Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

Ob-19249/07 , Stran 5172
I. Splošna določila 1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je finančno spodbujanje oziroma sofinanciranje projektov izgradnje energetsko varčnih večstanovanjskih stavb (samo projekti novogradnje), pri čemer gre lahko za samostojno stoječe stavbe, stanovanjske bloke, stolpiče ali stolpnice. V primeru sofinanciranja rekonstrukcij stanovanjsko-poslovnih stavb mora biti delež stanovanjskih uporabnih površin večstanovanjske stavbe večji od 75%. Javni razpis ni namenjen sofinanciranju izgradnje stavb za posebne namene po določbah 4. odstavka 2. člena SZ-1. 2. Način sofinanciranja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega razpisa sofinancira izgradnjo energetsko varčnih večstanovanjskih stavb iz I. 1. tega razpisa tako, da daje ugodna dolgoročna stanovanjska posojila v višini do 50 EUR/m2 uporabne površine, kot jo v nadaljevanju opredeljuje ta poziv. 3. Upravičeni prosilci Posojila SSRS, dana na podlagi tega razpisa, se štejejo kot razpis posojil skladno s 14. členom Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/00 in 28/01). Do pridobitve posojila po tem razpisu so upravičeni: – občine (vključujoč mestne občine), njihovi proračunski skladi ustanovljeni za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj, javni nepremičninski skladi in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1 in – gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo biti lastniki nepremičnin na katerih poteka izgradnja energetsko varčnih objektov ali imeti sklenjeno ustrezno pogodbo o stavbni pravici. Za ustrezna se štejejo dokazila, ki jih ZGO-1 definira kot dokazila za izkaz pravice gradnje. 4. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 8 mio EUR (kar znaša 1.917.120.000,00 SIT), s porabo v letih 2007, 2008 in 2009. Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2008. Nadzorni svet SSRS lahko, glede na izkazani interes v času trajanja razpisa, poveča ali zmanjša delež celotnih razpoložljivih sredstev. 5. Posebni razpisni pogoji Za energetsko varčno gradnjo večstanovanjskih objektov SSRS predpisuje naslednje kriterije: (a) Kriteriji za nizko energetske večstanovanjske stavbe (v nadaljevanju NEH): Poraba koristne energije za ogrevanje je v mejah do 30 kWh/m2a, skupna raba energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode pa mora biti v mejah 27 – 65 kWh/m2a. Za zagotovitev predpisanih nizkih toplotnih izgub mora NEH imeti vgrajen sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Izvedena mora biti učinkovita toplotna izolacija zunanjih neprosojnih obodnih površin (U < 0.25 – 0.20 W/m2K) in vgrajena energetsko visoko učinkovita okna (U < 1,20 W/m2K, g >= 50%). (b) Kriteriji za pasivne večstanovanjske stavbe (v nadaljevanju PH): Poraba koristne energije za ogrevanje mora biti glede na standarde PH <= 15 kWh/m2a, električne energije <= 18 kWh/m2a, poraba skupne primarne energije pa <= 120 kWh/m2a. Toplotne izgube morajo biti <=10 W/m2, hiša izdelana brez toplotnih mostov, izmerjena nekontrolirana izmenjava zraka pa n50<= 0.6 h-1. Za zagotovitev predpisanih nizkih toplotnih izgub mora PH imeti vgrajen sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Izvedena mora biti učinkovita toplotna izolacija zunanjih neprosojnih obodnih površin (U < 0.15 – 0.10 W/m2K) in vgrajena energetsko visoko učinkovita okna s trojno zasteklitvijo (U < 0.80 W/m2K, g >= 50%). Prava PH upošteva osnovna načela pasivnega solarnega načrtovanja, je konstrukcijsko nezahtevna, enostavna, funkcionalna in uporabniku prijazna. Vsi priključki, gradbeni elementi in materiali morajo biti vgrajeni zrakotesno in brez toplotnih mostov. Bistvenega pomena so strokovno načrtovani detajli, kakovostna izvedba, optimalno delovanje vseh sistemov ter uspešno opravljen test zrakotesnosti na zgrajenem objektu. Iz projektov za PH morajo izhajati predvsem naslednji podatki: – povzetek podatkov o objektu in povzetek izkaza PH, – povzetek posameznih površin, – izračun toplotnih prehodnosti vseh konstrukcijskih sklopov, U < 0.15 W/m2K, za prosto stoječe enodružinske hiše U < 0.10 W/m2K, brez toplotnih mostov: psi <= 0.01 W/mK, – seznam uporabljenih gradbenih elementov in njihove toplotne prehodnosti, – izračun toplotnih prehodnosti oken: zasteklitev U < 0.80 W/m2K, prepustnost g >= 50%, okvir U < 0.80 W/m2K, okno in okvir skupaj U < 0.80 W/m2K, vgrajeno okno U okna < 0.85 W/m2K, temperatura stekla znotraj pozimi > 17 