Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3029. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-G)
3030. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-H)
3031. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-B)
3032. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-F)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3089. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja

Odloki

3090. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za prenos električne energije in javnih podjetij za distribucijo električne energije

Sklepi

3034. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj
3091. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi upravljalcev distribucijskih omrežij električne energije v Republiki Sloveniji

Drugi akti

3033. Odredba o številu mest policistov specializiranega oddelka v Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala
3035. Odločba o imenovanju Vanje Chiare Bažec za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

MINISTRSTVA

3036. Pravilnik o strokovnem svetu za zdravstveno varstvo rastlin
3037. Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostnosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov
3038. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
3039. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
3040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih za posebne prehranske namene
3041. Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti
3042. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
3043. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
3044. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
3045. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
3046. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu
3047. Odredba o spremembi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
3048. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb
3049. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3050. Sklep o kriterijih in merilih za dodelitev finančnih sredstev za raziskovalno in preventivno dejavnost
3051. Sklep o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v drugi polovici leta 2007
3052. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
3053. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 17. 2. 2006 do 22. 5. 2007 izdano dovoljenje za promet
3054. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1. 12. 2006 do 25. 5. 2007 izdano dovoljenje za promet
3055. Seznam zdravil, za katera je od 1. 12. 2006 do 25. 5. 2007 prenehalo veljati dovoljenje za promet

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3056. Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Domžale, Mengeš in Trzin
3057. Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Vodice, Radovljica in Odranci

OBČINE

Beltinci

3058. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2007

Cankova

3088. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2007

Hajdina

3059. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Hajdina

Hrpelje-Kozina

3060. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2006
3061. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007

Jesenice

3062. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice

Kostanjevica na Krki

3063. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007

Mislinja

3064. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Mislinja

Mokronog-Trebelno

3065. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2007
3066. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008

Mozirje

3067. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2007

Murska Sobota

3068. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur

Nova Gorica

3069. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (spremembe lokacijskega načrta) Kulturni center v Novi Gorici
3070. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina

Novo mesto

3071. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2006

Pivka

3072. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Pivka v obdobju 2007–2013

Rečica ob Savinji

3073. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2007

Semič

3074. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

3075. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013

Sveta Ana

3076. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2006

Škofja Loka

3077. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi Strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka
3078. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi Občinskega prostorskega načrta (Prostorskega reda občine) Škofja Loka
3079. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Za Kamnitnikom v Škofji Loki
3080. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II
3081. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota I., 1. faza
3082. Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
3083. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki

Vojnik

3084. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007
3085. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013

Vransko

3086. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje

Zavrč

3087. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007

POPRAVKI

3092. Popravek Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2007

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti