Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

Ob-19310/07 , Stran 5197
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; tel. 07/348-11-00, faks 07/34-81-131, 2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za programe izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje za leto 2007. 3. Na javni poziv se lahko prijavijo: izvajalci izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov za člane OOZ Trebnje. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu: Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Trebnje, – program omogoča vključevanje podjetnikov in obrtnikov iz Občine Trebnje, ki so člani OOZ Trebnje, – program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja, – prijavitelji lahko prijavijo samo programe, ki bodo izvedeni v letu 2007, – prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa, – pridobljena sredstva za namen, kot določa javni poziv, bodo porabili v letu 2007, – prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov na osnovi drugih javnih razpisov oziroma pozivov Občine Trebnje (predloži izjavo). 5. Kriteriji za dodelitev sredstev: Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo upoštevali naslednji kriteriji: – prijavitelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k spodbujanju in razširjanju izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani OOZ Trebnje; do 10 točk, – prijavitelj izvaja programe, ki vključuje programe potrebne za izvajanje osnovne dejavnosti; do 40 točk, – prijavitelj izvaja programe, namenjene podjetnikom in obrtnikom začetnikom do 20 točk, – trajanje programa do 10 točk, – število udeležencev do 20 točk, Skupaj možnih 100 točk. 6. Vrednost razpisanih sredstev, za izobraževanje in strokovno usposabljanje podjetnikov in obrtnikov v Občini Trebnje za leto 2007, znaša 8.346 €. Občina bo sofinancirala posamezne programe, ob izpolnjevanju pogojev, največ do višine 50%, in sicer se sofinanciranje zaključi s porabo razpoložljivih sredstev proračuna. 7. Prijava na javni poziv mora vsebovati: termin in trajanje izobraževanja oziroma strokovnega usposabljanja, konstrukcijo prihodkov in odhodkov, vsebino oziroma naziv izobraževanja oziroma strokovnega usposabljanja, število udeležencev; dokazilo o članstvu OOZ Trebnje. Tako izdelana prijava, ki bo izpolnjevala pogoje iz 4. točke tega javnega poziva, bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 8. Javni poziv se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani občine Trebnje – http://www.trebnje.si/. 9. Rok za predložitev prijave: Prijavo dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko do 10. september 2007, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z oznako Ne odpiraj – prijava na javni poziv – izobraževanje in strokovno usposabljanje 2007. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež). 10. Oddelek za gospodarstvo Občine Trebnje v 15 dneh po zaključku javnega poziva pripravi predlog izbora izvajalcev, ki ga posreduje županu. O izidu javnega poziva bodo prijavitelji obveščeni s sklepom župana o izboru prejemnikov sredstev. Zoper sklep župana prijavitelj lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva. 11. Medsebojna razmerja med Občino Trebnje in izbranim izvajalcem se bodo uredila s pisno pogodbo. 12. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo interesenti na Oddelku za gospodarstvo Občine Trebnje, pri Mojci Pekolj (tel. 07/34-81-120).

AAA Zlata odličnost