0C, – seznam uporabljenih oken, – redukcijskimi faktorji toplotnih izgub proti terenu, – izračun faktorjev senčenja, – izračun potrebne količine zraka, dimenzioniranje prezračevanja, ovrednoten test zrakotesnosti, – izračun potrebne toplote za ogrevanje, izračun po metodi PHPP, qo <= 15 kWh/m2a ali enakovredni drugi metodi, – izračun za posamezne mesece, – izračun maksimalne potrebne toplote za ogrevanje, – določitev poletnih faktorjev senčenja, – izračun pogostosti pregrevanja poleti, – določitev režima poletnega prezračevanja, – izračun toplotnih izgub razvodov za ogrevanje in toplo vodo, – izračun pokritosti priprave tople vode s solarnimi napravami, če so predvidene, – izkaz učinkovite rabe električne energije <=18 kWh/m2a, – izračun porabe pomožne električne energije, – izračun porabe vse primarne energije <=120 kWh/m2a, – izračun letnega izkoristka naprav za oskrbo s toploto (kotel, daljinsko ogrevanje...), – upoštevani klimatski podatki pri izračunu. Posojilojemalec mora podati izjavo, da bo na zahtevo SSRS nemudoma predložil na vpogled: – projektno dokumentacijo v merilu M1:50, in sicer načrti: arhitektura, konstrukcija, instalacije, sistemi prezračevanja, oskrba s toploto, elektro instalacije ter podrobni načrti in opisi vseh izvedenih detajlov (zrakotesnost, brez toplotnih mostov, vsi priključki elementov...), – podrobne tehnične podatke vgrajenih materialov, elementov in sistemov, – dokazilo o opravljenem testu zrakotesnosti, n50 <= 0,6 h-1 po DIN EN 13829. Splošne določbe za točki a) in b): Izkazovanje izpolnjevanja kriterijev SSRS preverja sprotno ob črpanju posojila po predloženi dokumentaciji. V primeru nedoseganja kriterijev si SSRS pridržuje pravico do spremembe posojilne pogodbe in delne ali popolne ustavitve črpanja posojila. 6. Vsebina vloge Za pridobitev posojila morajo prosilci predložiti: – izpolnjen obrazec vloge s podatki o vlagatelju, nepremičninah v njegovi lasti in o predvidenem objektu, – pravne osebe priložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti ob vložitvi vloge starejši od 30 dni, – BON 1/P – gospodarske družbe oziroma BON 1/SP – samostojne podjetnike, ki ga izda AJEPS in ne sme biti ob vložitvi vloge starejši od 1 meseca, – terminski in finančni plan realizacije investicije, – projektantski ali pogodbeni predračun izdelan v skladu z razpisnimi pogoji na osnovi zakonsko opredeljene projektne dokumentacije, z opisom del in materiala, ki bo izkazoval za katere faze ali materiale bodo porabljena sredstva s strani SSRS odobrena sredstva, – prosilci morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do SSRS, – za pokritje potrebne lastne udeležbe za izvedbo projekta pravne osebe z investicijskim programom in bilančnimi podatki prosilci izkažejo presežek trajnih virov nad materialnimi in nematerialnimi naložbami, – svojo izjavo z overjenim podpisom, da bo sredstva pridobljena po tem razpisu porabil za namene, za katere bodo dodeljena in da bodo z njim poravnane obveznosti izhajajoče iz del za katera bodo sredstva dodeljena, – pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske stavbe, – v primeru, da investitor ne bo tudi izvajalec gradnje mora predložiti tudi podpisano gradbeno (pred)pogodbo z izvajalcem, – ustrezno projektno dokumentacijo skladno ZGO-1 in s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 125/03) iz katere so nedvoumno izkazani elementi energetsko varčne gradnje: nizkonergetska večstanovanjska gradnja ali pasivna večstanovanjska gradnja (Elaborat gradbene fizike). Posojilo lahko pridobi prosilec, ki na predpisanem obrazcu in z zahtevanimi prilogami v razpisnih pogojih odda popolno vlogo za pridobitev posojila in je njegova vloga, po preučitvi SSRS, odobrena s sklepom nadzornega sveta SSRS. SSRS bo obravnaval le pravilno oddane, izpolnjene in popolne vloge in si pridržuje pravico, da preveri ustreznost in veljavnost vse predložene dokumentacije in prilog k vlogi ter jo opredeli kot neustrezno ali neskladno z razpisnimi zahtevami. 7. Višina posojila Višina posojila, ki se odobri po posamezni vlogi, je odvisna od doseženih učinkov (standardov) energetsko varčne gradnje in jo SSRS ugotovi po merilih tega razpisa ter jo odmeri v razponu do največ 50 EUR na m2 uporabne površine večstanovanjske stavbe. Uporabna površina večstanovanjske stavbe se ugotavlja po SIST ISO 9836:2000. Atriji se v uporabnih površinah ne upoštevajo. Za korekcijo uporabne površine večstanovanjske stavbe se upoštevajo faktorji redukcije, in sicer za loggio 0,75, za shrambo, za pokriti balkon ali pokrito teraso 0,50, za odkriti balkon ali odkrito teraso 0,25. 8. Omejitev sočasnega financiranja Upravičeni prosilci iz 2. odstavka 3. točke tega razpisa imajo naslednje omejitve pri pridobitvi posojil: – po pogojih tega razpisa ni mogoče pridobiti sredstev, če je prosilec že prejel sredstva po katerem od drugih odprtih razpisov SSRS ali še kandidira za pridobitev sredstev na odprtih razpisih; – po pridobitvi sredstev iz tega razpisa istega projekta ni več mogoče prijaviti za pridobitev sredstev po drugih, v času sprejema tega razpisa, odprtih razpisih SSRS; – SSRS si pridržuje pravico, da bo v primeru, da je prosilec že pridobil delež sredstev iz naslova razpisov namenjenih za energetsko varčno gradnjo v Sloveniji ali drugih državah EU, delež finančnih sredstev, ki jih je prosilec že pridobil, upošteval pri ugotavljanju primerne višine sofinanciranja z dolgoročnimi posojili. Kolikor prosilec, po prejemu sklepa o odobritvi s strani nadzornega sveta SSRS oziroma po sklenitvi posojilne pogodbe, prejme dodatna oziroma druga sredstva za namene prijavljene energetsko varčne gradnje večstanovanjske stavbe po javnih razpisih oziroma programih v Republiki Sloveniji oziroma Evropski uniji ali po mednarodnih razpisih, je dolžan to nemudoma pisno sporočiti in listinsko izkazati SSRS. Ta prejemu listin začasno ustavi financiranje po posojilni pogodbi in ponovno preuči dokumentacijo ter ustrezno predlaga nadzornemu svetu SSRS spremembo višine odobrenih sredstev ter izdajo novega sklepa o odobritvi sredstev. Na podlagi sklepa se sklene dodatek k posojilni pogodbi. Če prosilec ne obvesti SSRS o okoliščinah iz prejšnjega odstavka, lahko SSRS takoj odstopi od namere sklenitve posojilne pogodbe oziroma od že sklenjene posojilne pogodbe, kar je tudi pravni temelj za takojšnji zahtevek za povrnitev vseh že danih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 9. Obrestna mera Obrestna mera za odobreno posojilo je letna v višini 3 mesečnega EURIBOR + 0,3% in se obračunava na stanje glavnice. V mesecu sprejema tega razpisa posojil je obrestna mera 4,124 + 0,3%. Obrestna mera se spreminja trimesečno, in sicer z začetkom v mesecu juniju glede na objavljene podatke o trimesečnem EURIBOR na 1. delovni dan v mesecu. SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS. 10. Odplačilna doba Odplačilna doba za odobreno posojilo je največ 15 let od podpisa posojilne pogodbe. Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece po črpanju celotnega posojila, vendar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v plačilo največ 15 let po podpisu posojilne pogodbe. Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah. Mesečna obveznost je izražena v EUR in se lahko spremeni, če se spremeni EURIBOR. SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS. 11. Zavarovanje posojila Zavarovanje posojila je obvezno in je lahko izvedeno glede na upravičenega prosilca z enim od naslednjih vrst finančnih zavarovanj, in sicer z: a) bančno garancijo za celotni odobreni znesek, b) zavarovanjem celotnega posla pri zavarovalnici, c) s poroštvom in menico občine, h katerima izda soglasje Ministrstvo za finance v primerih kadar so prosilci naslednji subjekti: občine, njihovi proračunski skladi ustanovljeni za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj, javni nepremičninskim skladi in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, d) menicami, samo v primeru, če je posojilojemalec občina, e) zastavo še neobremenjene nepremičnine v lasti posojilojemalca, f) zastavo zasedenih stanovanj v lasti posojilojemalca, g) zemljiškim dolgom. V primeru iz točk e) in f) mora biti neobremenjena nepremičnina vredna najmanj dvakrat toliko kot zaprošeno oziroma odobreno posojilo. Kot vrednost se upošteva pogodbena vrednost, če je bil promet z zastavljeno nepremičnino izvršen v letu 2005, 2006 oziroma 2007, za ostale nepremičnine pa vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Posojilodajalec ima v primeru dvoma v vrednost nepremičnine ponujene v zastavo, pravico sam določiti drugega cenilca za gradbeništvo – splošno, vpisanega v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V zastavo je lahko dana tudi kreditirana nepremičnina. S posojilno pogodbo vzpostavljeno obliko zavarovanja je mogoče na podlagi pisne prošnje posojilojemalca nadomestiti z eno od dopustnih zavarovanj po tej točki. Ustreznost ponujenega nadomestnega oziroma spremenjenega zavarovanja se presoja po enakih merilih, kot so podana za presojo ustreznosti ob sklenitvi posojilne pogodbe pri čemer se upošteva še neodplačani znesek posojila za določitev vrednosti novega zavarovanja. Navedeno se ureja z dodatkom k posojilni pogodbi. Možnost zavarovanja pod točko f) se lahko uporabi le v kolikor so prosilci občine, njihovi proračunski in javni nepremičninski skladi, pri čemer se upoštevajo tudi najemna stanovanja, ki so zasedena in zasedene najemne stanovanjske hiše kot ustrezna nepremičnina za zavarovanje posojila z zastavo. Za ustrezno pa ne šteje nepremičnina, stvar in pravica, ki ne more biti predmet izvršbe po zakonu o izvršbi in zavarovanju. Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni upnik na ustrezni nepremičnini. Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino po zaključku gradnje zavarovati za tržno vrednost za vse običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist SSRS. Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki je zgrajena na nepremičnini obremenjeni s stavbno pravico, ni dopustno. SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS. 12. Stroški Stroške vseh zavarovanj in priprave ter sklepanja posojilne pogodbe (notarske in druge stroške v zvezi s tem) plača posojilojemalec. Na pogodbi morajo biti overjeni podpisi vseh strank. 13. Črpanje posojila Za črpanje odobrenega posojila mora upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora biti sklenjena praviloma v 100 dneh po prejemu sklepa o odobritvi posojila. Najkasneje po prejemu sklepa o odobritvi s strani nadzornega sveta SSRS mora posojilojemalec skleniti tudi gradbeno pogodbo in jo predložiti SSRS, ki jo navede v posojilni pogodbi. Če ta pogoj ni izpolnjen se šteje, da je prosilec odstopil od vloge za ta razpis, odobrena sredstva pa nadzorni svet SSRS lahko odobri po predlogu SSRS drugemu upravičenemu prosilcu. Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Dinamika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opredeljeni v posojilni pogodbi v odvisnosti od predvidene dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpisanih sredstev. 14. Omejitve razpolaganja z nepremičnino Prosilec ne sme brez pozitivnega soglasja SSRS prodajati ali obremenjevati stanovanj v objektu, ki je predmet sofinanciranja, vse do poplačila posojila. Posojilo se lahko delno ali v celoti predčasno poplača. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za izdajo ustreznega soglasja k odtujitvi ali obremenitvi. Odtujitev ali obremenitev brez pozitivnega soglasja SSRS imata za posledico ničnost pogodbe s katero je bil stanovanje odtujeno ali obremenjeno, oziroma vzpostavljena obremenitev. Ob dovoljeni prodaji stanovanja se sklene dodatek k posojilni pogodbi med SSRS in prosilcem, v katerem se ugotovi preostali znesek posojila ter se SSRS nakaže prejeto kupnino. Znesek se odšteje od zneska odobrenega oziroma preostalega še neodplačanega zneska posojila. Na dodatku morajo biti overjeni podpisi vseh strank. II. Postopek obravnave vlog Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS iz naslova posojila po tem razpisu, lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31. Popolno izpolnjene vloge lahko oddajo prosilci samo na posebnem obrazcu, ki ga lahko dobijo na navedenem naslovu od dne objave tega razpisa. Popolne vloge bodo sprotno obravnavne po času dospetja. SSRS bo na podlagi evidenc v katere ima vpogled preveril pridobil dokazilo o lastništvu nepremičnine (zemljiškoknjižni izpisek) in podatke GURS. O vlogah prosilcev bo na predlog SSRS odločal nadzorni svet SSRS na sejah. Izbrani prosilci bodo s strani SSRS prejeli sklep o izbiri, ostali prosilci prejmejo obvestilo o neodobritvi vloge. Vse informacije o programu – razpisu lahko prosilci dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani na Poljanski cesti 31 ali na tel. (01)47-10-500. Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2008. Nadzorni svet SSRS lahko na predlog SSRS sprejme obvezno razlago posameznih določb tega razpisa ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih objavi na enak način kot ta razpis ter se uporabljajo od dne sprejema. V projektih sofinanciranja po tem razpisu odloči direktor SSRS v okviru razpisane oziroma s sklepom nadzornega sveta SSRS odobrene vsote sredstev za izvedbo, o morebitni spremembi višine oziroma znižanja zaprošenih sredstev prosilca in o odobritvi spremembe, ob upoštevanju pogojev tega programa in aktov, ki opredeljujejo poslovanje SSRS.

AAA Zlata odličnost