Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2007 z dne 29. 6. 2007

Kazalo

3070. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina, stran 7934.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 7. junija 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Prvačina bo omogočil razvoj podjetništva občinskih središč Prvačina, Dornberk in Branik. Umeščen je med državno cesto in železniško progo na južnem delu naselja Prvačina. Cona obsega cca 2 ha površin primernih za izgradnjo poslovnih objektov v prvi fazi, v drugi fazi pa je še cca 5 ha razpoložljivih površin. V občinskem prostorskem planu rezervirane površine za ta namen in izražene gospodarske pobude so razlog za pripravo OPPN.
 
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta omejujejo na severu železniška proga v območju železniške postaje in na jugu regionalna cesta. Na zahodu meji z obstoječo pozidavo, na vzhodu pa z dostopno potjo v območje železniške postaje. Druga faza bi se razširila na vzhod do vzhodne obstoječe pozidave. Prva faza poslovne cone obsega parcele št.: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2031, vse k.o. Prvačina.
 
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v variantah.
 
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+----------------------------------+---------------------------+
|priprava osnutka načrta      |90 dni           |
+----------------------------------+---------------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o|40 dni           |
|potrebnosti CPVO         |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|dopolnjen osnutek načrta     |60 dni (s CPVO 120 dni)  |
+----------------------------------+---------------------------+
|javna razgrnitev in obravnava   |40 dni           |
+----------------------------------+---------------------------+
|priprava predloga načrta     |60 dni           |
+----------------------------------+---------------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o|40 dni (s CPVO 60 dni)   |
|sprejemljivosti vplivov na okolje |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v|30 dni           |
|sprejem z odlokom         |              |
+----------------------------------+---------------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
 
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
- Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica;
- ARSO Urad za upravljanje z vodami, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
- Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
- Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
- Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
- Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
- Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
- Oddelek MONG za družbene dejavnosti;
- Oddelek MONG za gospodarstvo;
- Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
 
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 v okviru proračunske postavke oddelka za gospodarstvo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-2/2007
Nova Gorica, dne 7. junija 2007
Podžupanja
Mestne Občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost