« v prvem in drugem odstavku nadomestita z besedama: »strokovnega sveta« v ustreznem sklonu.
9. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za izvajanje dejavnosti agencija pridobiva iz:
- proračuna ustanovitelja,
- sredstev iz naslova sofinanciranja ali financiranja projektov iz domačih in tujih virov,
- prejetih daril in donacij.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka pridobiva agencija sredstva za opravljanje dejavnosti tudi s prodajo blaga in storitev, ki jih opravlja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/13/2007-3/2
Kamnik, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost